భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Monday, November 17, 2008

బరాకేశ్వర అవతారం

ఉపోద్ఘాతం - చిన్నప్పుడు వినే వుంటారు, what makes a road broad? అని. అప్పటినుండీ మీకు ర ముందు వచ్చే బ యొక్కఁ బవరేఁవిటో అర్థమయ్యేవుంటుంది. నేను కూడా నా సంకుచిత మనస్తత్వం నుండి విశాల దృక్పదం ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పి నా ర ముందు ఒక బ చేర్చుకుంటున్నాను. ఇంతకీ పాత రాకేశ్వరానికీ ఈ బరాకేశ్వరానికీ తేడా ఏంటంటారా? రాకేశ్వరం పార్వతీశంలాగా విదేశాలలో ఉన్నత విద్య చదువుకుని వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడ ఇంటి కాడా కాళీగా కూర్చునే ఒక సాధారణ పాత్ర పేరు. సగటు కంచు పాత్ర లాగ వీరికి మ్రోత ఎక్కువ. ఇక బరాకేశ్వరమా, బరాకేశ్వరం నారాయణేశ్వరుల అవతారం. అలానే ఇతర మతస్తులు కలియుగంలో వారి కష్టాలు తీర్చడానికి వచ్చే దేవుడని ఎవరిని భావిస్తున్నారో వాడే ఈ బరాకేశ్వరం. నిఞ్జా అప్పులివ్వడం మీకు, వాటిని తీర్చడం ఈ ఆపద మొక్కుల బరాకేశ్వరానికీ అలవాటైపోయింది. ఇక నేను మిమ్మల్ని శిష్యులుగాను భక్తుల గాను చేరమని, మతం మార్చుకోమనీ, బలవంతంగా మతం మార్చడంగానీ చేయను, కనీసం మతం మారితే మీ కష్టాలు తీరతాయనీ చెప్పనూ. ఎందుకంటే నేను సృష్టించిన మీరు, నా వెంట బరాకపోతే, ఇంకవరివెంటఁ బోతారు.

అయితే మీ చెవినీ ఈ కంప్యూటర్ స్క్రీనుకు అంటి పెట్టండి,
మీకు అతి రహస్యమైన బరాఙ్మంత్రము చెబుతా.
ఓం చేఞ్జాయ నమః
క్రీం హోపాయ నమః

చేంజే సర్వస్వం. చేంజనంతం. చేంజమేయం. చేంజచింత్యం.
హోపజేయం. హోపచ్యుతం. హోపప్రమేయం. హోపనునిత్యం.

మారుతున్న కాలానికి
కాలుతున్న వ్యవస్థలుకి
వ్యాపిస్తున్న మార్పే ఈ బరాకేశ్వరం.

కమ్యూనిష్టులూ పోయారు
కాపిటలిష్టులూ పోయారు
పంచి ఇచ్చేవారు పోయారు
ఇచ్చింది మించి లాక్కునేవారు పోయారు

రేసిస్టులూ పోయారు
లిబరలిస్టులూ పోయారు
అల్పసంఖాకులు రాజ్యమేలేరు
విశాల దృక్పదులు ఆవుట్ సోర్సింగు ఆపారు

కంజ్యూమరిస్టుల దగ్గర డబ్బులేదు
ఎన్వియాన్మెంటలిష్టుల దగ్గర ఓపికలేదు
భూమినుండి లాక్కోవడానికి పెట్టుబడిలేదు
ఏసీనుండి బయటకు వచ్చే సత్తువా లేదు.

వసుధైక కుటంబమన్నారు
వీసా పాస్పోర్టు చూపించమన్నారు
ప్రపంచీకరణ నైసర్గికమంట
ప్రాణికి ప్రాణంటే మంట నైకర్గికమ్

మార్పుకోరేవారందఱూ మారిపోయారు.

పాలు విషమించిననాడు
నీరు కలుపుకోవడం సరుచితం
పొదుపు పనిచేయనినాడు
అప్పులు తెచ్చుకోని ఖర్చు పెట్టడం ఆదర్శం

సర్వమతాలు సర్వశాస్త్రాలు
సర్వసాంప్రదాయాలు సర్వవిద్యలూ
ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోయనపుడు
సర్వత్రా కావాలి మార్పు

మార్పుకోసం వేడుకున్న మానవులు
మతం మఱచి వేడుకున్నారు
మార్పుకోసం ప్రాణాలిచ్చిన పుణ్యాత్ములు
మతమివ్వలేని స్వర్గాల్ని చేరుకున్నారు
మఱి మార్పేగద మన కొత్త మతం

బానిసత్వం నుండి స్వాతంత్రానికి మారాం
ఆశయం నుండి అసహాయతకూ మారాం
పంటతోటల నుండి ఐటీలకు మారాం
మలయమరుతాల నుండి విషవాయిలకూ మారాం

ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి
ఎన్నో మర్పులు ఆశిస్తున్నాం
వచ్చిన మార్పులు తెచ్చిన స్థితి ఇది
వచ్చే మార్పులు తెచ్చే స్థితి ఏమిటి
ఈ మార్పుల ప్రభావం మారుతుందా ?

మారుతుంది. అంతా మారుతుంది !
ప్రకృతి నియమాలన్నీ మారతాయి.
మీరు నాకు ఓటేస్తే అన్నీ మారతాయి.
నన్ను మీరు దైవంగా కొలుస్తే అన్నీ మారతాయి.

నేను అధికారంలోనికి వస్తే పై విలువ మారుస్తాను ౩.౧౪ నుండి ౩ కి
నేను అధికారంలోనికి వస్తే ఈ విలువ మారుస్తాను ౨.౧౭ నుండి ౨ కి
మీ వూరు చుట్టు తిరగడానికి పట్టే సమయం తగ్గిపోతుంది ఐదు శాతం
మీ ఋణాలకి కట్టాల్సిన వడ్డీ కూడా తగ్గిపోతుంది ఎన్నో రెట్లు

నాకు ఓటు వేసి చూడండి.
తస్సాదియ్యా మిమ్మల్నే ఒక బరాకేశ్వరం తయారు చేసి వదులుతాను.