భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Saturday, August 07, 2010

చిత్తవృత్తం - పేడ నుండి మాలదీవులవఱకూ

ఇది నా వందవ టపా। ఐదేండ్లు నూరు టపాలు, ఏఁడాదికి ఇఱవై, పర్వాలేదు కనీసం నెలకొక్కటన్నమట సగటున।
ఒక ఆసక్తికరమైన చైతన్య స్రవంతి వేస్తున్నా। యోగం చిత్తవృత్త నివారణం కావున, నా గుఱించి టపాలు కట్టిపెట్టాను। కానీ ఇఱవై ఏండ్ల తరువాత చూసుకుంటే ఆసక్తికరంగా వుంటుందని ఇది వేస్తున్నాను। స్ఫూర్తి అక్షరాపేక్షలో ఎప్పుడో వేసిన చై.స్రం. టపా


పొలాలమధ్యఁ ద్రోవలో వెళుతుంటే పేడకళ్ళు।
పేడకళ్ళు । హుఁ। "ఆ ఇంద్రప్రస్థానానికి వున్న పచ్చలు అప్పుడే వేసిన పేడలాగా తళతళా మెఱిసిపోతున్నాయటండి, ఏమి యోగి ఏమి యోగలక్షణం। ఏమి వైదికబ్రహ్మడండి నన్నయభట్టు। పచ్చలని పేడతో పోల్చడమేమిటండీ। గోమాత కంత గౌరవం మన సంస్కృతిలో। పేడని పచ్చలతో కాకుండా పచ్చలనే పేడతో పోల్చి చెప్పే గొప్ప భారతీయ సంస్కృతండి మనది " గరికిపాటి।

హుఁ।
అయినా పేడ'కళ్ళు' అని ఎందుకంటారో। పేడ కల్లు అనా పేడకండ్లు అనా। కన్నుల్లా వుంటాయి కాబట్టి కళ్ళు అనా। లేదా రాతిముద్దల్లావుంటాయి కాబట్టి కల్లు = ఱాయి అనా। కన్నడంలో ఱాయికి కల్లే అంటారు। అచ్చమయిన ద్రవిడపదం। ఓరుఁగల్లు, చాఁగల్లు, గుంతకల్లు। అలానే తెన్, అరవంలో దక్షిణం। అరవోళ్ళు ఎంతయినా ద్రవిడపదాలు వాడతారు। టెంకాయ, తెనాలి। ఈ ఊళ్ళన్నీ అంత పాతవన్నమట।

పైనుండి ఆర్యులు నొక్కుతూవుంటే ద్రవిడులు క్రిందకు పోయింటారు। అలా అచ్చమయిన ద్రవిడం ఇక్కడున్నప్పటి వూళ్ళయివుంటాయి పైవి। ఐస్క్రీము కూరినట్టు కూరేసివుంటారు। అలా అంతా దక్షిణభారతం జేరుకున్నారు। ఈ ఆర్యులూ ద్రవిడులూ ఏమిటో। మరి కోయవాళ్ళో, వాళ్ళ నొసలు బాగా ఎత్తుగా వుండి, చక్కిళ్ళూ గడ్డం త్రికోణాకారంలో వుంటాయి, స్పష్టంగా వేఱే -ఆష్ట్రలాయిడ్- జాతి లక్షణాలు వుంటాయి । మఱి వాళ్ళే అచ్చమయిన ద్రవిడులై , ఇప్పటి తెలుఁగు వారంతా - కనీసం పైకులాల వారు - ద్రవిడం స్వీకరించిన ఆర్యులైవుంటారు। ఆ తరువాత అంతా రంకులు ౘలిపి ఇప్పుడిలా అన్ని కులాలవారు అన్నిరకాలు గానూ వున్నారు। అచ్చమయిన రంకు భేదాలు ఎఱుఁగదు కదా।
లేక ఆదివాసీలు, ద్రవిడులు, ఆర్యులూ అని మూఁడు జాతులు ఒకటి తరువాత ఒకటి దక్షిణాపథం చేరుకున్నాయా। ఎవఁడు చూసివచ్చాడులే।

అతి ఉత్తరాన వున్న ద్రవిడప్రాంతం ఏమిటో। బహుశా ఆంధ్రరాష్టంలోని ఉత్రర తెలంగాణ అయివుంటుంది, లేదా గొండి ప్రాతం। అయితే ఆర్యులు లేదా ఆర్యభాషలు అటు గ్రీనులాండు, ఐరులాండు నుండి ఇటు మహారాష్ట్రం వఱకూ వున్నాయన్నమట। మహారాష్ట్రం వఱకూ వలసలు వచ్చారు భాషా పరంగా నెగ్గుకుంటూ। ఆఁ మఱచే పోయాను। సంహళం వుంది కదా ఆర్య భాష। లక్షదీవులు కూడా వున్నాయి కదా। వారికంటే 'తెన్ను' మాలదీవులు వున్నాయి కద। పాపం సముద్రం క్రింద సమావేశమయ్యారు, పర్యావరణ మీద అవగాహన తీసుకురావడానికి। ముందు ఏ స్విమ్మింగు పూలులోనో ప్రాక్టీసు చేసుకొని అప్పుడే సముద్రంలోనికి దిగివుంటారులే।

సరి। చిత్తవృత్తనిరోధం। ఆలోచన బంద్। ఈ నిమిషంలో వుండు, ప్రకృతి ఆస్వాదించు। ఇంతకీ ఎక్కడ మొదలయ్యింది స్రవంతి। పేడకళ్ళతో కద। ఇంతకీ కల్లా అవి కండ్లా? మళ్ళీ మొదటికి!

5 comments:

 1. చాలా బాగుంది మీ చైతన్య స్రవంతి. అవునండీ ఇంతకీ రంకులో వాడాల్సినది మామూలు ‘రా’నా, బండీ‘రా’(ఱ) నా?

  ReplyDelete
 2. అదేదో లిపిలో మీ టపాల కుత్తరాలు వ్రాస్తున్నవారెవరో చెప్పగలరా ?

  ReplyDelete
 3. ఒక భాష కాదు మళ్ళా, ఏదేంటో చెప్పలేనుగానీ, 2-3 పరభాషలున్నట్టున్నాయి మీకొచ్చే కమెంట్లలో..

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం