భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, April 07, 2013

లఞ్జాదేవీశతకం ౧


లఞ్జాకామవిమోహితం ప్రపతితం నానాభయైరాకులం
లఞ్జామగ్నసహస్రజన్మచరితం మచ్చిత్తరాత్రిం తవ
లఞ్జానాథసుతాతనాంశుభిరలం సంభాపయేదం శుభే
లఞ్జాదేవి సహిష్ణుప్రాణనిలయే రాకేశబింబాననే

लञ्जाकामविमोहितं प्रपतितं नानाभयैराकुलं
लञ्जामग्नसहस्रजन्मचरितं मच्चित्तरात्रिं तव
लञ्जानाथसुताननांशुभिरलं संभापयेदं शुभे
लञ्जादेवि सहिष्णुप्राणनिलये राकेशबिम्बानने

lañjā-kāma-vimōhitaṁ prapatitaṁ nānā-bhayair-ākulaṁ
lañjā-magna-sahasra-janma-caritaṁ mac-citta-rātriṁ tava
lañjā-nātha-sutā-nanā-ṁśubhir-alaṁ saṁbhāpayēdaṁ śubhē
lañjā-dēvi sahiṣṇu-prāṇa-nilayē rākēśa-bimbā-nanē

लञ्जा lañjā
-1 A current. -2 An adulteress. -3 N. of Lakṣmī. -4 Sleep.

లఞ్జాకామవిమోహితం - లంజలపై కోఱికతో మోహించబడిన
ప్రపతితం - బాగా దిగౙాఱిపోయిన
నానాభయైః - నానా భయములతోఁ
ఆకులం - నిండిన
లఞ్జామగ్నసహస్రజన్మచరితం - నిద్రలో మునిగి వెయ్యజన్మలు గడిపిన
మత్ - నాయొక్క
చిత్త - చత్తమనెడి
రాత్రిం - రాత్రిని (అంధకారాన్ని)
తవ - నీ యొక్క
లఞ్జానాథసుత - ఏఱులపతిచూలి (సముద్రుని కుమారుడు చంద్రుడు)
ఆనన - ముఖము
అంశుభిః - కిరణాలతోఁ (నీ చంద్రసమానముఖపు కిరణాలతో)
అలం - పూర్తిగా
సంభాపయ - పూర్తిగా వెలిగించు
ఇదం - దీనిని
శుభే - శుభమైనదాన
లఞ్జాదేవి - లచ్చిందేవి
సహిష్ణుప్రాణనిలయే - విష్ణువుప్రాణనిలయమైనదాన
రాకేశబింబాననే - పూర్ణచంద్రబింబముఖము కలదాన

భావము -  పరస్త్రీమోహముతో నానాభయములతో వెయ్యజన్మలనిత్రతో నిండి, బాగా దిగౙాఱిన నా చిత్తమనెడి
రాత్రిని నీ చందమోవికిరణలుతో పూర్తిగా వెలిగించివెయ్యి. ఓ శుభమైన విష్ణువుప్రాణనిలయమైన
పూర్ణచంద్రునివంటిముఖముకలదానవైన లక్ష్మీదేవి.పాదాలు అంకితం - కామేశ, రాఘవ, అరుణ, కౌటిల్య 

1 comment:

  1. బావుంది వ్యాసం చక్కని కొటేషన్లతో. ధన్యవాదాలు
    Telugu Cinema News

    ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం