భాషందం, భువనందం, బ్రతుకందం

Saturday, June 27, 2015

ప్రాసాక్షరపదకోశము (తెలుఁగులో మొట్టమొదటి ఓసీయారు చెయబడ్డ పుస్తకము)

 బొంకి = పుఱ్ఱె దొంక = చువ్వలేనికిటికీ
 ఒంకు = ఒంకియ లొంక = ఆడవి
 కొంకు = జంకు అంకము = బడి
 టొంకు = వంకర కంకము = గద్ద
 డొంకు = ఇంకు టంకము = నాణెము
 దొంకు = దొంకెన తంకము = ఎడబాటు
 బొంకు = కల్లలాడు పంకము = బురద
 కిరేక = అలుక వంకము = వంకరకఱ్ఱ
 చింక = కోఁతి అంకిణి = మల్లబంధము
 జింక = లేఁడి పంకిణి = సుగంధపాత్ర
 డింక = చావు లంకిణి = ఒకరాక్రసి
 దింక = మల్లబంధము వంకిణి = బాకు
 చెంక = చెంప అంకెన = ఒకచెట్టు
 టెంక . = కాయలోనివిత్తు కంకెన = కంకి
 తెంక = భయము జంకెన = దిగులు
 మెంక = చింబోతు పంకెన = తేమ
 లెంక = బంటు మంకెన = బంధుజీవము
 టెంకి = చోటు ఓంకృతి = ప్రణవము
 తెంకి = టెంకి కోరికృతి = కోడికూఁత
 పెంకి = మెుండివాఁడు టంకృతి = నారిచపప్డు
 టెంకె = ఆరె సంకృతి = చిటపెటధ్వని
 పెంకె = మెుఱకు ఘంకృతి = తుమ్మెదలరోద
 టాంక = టంకము కంకర = మెుఱషఱాయి
 డొంక = పాద తంకర = పొల్లు
 తొంక = తోఁక వంకర = వక్రము -పానౌకర
 సంకర = సంకరము టంకారము = టంకృతి
 రంకువు = జింక సంకారము = సంకృతి '
 శంకువు = మేకు హంకారము = గర్వము
 సంకువు = జవ్వాజి టెంకణము = నమ౫రము
 అంకణము = చదరపుచోటు తెంకణము = టెంకణము
 కంకణము = కడియము పొంకణము = సంచి
 టంకణము = వెలిగారము బొంకణము = బుట్ట, సంచి
 లంకణము = పస్తు గ్గాభ
 అంకనము = మెులక ✓్ర
 టంకనము = అతుకులు ఆంక్ర = వెలివేయుట
 తంకనము = (తమజీవనము కాంక్ర = వాంఛ
 లంకనఘు = పస్తు ధ్వాంక = కాకి
 అంకిలము = మెులక ఆంక = చర్మవాద్యము
 పంకిలము = బురదకలది ధ్వాంకి = ఆఁడుకాకి
 మంకిలము = కార్చిచ్చు -
 వంకిలము = ము ✓ల్లు ✓ ంఖల
 సంకిలము = దివిటీ కంఖము = పాపభోగము
 అంకురము = బీజము శంఖము = సంకు
 చంకురము = వాహనము పుంఖము = డేగ
 మంకురము = అధము వింఖము = డెక్క
 ఓంకారము = ప్రణవము గ్లాఞ
 కోంకారము = కోడికూఁత పు
 తేంకారము = రధవేమిధ్వని అంగ = అంఘ్రీ
 ఘీంకారము = ఏమఅరపు గంగ = నీరు
 ఘంకారము= తుమ్మెదలరోగ జంగ = పిక్క వదకోశము -
 తంగ = చాదస్తము మ్రంగు = మచ్చు
 నంగ = నేరుప్కత్తె రంగు = వెలుగు
 పంగ = కాళ్ళనడిమిచోటు వంగు = వ్రాలు
 భంగ = జనుపవిత్తు హంగు = హంగామా
 మంగ = విండీతకెము ఉంగ = బికలయేడుప్
