భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Wednesday, May 27, 2009

త్రిశంకు స్వర్గం

ఈ పూటకి నేను మీ పాలిటి విశ్వామిత్రుడను, మీరు నా పాలిటి త్రిశంకు. మీరు మీ భౌతిక శరీరంలో స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. నేనంటాను, "అది కుదరదు నాయనా దానిబదులు ఏ బారుకో పోతే నీ కష్టాలను కొంత సేపు మఱచిపోతావు, రేప్రొద్దుట లేచాకా షరా మామూలే, కాబట్టి అది కూడా పెద్ద లాభం లేదు. అయినా ఇంకా వేఱే మార్గం ఏం లేదు" అంటాను. అయినా మీరు స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళవలసిందేనని పంతం పడతారు. నేనిక త్రిశంకు కథ చెప్పి తీరాల్సివస్తుంది.

వెనకటికి మీ పూర్వీకుడు త్రిశంకు కూడా ఇలానే మారాం చేస్తే విశ్వామిత్రుడు (వశిష్టుని మీద వైరుధ్యం కొద్దీ) ఈయననకు స్వర్గానికి తోడ్కొని పోతూండగా, ఇంద్రుడు అలా కుదరదని మారాం చేసేసరికి, విశ్వామిత్రుడు ఇంకో కొత్త స్వర్గాన్ని సృష్టించి, అక్కడో కొత్త ఇంద్రుణ్ణి తయారు చేయబోతే ఇంద్రుడు మళ్ళీ మారాం చేస్తాడు. దేవతల దర్నాలను తట్టుకోలేక మొత్తానికి త్రిశంకు అలా స్వర్గానికీ వెళ్ళలేక, భూమి మీదనా వుండలేక, మధ్యలో వ్రేలాడుతూవుంటాడు. ఆయనకోసం విశ్వామిత్రుడు అక్కడే ఒక స్వర్గాన్ని తయారు చేశాడట. (కథ ఇక్కడ మఱియు ఇక్కడ).

అప్పుడు మీరు. అఱ్ఱె ఇది అచ్చు అమెరికా వెళ్ళిన మా పెదబాబుకొడుకు సత్తిగాడి కథ. వాడు కూడా ఇలానే మధ్యలే వ్రేలాడుతున్నాడు, అక్కడ బ్రతకలేక ఇక్కడికి రాలేక అని అంటారు. నేను అబ్బేకాదు మీ పూర్వీకునికి నిజంగా జరిగిందయ్యా రామనాథా అంటాను. అప్పుడు మీరు అయితే ఏది చూపీ ఆ త్రిశంకు స్వర్గాన్ని అంటారు.

మీ అదృష్టం పండింది.
ఇది జ్యేష్ఠమాసం. సూర్యుడు వృషభంలోనున్నాడు (Taurus). కాబట్టి పొద్దు క్రుంకే సరికి, పశ్చిమాన మిథునం (Gemini), దాని నెత్తిన కర్కాటకం (Cancer), దాని నెత్తిన సింహం (Leo) - ఆ సింహం హింగాలు దగ్గర ..అనానిమిషులు భయపడవద్దు.. శని, సింహం వెనుక కన్యా (Virgo) వుంటాయి, ఆ కన్యకు పిఱుదైన చిత్రా (Spica) నక్షత్రానికి ప్రక్కన దాని సవతి హస్తా (Corvus) వుంటుంది. పొద్దు పూర్తిగా పోయాక ఒక గంట సేపు ఆగితే మీకివన్నీ స్పష్టంగా కనబడే అవకాశం దేవుఁడు కల్పించాడు. కానీ మీరు త్రిశంకువులా పెద్ద స్వర్గానికని బయలుదేరి పెద్ద నగరాలలో చిక్కుకున్నారు కాబట్టి ఆ అవకాశం హైదరాబాదు పుట్టుపాతు మీది బీడి ముక్కలా కాల వ్రాయబడ్డిది.

ఆ అవకాశాన్ని వాడుకుంటున్న కొంత మందికీ హస్తా నక్షత్రయుగళము క్రిందన, అనగా దక్షిణాన చూస్తే (బాగా దక్షిణాన, అంటే ఇంక దక్షిణ దిక్కునకు కొద్దిగా పైన) అక్కడ మీకు కిరస్తవ శిలువ లాగా ఒక నాలుగు నక్షత్రాలు కనబడవచ్చుఁ. మీ వూరి దగ్గర కొబ్బరి చెట్లు వుంటే దక్షిణాన, మీరు మేడో నీళ్ళ స్తంభమో ఎక్కాల్సివుంటుంది. అలా దక్షిణాన హస్తానక్షత్రానికి అచ్చం క్రిందగా కనిపించే ఆ శిలువే త్రిశంకు.


