భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Tuesday, February 16, 2010

తేటతెలుఁగులో పాటంటే (తెలుగు సినిమా పాట)

సన్నివేశం
కథానాయిక అందగత్తెకు, కథానాయకుడు ప్రేమికుడు ఒక శార్దూలపద్యం వ్రాసి పాడతాడు. పద్యం అస్సలు అర్థంకాకుండా గీర్వాణజఠిలంగా వుంటుంది. అప్పుడు ఆమె అచ్చ తెలుగు హీరోయినీలా పాటపాడి తెలుగుపాటంటే ఎలా వుండాలో వివరిస్తుంది.

లయ
తాన నాననా నానన్నే.. పిపీపుపూ.. పిపీపుపూ.. నన్న నాననా నన్న నాననా.. తుతూతూతూ పిపీపీపీ.. నననన నానన నననన నానన అని సాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చండి.

సాహిత్యం
తేటతెలుఁగులో పాటంటే
సందెమాటునా
కరిగిపోతునా
పడమటి దిక్కుకు
కడగా వీడ్కోలు
పలికే దివ్వల్లే
పైరగాలితో
రెపరెపలాడాల

తేటతెలుఁగులో పాటంటే
సందెమాటునా
తేలిచూస్తునా
తూరుపు పొద్దుకు
ఇదుగో ఇకడంటు
పిలిచే మడుగున
చిట్టలలలా
రెపరెపలాడాల

-ఇక్కడ కాస్త మూజిక్-

పంచచామరం సంసుక్రుతంలో
శివునిడోలల్లే డమడమలాడినా
మా తెలుఁగూరి వేటూరి పాటలో
సేలయేటి తేటల్లే ఆడుతు పాడుతు
మెల్లంగ సాగాల

అందుకేఽఽఽఽ
తేటతెలుఁగులో పాటంటే
ఆటవెలదులై
తేటగీతులై
అలసిన ఎంకికి
నాయిడు బావని
పాటల్లె నన్నూ
చాటుకుపిలవాల
వాటేవేయాల

మనవి

మా తరువాతి నవతరంగం సినిమాలో బడిజెట్టు కష్టాలవల్ల మేము వ్రాసుకున్న పాటలే పెట్టుకుంటున్నాం. దీనికి మంచి ౘూను కట్టి యూటూబులో ఎక్కించి మాకందఁజేసిన వారికి సినిమా పేర్లలో పేరు దొడ్డు అక్షరాలలో వేయబడుతుంది.

వ్యాఖ్యాతలకు ప్రత్యేక మనవి
తేట అనే పదం యొక్క పునరుక్తి ఎక్కువయ్యింది.
ఇది పాటకాదు, దీనికంటే ఆ అబ్బాయి వ్రాసిన శార్దూలవిక్రీడితమే సరలంగా వుండుంటుంది.
పాటకూ దీపానికీ అలలకూ ఉపమానం కుదరలేదు. రూపకమూ కుదరలేదు. ఉత్ప్రేక్షమూ కుదరలేదు.
పంచచామరం వంటి పదాలు సామాన్యజనానికి అర్థంకావు.
అక్కడక్కడ ప్రాస కుదరలేదు.
దీని నిండా క్లిషేలే.

- వంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా, ఈ మాటున పాట బాగుందనండి. రెండో పాటకు మీకు తోచింది వ్రాయవచ్చుఁ.

స్ఫూర్తి
సముద్రాల, దేవులపల్లి, దాశరథి, శ్రీశ్రీ, చినసముద్రాల, పింగళి, కొసరాజు, ఆత్రేయ, ఆరుద్ర, అనిసెట్టి, సీనారె, వేటూరి, సిరివెన్నెల