 రంగ = మందార తుంగ = ముస్తె
 లంగ = దా6టు దుంగ = ్రమానిమెుఝ
 వంగ = వంగచెట్టు బుంగ = కుండ
 అంగి = తా ముంగ = మూఁగ
 గంగి = సాధువైన లుంగ = మూట
 జంగి = క్రోవి ఒంగు = వంగు
 నంగి = ముక్కుమాట కొంగు = బట్టకొస
 బంగి = మూట, భంగిమ డొంగు = దాఁగు
 మంగి = మంగలి తొంగు = వంగు
 అంగు = అందము దొంగు = కేకురించు
 కంగు = ఒకసవ్వడి పొంగు = ఉబ్బు
 ఖంగు = కంగున బొంగు = లావువెదురు
 చంగు = ఒకఅనుకరణము లొంగు = లో(బడు
 జంగు = గా కుంగు = క్రుంగపిోవు
 డంగు = నలుగు చుంగు = కుచ్చు
 దంగు = దంపు డుంగు = బెదరు
 నంగు = నంగిమాట తుంగు = కునికిపడు
 పంగు = బెదరు త్రుంగు = చచ్చు, రాలిపడు
 భంగు = గంజాయి నుంగు = ముంజె
 నుంగు = మచ్చ కొంగ = బకము '।పానౌక-ర
 ంగ = పగతుఁడు పింగి = జమ్మిచెట్టు
 గుగ = చొల్లు లింగి = వినుఁగు
 ఒగ = దొంగ సింగి = చెంచెత
 మిగ = చోరుఁడు అంగడి = దుకాణము
 మంగు = తగు సంగడి = చెలికాఁడు
 తుంగు = చచ్చు అంగద = ఆఁకలి
 బు-ంగు = నశించు రంగద = పటిక
 భృంగి = సొంటి అంగము = భాగము
 శృంగి = కొమ్ముచేస జంగము = శివభక్తుఁడు
 చింగు = పింజె పంగము = పన్ను
 టింగు = ఒకచపప్డు భంగము = అవమానము
 పింగు = సొత్తు రంగము = నేల
 మింగు = తిను వంగము = తగరము
 మ్రింగు = గుటకవేయు సంగము = సంబంధము
 రింగు 4 = గాలిపపప్డు గాంగము = గంగసంబంధి
 టింగ = పొట్టివాఁడు అంగిక = చొమియ
 డింగ = గిన్నె గంగిక = గంగ
 పింగ = గోరోజనము జంగిక = క్రోవి
 సింగ = ఎరుకు భంగిక = గంజాయి
 తుంగి = పొడుగాటి అంగిలి = లోకుత్తుక
 ముంగి = ముంగిస జంగిలి = ఆలమంద
 లుంగి = పరికిణి పంగిలి = ఒగ్గము
 శుంగి = మఱ్ఱిచెట్టు ఎంగిలి = ఉచ్ఛిష్టము
 శృంగి = కొండు చెట్టు ముంగిలి = ముందువాకిలి
 నింగి = ఆకసము ఇంగము = కదలునది పదకోశము -
 పింగము = గోరోచన వరణము బంగారము = పసిఁడి
 బింగము = ఆభ్రకము భృంగారము = బంగారము
 లింగము = శివలింగము శృంగారము = అలంకారము ,
 సింగము = కేసరి ఇంగలము = నివ్వ
 కంగరు = నిచ్చెన పింగలము = ఇత్తడి
 బంగరు = స్వరణము సింగలము = లంకాద్వీసము
 రంగరు = వెలుఁగొందు ఉంగరము = బటువు
 లంగరు = జీను డింగరము = పరాభవము
 కాంగాణి = పనికిరానిది పొంగరము = ఒకభక్తము
 పింగాణి = ఒకదినుసుమట్టి బొంగరము = ఒక ఆటవస్తువు
 సింగాణి = కొమ్మువిల్లు కంగాళము = పెద్దవంటగిన్నె