ఇక్కడ ఉత్తరం పైకి దక్షిణం క్రిందకి తూర్పు ఎడమ వైపు. (దక్షిణాముఖంగా నిలబడి ఆకాశానికేసి చూస్తే ఎలా వుంటుందో అలా ఈ బొమ్మ వుంటుంది. అంతే గానీ కుడియడమవలేదు!)సింహరాశి పంచభుజం కనుగోవడం తేలిక. మఱియు చిత్ర, స్వాతి, ఉత్తర రల త్రికోణం కనుగొనడం తేలిక. అలానే దాని క్రింద హస్త చేతి ఆకారాన చతుఃభుజం. (పూర్తి బొమ్మకై దానిఁబై క్లిక్కండి)

హస్త నుండి బాగా దక్షిణాన చూసినచో త్రిశంకు కనబడవచ్చు. త్రిశంకు కంటే ఆల్పాబేటా సాంచురై తేజోమయమైనవి. (పూర్తి బొమ్మకై దానిఁబై క్లిక్కండి) (Microsoft World Wide Telescope వారి సౌజన్యంతోఁ)

ఈ త్రిశంకు మఱియు సాంచురై దక్షిణార్ధగోళంలో వున్న వారికి ప్రతి రాత్రీ కనిపించినా, మన ఉత్తరార్ధగోళంలో వున్నవారికి మాత్రం ఇంచు మించుగా పిబ్రవరి నుండి మే వరకూ కనిపించవచ్చు అందులోనూ మీరు భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా వుంటేనే. మీ వూరిలో లైట్లు తక్కువుంటేనే, మీ వూరిలో కరెంటు పోతేనే, మీ వూరికి దక్షిణాన పెద్ద నగరాలు లేకపోతేనే, మీ కంటి చూపు బాగావుంటేనే, అప్పుడు మబ్బు వేయకుంటేనే. అదీను రోజుకు ఇంచు మించు రెండు గంటలు మాత్రమే. ప్రత్తుతానికా రెండు గంటలూ ఎనిమిది గంటల దగ్గర.

నేను ఎప్పటి నుండో దీన్ని చూద్దామని పాగా వేసుక్కూచున్నాను, కానీ చివరకు నిన్న దర్శనమిచ్చింది. ఏప్రేలులోనైతే రాత్రి పదింటికి కనబడుతుందట. నిన్నరాత్రి, హస్తా నక్షత్రం క్రింద శిలువ నెత్తెము, ఎడమకొన కనిపించే సరికి అఱ్ఱె ఇది త్రిశంకు స్వర్గంలా వుందే అని చెప్పి, శిలువ కాలు కుడికొన వెదికితే ఎక్కడ ఏదోవుందనే అనిపించింది. వేంటనే కంప్యుటరు లో చూస్తే అదే! ఇంకే ముంది, వేంటనే కెమరా తెచ్చి అష్టకష్టాలూ పడి, దీనిని తీయడం జరిగింది.
(F3.5, Exposure 30secs.. అవును ముప్పై క్షణాలు!!!). స్టాండు కూడా లేకపోయేసరికి కష్టమయ్యింది. ఇక వచ్చిన బొమ్మ కూడా పెక్కు నల్లగా వుంది. దానిని Histogram Equivalize చేయవలసివచ్చింది Gimpఉనఁ. మీకు అచ్చం ఇలాగా ఇంత స్పష్టంగానూ కనబడుతుందనుకుంటే పప్పులో కాలు వేసినట్టే. అన్నట్టు ఆగ్నేయాన ఆ అగ్ని మా వూరి దగ్గర పోలవరం ప్రాజెక్టు తాలూకు కాలువల త్రవ్వకాల పనుల విధ్యుద్కాంతి. ఐనా కనబడడం మన అదృష్టం.

