భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Wednesday, November 22, 2006

సరదాగా

ఇవాళ తెలుగు లో వ్రాయాలని కోరిక పుట్టింది.
ఆంగ్లంలో వ్రాసాతుంటే, చాలా అనాహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. తెలుగులో వ్రాసే ఆనందమే వేరు.
కాని వ్రాసేసరికి, తల ప్రాణం తోకకు వస్తుంది. చాలా సహనం, ఏకాగ్రతా అవసరం.
కొత్తలో ఆంగ్లంలో వ్రాయాలన్నా అలానే అనిపించేది. కాని, చెత్త చెత్త సాఫ్టవేరు ఉద్యోగాలు చేసి చేసి, అలవాటు అయి పోయింది. ఇప్పుడసలు మెరుపు వేగంతో టైపు చేస్తానంటే నమ్మండి. ఏదో ఒక రోజు తెలుగులో కూడా అదే వేగం వస్తుందన్న ఆశ. అప్పటి వరకు ఇదిగో ఇలాంటి చిన్నా చితకా పోస్టులతో సరి పెట్టాలి.
ఉద్యోగంలో చేరాక తెలుగు కీ బోర్డు స్టిక్కర్లు కొనుక్కోవాలి.
ఉంటా మరి.