భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, October 23, 2005

కొత్త మోజు

ఈవాశ ఎంతైన మరచిపోలేని రోజు. ఎన్నో నాళ్లగా కల కంటున్నట్టు తెలుగు లో బ్లాగోతం మొదలు పెట్టాను.

4 comments:

  1. అచ్చు శబ్దములలోని "లు" (there is no provision to type LU) తో ఉన్న ఏవైనా పదములు ఉన్నవా?

    ReplyDelete
  2. కౢప్తం అన్న ఒక్కపదమే నాకు తెలిసి నిజంగా ఌ ఉన్న పదం.

    ReplyDelete