కొబ్బరి చెట్ల మధ్యన శిలువకు ఎడమ ప్రక్కనున్నవి ఆల్పా, బీటా సాంచురై. ఆల్పా సాంచురై సూర్యునికి అతి సమీపానున్న నక్షత్రమని మీకు చిన్నప్పటి గురుతు రావచ్చు. (పూర్తి బొమ్మకై దానిఁబై క్లిక్కండి)

ఇక ఇది శిలువ ఆకారంలో వుండడం వలన, బ్రేజిల్ ఆస్ట్రేలియా వంటి దక్షిణార్ధ దేశాలలో ఇదంటే మక్కువ, వారు దీనిని వారి జాతీయఝండాపై సైతం పెట్టుకున్నారు. అంతటితో ఆగక, సదన్ క్రాస్ చర్చి అని, అక్కడో కొత్త ఈశ్వరుణ్ణి సైతం సృష్టించారు. ఆస్ట్రేలియపు ఆదివాశి జాతులలో వేఱు వేఱు కథలు సైతం వెలసినవి మన త్రిశంకు కథలా.

మొత్తానికదీ నచ్చత్రం.. దాని బట్టి కత.. దాని బట్టి జాతీయం.
మీరు ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళి త్రిశంకు స్వర్గ దర్శనం చేసుకురండి. ఉత్తరార్ధగోళంలో వుండే మనకు దీని దర్శనం కలుగడం నిజంగా అదృష్టం.
ఈ బ్లాగు చదివే సగటు ౨౦౦ మందిలో,
ఇరవై ఐదు డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం క్రింద వండే వారు ౧౦౦.
అందులో పల్లెల్లో వుండే వారి సంఖ్య ౧౦
అందులో మంచి కంటి చూపు కలిగిన వారు
అందులో బయటకు వెళ్ళి గమనించు చూచేవారు ౦.౧
అందులో గాలివానా వంటివి లేకపోయిన వారి సంఖ్య ౦.౦౧

ఏదేమైనా వేయడం నా బ్లాగుధర్మం (దేనిమీదనంటేదానిమీదఁ ఏలానంటేనలాఁ మా సిద్ధాంతం)

లంకెలు
దక్షిన శిలువ (ఆంగ్లాన), త్రిశంకు కథ, కథ (ఆంగ్లాన), నక్షత్రాణి, Gimp, Microsoft Worldwide Telescope

ఉంటాను మఱి
నా కోసం నా సతులు మఘ, పుబ్బ, ఉత్తర, స్వాతి, చిత్రా, హస్త, విశాఖానురాధాదులు ఏడి రాకేశ్వరుఁడు, రాడే, కుండీ ప్రక్కన మనకై జలకాలడడే.. అని ఎదురు చూసి, చివరకు నేను వచ్చి స్నానం చేస్తుంటే.....
నన్ను చూసి కిలకిల నవ్వి ఇలా అంటారు
చూడు వీడు, అందమైన వాడు, ఆనందం మనిషైన వాడు,
కలల పట్టు కుచ్చులూగుతూన్న కిరీటం ధరించాడు
కళ్ళ చివర కాంతి సంగీత గీతాన్ని రచిస్తున్నాడు
ఎఱ్ఱని పెదవులమీద తెల్లని నవ్వుల వీణల్ని మీటుతున్నాడు
ఎవరికీ దొరకని రహస్యాల్ని వశపరచుకున్నాడు
జీవితాన్ని ప్రేమించినవాడు జీవించడం తెలిసినవాడు
నవనవాలైన ఊహావర్ణార్ణవాల మీద ఉదయించిన సూర్యుడు
ఇతడే సుమీ మన ప్రియుడు, నరుడు, మనకి వరుడు.. రాకేశ్వరుడు

Friday, May 22, 2009

గాడిద స్వామ్యం

అనగా అనగా ఓ గాడిద
దానికున్న ఆస్తల్లా కాస్త బూడిద

ఐతేనేం, పట్టింది దాని కదృష్టం
ఎన్ని దేవుళ్ళని మోసిందో దాని పృష్టం!

ఉత్సవాల్లో దేవతా విగ్రహాలని మోసింది
ఊరిజనం కైమోడ్పులు తనకేనని భ్రమసింది.

ఇంతమంది భక్తులు తనకుండగా
ఎన్నికలకి నిలబడకపోవటం దండగ

అని తలపోసి నామినేషన్‌ పడేసింది;
ఐతే, ఇక్కడ ఈసప్‌ కథ అడ్డంగా తిరిగేసింది.

గార్దభాన్ని మక్కలిరగ తన్నక పోగా
జనమంతా గాడిదలయారు చిత్రంగా.

గాడిదకి ఓటు వేసి గెలిపించుకున్నారు.
గాడిదస్వామ్యం తమదని నిరూపించుకున్నారు.