 గొంగలి = ఒకపురుగు గంగాళము = బాన
 తొంగలి = కాంతి జంగాళము = వదులు
 పొంగలి = పాయసాన్నము బంగాళము = సక్తివిశేషము
 చెంగలి = దగ్గఱ జంగలము = అడవి
 వెంగలి = మెుఱకు మంగలము = మండ
 చింగిళ్లు = పింజెలు జాంగలము = మాంసము
 డింగిళ్లు = మ్రెుక్కుటలు లాంగలము = నాఁగలి
 తొంగిళ్లు = పాఁతబట్టలు టంగరము = వెలిగారము
 దొంగిళ్లు = కంటిజబ్బు బంగరము = బంగారము
 అంగణము = ముంగిలి సంగరము = యుద్ధము
 టంగణము = వెలిగారము డంగురము = వీరణము
 ఇంగనము = కదలిక భంగురము = నశించునది
 లింగనము = కౌఁగిలింత వంగడము = వంశము
 అంగారము = నివ్వ సంగడము = కలయిక -

 -పానౌక-ర
 డాం ఇంచు = చెఱకు
 ్ర కించు = కొంచెము
 జంఘ = కాలిపిక్క క్రించు = అలప్ము
 లంఘ = దాఁటు చించు = చింపు
 అ ంఘము = పాపము డించు = దిగఁజేయు
 సంఘము = సమాజము దించు = దిగఁజేయు
 దించ నించు = నింపు
 - పించు = పులిగంజి
 అంచ = హంస మించు = మెఱయు
 చంచ = గఢిబొమ్మ ఉంచు = ఉండఁజేయు
 పంచ = చావడి కుంచు = వంచు
 వంచ = చోటు చుంచు = కంపెలుక
 అంచు = చెంగు తుంచు = త్రెంచు
 కంచు = కాంస్యము ముంచు = మునుగఁజేయు
 ద 0చు = నలఁగఁగొట్టు ఎంచు = ఎన్ను
 నంచు = నంజు చెంచు = కిరాఁతుడు
 పంచు = భాగించు తెంచు = త్రెంచు
 మంచు = హిమము త్రెంచు = తెగఁజేయు
 వంచు = వంగఁజేయు పెంచు = పోషించు
 సంచు = రీతి, సొగసు ఒంచు = వంగనచేయు
 అంచె = మజిలీ కొంచు = సంశయించు
 కంచె = ప్రావరణము నొంచు = నొపిప్ంచు
 పంచె = ధోవతి పొంచు = దాఁగియుండు
 మంచె = అరవ కంచి = ఒకపురము
 వంచె = గోణి పంచి = ధోవతి వదకోశము -
 మంచి = శుభము చంచలము = కదలిక, గాలి
 వంచి = ఎక్కటి పంచకము = యుద్దభూమి
 సంచి = గోతము వంచనము = నక్క, ముంగిస
 కించ = వెత అంచితము = ఒపప్, అందము
 చించ = చింతచెట్టు పంచితము = అవుఉచ్చ
 మెంచ = తురక వంచితము = మెాసగింత
 రెంచ = రెండు సంచితము = కూడిక
 పెంచ = మడుగు దించ
 అంచన = ఉజ్జాయింపు ్ర
 వంచనఁ = మెాసము అంజ = అడుగు
 అంచల = ఫక్క ఖంజ = కుంటిది
 చంచల = లక్మి గంజ = గంజాయి
 కంచము = కందుపాత్ర జంజ = గుంపు
 మంచము = శయ్య నంజ = పచ్చడి
 లంచము = పగిడి, అపప్నము పంజ = ఱవికె
 సంచము = సంపుటము భంజ = దుర్గ
 కంచిక = బొబ్బ లంజ = వేశ్య
 పంచిక = జూదము వంజ = గొడ్రాలు
 మంచిక = దొన్నె సంజ = సందె
 సంచిక = సంపుటము హంజ = అడుగు
