భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Wednesday, March 10, 2010

ఱెప్పపాటికాలఁపు ప్రేమ
నీకు వేసే నేను చూస్తే
నడచుకుంటూ నావద్దకే
వచ్చినట్టే వచ్చి వెనుకకు
మరలుఁదిరిగీ పోయినావే

వెలుగునీడల సందులోన
కనసు నెనసుల గట్టుపైన
నీ ఆకళింపుకు
కౌగిలింతకు
ఎదురు చూసే నావద్దకే
వచ్చినట్టే వచ్చి వెనుకకు
మరలుఁదిరిగీ పోయినావే

రాత్రి పూటా పగటిపూటా
మండు కాలము శీతకాలము
బండరాళ్ళుతొ నిండివున్న
నేల యంచుకు ముద్దులొసగుతు
గాలికారే నుఱుగుతోన
గుసగుసలు గునుసుదాన

రాగలకాలము
లోగటికాలము
ఆగక సాగెడి మీ
శృంగారమునకు

రెండులిప్తల సాక్షినేనని
ఎఱిఁగిన వ్యధతోఁ
వెనదిరగఁబోతే
ఆగమంటూ
వచ్చినట్టే వచ్చి వెనుకకు
మరలుఁదిరిగీ పోయినావే