భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Wednesday, May 26, 2010

వేయిపొద్దులు ఒక్కసారిక్రుంకిన వేటూరి
పంటచేలో పాలకంకీ నవ్విందీ
పల్లకీలో పిల్లఎంకీ నవ్విందీ।
పూతరెల్లు చేలుదాటే ఎన్నెల్లా
లేతపచ్చ కోనసీమా ఎండల్లా॥


నేనెప్పుడైనా గొప్పవాడినవుతానో లేదో తెలియదు కానీ, ఎవరైనా మీ జీవితాన్నే మార్చేసిన నాలుగు బంతులు చెప్పండి అంటే అవి ఖచ్చితంగా ఇవే। ఆయన్ని వ్యక్తిగతంగా కలుసుకునే అదృష్టంలేకపోయింది।

No comments:

Post a Comment

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం