భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Sunday, May 12, 2013

లఞ్జాదేవీశతకం ౨ (కుడుచుట)

కం.
కూడుకొని నే కుడిచేతన
కూడు కుడుచువాడనేగ. కుంటల కుడితిన్
కూడ కుడుచు కడు పశులా
కాడులయుందు దిఱుగాడఁ. కడగంటిది, నా
కాడకుఁ, లఞ్జాదేవీ,
కీడు కడగగా కదల్చు, కృపతో చూపున్


लञ्जा lañjā
-1 A current. -2 An adulteress. -3 N. of Lakṣmī. -4 Sleep.

1 comment:

  1. news4andhra -- The Ultimate Source for Entertainment News, Movie Reviews, celebrity Interviews and many more at one place
    Latest Telugu Movies Reviews
    Telugu Actors Interviews

    ReplyDelete