- ఇస్మాయిల్ యొక్క "రాత్రి వచ్చిన రహస్యపు వాన" నుండి (ఈమాట వారి సౌజన్యంతోఁ)

Thursday, May 14, 2009

చెవిటి వాని ముందు శంఖం

చెవిటివాని ముందు శంఖం వూదితే, దాన్ని కొఱకడానికి నీ తాతలు దిగిరావాలన్నాట్ట! బ్లాగ్లోకం కూడా వెనకటిలాలేదు. అనామిషులూ ముక్కూ మొఖం లేని నెలతక్కువ బడుద్దాయిలు ఎక్కువయ్యారు. ఏ పుంతలోనుండి ఏ చెంబు పట్టుకొని ఎవడు వచ్చి విసర్జించి పోతాడో తెలియకుండా వుంది. అందుకే క్రిందటి టపా తీసేయడమైనది.

త.క- మీ అసౌకర్యార్ధం, భావి తరాలా సమాచారార్ధం ఇక్కడ దాన్ని జత చేస్తున్నాను. దయచేసి చదవద్దు. ఇది భావితరాలకు మాత్రమే.

------------
లంజాకొడుకు అద్వైతం
మీకు టపా శీర్షిక పరుషంగా అనిపించి కోపం వచ్చి, కూడలిజల్లాడాదులధిపతులకు నా బ్లాగును లంకించడం మానేయాలని అభ్యర్ధిస్తే, మీరు బుద్ధుడు కదన్నమట. ఆయనీపాటికే నా బ్లాగుకు రావాలి, వచ్చాడేమోనని ఇలా శీర్షిక పెట్టాను. కానీ పాడు విధి వక్రించింది ఆయన రాలేదు. ఈ విధి ఎప్పుడు వక్రిస్తుందేగానీ ఒక్కసారైనా అవక్రిస్తుందేమో చూద్దాం అనుకుంటే, అబ్బే లాభం లేదు, విధి విధి ఎప్పుడూ వక్రించేవుంటుంది.

మీరు ఏ గౌతమబుద్ధుడో, ఆదిశంకరాచార్యుడో అయితే మీకు కోపం వచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే వారికి అద్వైతం ఎఱుక. మనకి ఎఱుక కాదు. అద్వైతం అంటే అందరికీ తెలిసు. ఏముంది, అన్నీ ఒకే పదార్ధం నుండి పుట్టాయి, మళ్ళీ అన్ని ఒకే పదార్ధంలోనికి వెళిపోతాయి. ఈ మాత్రం విషయం మీ బామ్మగారినడిగితే చెబుతుంది, "ఏముందిరా, మట్టిలోంచి పుట్టాం మట్టిలోకే పోతాం". మీ బామ్మగారు ఆమె మాట మీద నిలబడి ఇప్పటికే మట్టిలో కలసిపోయుంటే , ఎనిమిదో తరగతి చదివే మీ మనఁవరాలినడగండి చెబుతుంది, "తాత్‌గరూ, మన సన్ను మూడో జనరేషన్ స్టార్ అంట. అంటే ఇంతకు ముందు ఒక స్టార్ క్రియేట్ అయ్యి, అది డిస్ట్రాయ్ అయ్యి, మళ్ళీ క్రియేట్ అయ్యి... అలా త్రీ టైమ్స్ జరిగి ఇప్పుడు సాలార్ సిస్టమ్ అయితే మనం దాని మీద లివ్ చేస్తున్నామఁట". మీరు లోలోపల మీ మనఁవరాలి ఆంగ్ల చదువులకు ముఱిసిపోతూనే, బయటకు కోపం అభినయిస్తూ, "నువ్వేమయినా చూసొచ్చావా మూఁడు సార్లు జరగడం" అని అడుగుతారు. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ అది కాదు. ఒక లక్ష కోట్ల ఏండ్ల క్రితం మీ ప్రస్తుత శరీరంలోని పరమాణువులన్నీ ఏదో ఎక్కడో అంతరిక్షంలో తిరుగుతూవుండేవని మీరు ఒప్పుకోక తప్పదు.

కాబట్టి, ఒక విషయం తెలియడం తేలికే, అది తెలిసినట్టు ప్రవర్తించడం వేఱే పని. మనందరికీ అద్వైతం తెలిసినా, అది నిత్యం ఎఱింగి అలా నడుచుకోవడం వేఱే. ఉదా- మీకు తెలుసుఁ ప్లాస్టిక్కు ఐదు లక్షల ఏండ్లు భూమ్మీదనలానే శనిలా పడుంటుందని, కానీ పెళ్ళిల్లో రైళ్ళలో వాటిల్లోంచే నీళ్ళు తాగుతాం. కాబట్టి మనకు అద్వైతం తెలిసినా మనల్ని ఎవరైనా లంజాకొడకా అంటే మనకు కోపమే వస్తుంది.

