భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, October 23, 2005

కొత్త మోజు

ఈవాశ ఎంతైన మరచిపోలేని రోజు. ఎన్నో నాళ్లగా కల కంటున్నట్టు తెలుగు లో బ్లాగోతం మొదలు పెట్టాను.