భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Monday, September 29, 2008

ఈ లోకం


అమయాకమైన వరి చేనులో
అబద్ధాలాడే బిల్లుబోర్డు పాతి,
నిజానిజాలకు పెళ్ళి చేసింది.

అతిరద్దీవున్న ఆర్టీసిబస్సులో
ఆడ కండక్టర్ని పనిలోకి పెట్టి,
అందానికి అసభ్యాన్నంట గట్టింది.

అభయమిచ్చే దేవుడి గుడికి
అర్ధరాత్రి తాళం బిగించి,
నమ్మకాన్ని అనుమానించింది.


Friday, September 19, 2008

కూనలమ్మకు కోపం తెప్పించిన పదాలు


నేనీమధ్య కూనలమ్మ పదాలు చదవడం మొదలు పెట్టాను. పుస్తకం మొదట్లో ఆరుద్ర గారు కూనలమ్మ పదాల ఛందస్సు, వాటిని ఎలా వ్రాయవచ్చు అన్నది వివరించారు. కావాలంటే పుస్తకం కొనుక్కొని చదవండి. టూకీగా చెప్పాలంటే మొదటి మూడు పాదాల్లో పది మాత్రలు వుండాలఁట. అవి ౫-౫ గాగాని, ౩-౪-౩ గాగానీ వ్రాసుకోవచ్చు, అలా మూడు-నాలుగు-మూడుగా వ్రాసినప్పుడు, మధ్యలోని నాలుగు మాత్రల గణం జగణం అవ్వకూడదఁట. అలా అయితే బాగుండదఁట.
నాకు చిన్నప్పటినుండి ఒక చెడలవాటు. ఎవరైనా ఏదైనా చేయవద్దంటే నేను దాన్ని చేసి మఱీ ఎందుకు చేయకూడదో నిర్దారించుకుంటా. తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఏకైక పదం 'అదంతే'. కాబట్టి ఇవిగో మధ్య జగణం గల మూడు కూనలమ్మ పాదలు నాలుగు మీ కొఱకున్ కైఁ .

హిమశిఖరాల పైన
మహనగరాల లోన
ఇలఁ కొలువైన దాన
ఓ కూనలమ్మ

పంట పొలాల పూత
వాడి హలాల చేత
పైడి వరాల ధాత
ఓ కూనలమ్మా

ఆ జగణంబు తోడి
ఈ జగడంబు లాడి
వ్రాయిఁ పదంబు వేడి
ఓ కూనలమ్మ
ఇప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు వ్రాయకూడదోఁ? నాకైతే ఔనేమో నిజంగానే ఇలా వ్రాస్తే బాగుండదేఁవోనని పిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుంది?

త.క - అన్నట్టు పొలాలు, హలాలు అంటే మీకేమైనా గుర్తొచ్చిందా?