ఇంతకీ ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, నేను క్రిత టపాలో ఒక కందం పద్యం వ్రాసాను. నా మొదటి సర్వలఘుకందం. దాంట్లో ఒక బూతు పదం అవసరమైంది. నేను బూతుపదాల్లో నమ్మను. కొందరు "దేవుడు లేడు, ఉంటే ఏడి చూపించి" అన్నట్టు, నేను "బూతుపదం లేదు, వుంటే ఏది చూపించు" అని అడుగే బాపతు. కానీ దేవుణ్ణి చూపమనేవారు కూడా తిరుపతి వెళ్ళివచ్చినట్టు, నేను కూడా క్రిత టపాలో గణికకొడుకులు అనే మాటవాడాల్సివచ్చింది.
కం. పలుపలు వరములు జనులుకుఁ
గలుపుదుమనుచును గలగలఁ గడు కపటములన్
బలుకుచు గెలుపుల కలలలొఁ
గులుకుచుఁ గదిలె డల గణిక కొడుకులఁ గనుమా
లంజాకొడకా అని ఎందుకు వాడలేదని మీరడగవచ్చు. దానికి రెండు కారణాలు. నేను వ్రాసింది సర్వలఘు కందం. కాబట్టి జా,లం వంటివి వాడకూడదు. అదే తెనాలి రామలింగడు వ్రాసిన గంజాయి తాగి పద్యం లోనయితే ముచ్చటగా వాడుకోవచ్చు.
కం. గంజాయి త్రావి తురకల
సంజాతము చేసికల్లు చవి గొన్నావా
లంజల కొడకా ఎక్కడ
కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్
రెండవ కారణం, నేను వ్రాసిన పద్యంలో క,గ,ల,లు అనుప్రాస. గణికకొడుకులు లో క,గ,లలు ఐదు వచ్చాయి. కూల్ కదా.

మొత్తానికి అలా "అల గణికకొడుకులని రాజకీయనాయకులతో పోల్చి చెప్పినందుకు" వారికి క్షమాపణ చెప్పుకోవడం కుదరలేదు క్రిత టపాలోఁ. అందుకే ఇంకో టపా వ్రాయాల్సివచ్చింది. అసలు లంజాకొడుకులు అవడంలో వారి తప్పేముంది? మీ నాన్నగారు ఫలానా కారు సేల్సుమానో, అడ్వర్టైజింగు మేనేజరో, రాజకీయనాయకుడో, బాక్సైటు గనుల గుత్తేదారో, ఇతరత్రా ద్రోహచింతనాత్మక వ్యాపరస్థులో అవడంలో మీ తప్పేముంది. మీరు వారిని కన్నారా, పెంచారా, కేవలం మీ విధి తన అలవాట్లు మానుకోలేక వక్రించడం వల్ల మీరు వారి కడుపున పుట్టారు. లంజతండ్రి అనేది తిట్టుగాని లంజకొడుకు తిట్టుఎలా అవుతుంది?

అయినా మీరు వేశ్యాంగనకు జన్మించారే అనుకుందాం, వారి వృత్తిలో తప్పేముంది. వారు ఎవరినైనా మోసం చేశారా? లేదు. కాయకష్టం పడి సంపాదించారు. కాయకష్టం పడకుండా బోలెడంత సంపాదించే సాఫ్టువేరోళ్ళ కన్నా వీరు ఏమాత్రం హీనులు కారు. శరీరావసరాలకు వాళ్ళని వాడుకొని, సంఘంలో నొక మూలకు తోసిన మీ పేరు బూతు. సంఘం అనే మాట బూతు. అయినా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు బూతుల్లో నమ్మను, "ఏదీ ఈ సంఘం ఎక్కడుంది? చూపీ నాకు". నాలుగు గాడిదల వయస్సు వచ్చినా మీరు పెళ్ళి చేయని మీ అబ్బాయి ఆరాటం ఏట్లోకట్ల కిందా మీదా పడి మాన్పించే స్త్రీయోత్తములు, నీరాటవనాటములు పోరాటపడ్డప్పుడు భద్రకుంజరపు ఆరాటము ఘోరాటవిలోన మాన్పిన పురుషోత్తముని సమానులు కారా? ఏరి మాట్లాడరే ఎవరూను? నోరు పడిపోయిందా?

గుఱజాడ కన్యాశుల్కం (Girls for Sale) చదివి కూడా, మధురవాణిగా సావిత్రిని చూసికూడా వారిని చిన్నచూపు చూసే మీరు
+ చేసేది మనోలంజరికం. ఇది కూడా బూతు కాదు, తప్పుడు పనీకాదూ, అయినా మీ దయాత్మక సమాచారం కోసం చెబుతున్నాను. <+ ఇక్కడ మీరు అంటే కొన్ని సామాజిక వర్గాలని హీనంగా చూసేవారు మాత్రమే>

మీమల్ని ఎవరైనా పలానా తలారి సుబ్బయ్య కొడుకు అని పరిచయం చేయబోతే, మీరు అబ్బే కాదండి, ఫోన్లు, మైకు సెట్లు వంటి వున్న ఈ రోజుల్లో ఇక తలారితనం ఎవరు చేస్తున్నారండి, మా అయ్యకూడా కూలి పనిలోకే వెళ్తున్నాడు, అని వివరిస్తారా లేదా. అలాగే ఎవరైనా మనల్ని లంజాకొడకా అంటే, మనం కూడా అబ్బే కాదండి, టీవీ, సినిమాలు, ఐటెం సాంగులు, ఇంటర్నెట్టు వంటి వున్న ఈ రోజుల్లో ఇక లంజరికం ఎవరు చేస్తున్నారండి, మా అమ్మకూడా కూలి పనిలోకే వెళ్తుందండి. అని వివరించుకోవాలి. అలా కాకపోతే, ఏ రిప్రడక్టివ్ థెరపిస్టు అనో, నాన్ లీనియర్ ఎడిటర్ అనో, స్పేస్ షటిల్ ప్రోగ్రామర్ అనో వివరించుకోవాలి.

అలా మొత్తానికి బుద్ధుణ్ణి మనం వేశ్యాసుతుఁడని స్తుతించినా ఆయనకు తేడావుండదు (చాలా రాజకీయనాయకులుకు చేతినిండా పని చిక్కుతుందనుకోండి). ఎందుకంటే అద్వైత స్వరూపుణ్ణి ఏమని పిలిచినా ఒకటేగా. చేపగా పుట్టినోడు, పందిగా పుట్టినోడు, తాబేలుగా పుట్టినోడు, రాజుగా పుట్టినోడు, గొల్లవానిగా పుట్టినోడు, బ్రాహ్మణపిల్లవాడిగా పుట్టినోడు, అలానే వడ్రంగిగా ఖండాంతరంలో పుట్టిన వాడు. పిల్లిగా వేరేదో దేశంలో పుట్టిన వాడు. అలగే ఇతర పశు పక్ష జంతాదులుగా పుట్టిన వాడు. స్త్రీగా పుట్టినది. వేశ్యగానే పుట్టినది. అసలు పుట్టనేపుట్టనిది. అట్టిదానిని ఏమని పిలిస్తేనేం. అట్టిది వేశ్యకడుపున పుడితేనేం?

అసలు బూతు అనేది వినేవాడి చెవిలోనుంది. ఉదా- మీరు ఎవరినో ఒకరిని సరదాకి "రండి రాజశేఖర రెడ్డిగారు" అని మర్యాద చేస్తే; అతను కాంగ్రేస్ కార్యకర్త అయితే సంబరపడిపోతాడు. తెలుఁగుదేశం కార్యకర్త అయితే, మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఏ లంజాకొడుకనో అంటాడు. అతని దృష్టిలోనది బూతు కాబట్టి.

అర్థమయ్యిందనుకుంట వేదాంతం. అయితే మనకు ఇప్పుడో చిక్కువచ్చిపడింది. నా పద్యంలో అల గణికకొడుకుల గనుమా అని అంటే రాజకీయనాకులను మెచ్చుకున్నట్టుంటుంది గాని తిట్టినట్టు వుండదు. అయితే ఇప్పుడేం చేద్దాం. యు నో వాట్... తఱించి చూస్తే మనమెవ్వరం బుద్ధులం గాము. ఆచార్యులమూ కాము. కాబట్టి పద్యాన్ని అలానే వదిలేస్తే సరిపోతుంది.

<ఇక్కడింకా వుంది సోది .. కానీ నేను భద్రపఱచుకున్న దానిలో ఇంతవఱకే యుంది. క్షమించగలరు>

జై యల్లమ్మ తల్లి.