 అంచనము = సేవ, పూజ అంజి = ఒకక్రీడ, తిరుగలి
 దంచనము = విరంగి గంజి = వారుప్డు
 కుంచనము = తగుట పంజి = పన్ను
 లుంచనము = కత్తిరింపు మంజి = పూగుత్తి
 అంచలము = బట్టకొంగు అంజు = జంకు -పౌసాకర
 కంజు = కౌఁజుపిట్ట కంజిక = పులికడుగు
 గంజు = గొడ్ల ఉచ్చ గంజిక = గుడిసె
 నంజు = పచ్చడి భంజిక = చిరుతాకు
 పంచు = దివిటీకట్టు మంజిక = వెలయాలు
 వంజు = ఒకచేఁవ లంజిక = ఱంకుటాలు
 ఒంజు = ఒకచేఁప కంజము = తామర
 కొంజు = కొసరు ఖంజము = కాలుకుంటి
 పొంజు = పోఁజు గంజము = అంగడి, గని
 రోంజు = కపేలు జంజము = పోరాటము
 గింజ = విత్తు లంజము = అడుగు, తో(క
 పింజ = దూది కంజుఁడు = బ్రహ్మ
 రింజ = మల్లబంధము ఖంజుఁడు = కుంటివాఁడు
 వింజ = వింత జుంజుఁడు = వీరుఁడు
 ఇంజ = నారిమ్రెాఁత నంజుడు = మాంసము
 గుంజ = రాట ఖంజన = ఒకపిట్ట
 నుంజ = నెత్తపలక గంజన = కుంటు
 పుంజ = ఎడారి రంజన = రంగు
 గుంజ = మద్దెల కింజము = పూదుమ్ము
 గుంజి = లాగి పింజము = శక్తి
 పుంజి = ్రపోగు వింజము = వింధ్యాద్రి
 ముంజి = దర్భ కుంజము = పొదరిల్లు
 నంజె = మాగాణి గుంజము = పూలగుత్తి
 పంజె = కుచ్చె జుంజుము = దివ్వెకోల
 లంజె = వెలయాలు పుంజుము = కట్టుత్రాడు
 అంజిక = బెదరు ముంజము = ముంజగఢి పదకోశము -
 అంజకము = కన్ను దంట = దిట్ట
 భంజకము = చీల్చునది పంట = సస్యము
 రంజకరము = ఇంగిలీకము మంట = జ్వాల
 అంజనము = కాటుక వంట = పాకము
 ఖంజనము = కాటుకపిట్ట అంటి = అరఁటి
 గంజనము = తిరమిరము కంటి = బటాణి
 జంజనము = పదేపదే పుట్టుట గంటి = గాయము
 భంజనము = విఱుపు చంటి = చిన్న
 రంజనము = ఎఱ్ఱచందనము జంటి = జరీపట్టి
 సంజనము = మండువా లోఁగిలి తంటి = తగిరస
 కంజరము = వనుఁగు పంటి = కుండ
 పంజరము = పకిగూడ బంటి = లోఁతు
 మంజరము = ముత్తెము మంటి = మన్ను
 వంజరము = ఒక దినుసుఛేఁప వంటి = సాటి
 కుంజరము = వినుఁగు ఉంట = ఉండుట
 ముంజరము = కలువదుంప కుంట = గుంత
 గుంజులము = మనోహరము గుంట = గోయి
 గుజులము = అశోకము చుంట = బావి
 దింట తుంట = చెఱకు
 - దురోల = దూఁట
 అంట = ఆడ, విస్తరి పుంట = పూఁట
 కంట = చూచుట లుంట = పొర్లిక
 గంట = చిఱుగంట ఎంటి = గఢిమెాకు
 జంట = జత తెంటి = తుమ్మెద
 తంట = జగడము పెంటి = ఆఁడుది -పానౌక-ర
 వెంటి = ఎంటి రెంట = రెండగుట
 ఒంటి = ఏకాకి లెంట = పటికము
 తొంటి = తొల్లిటిది వెంట = వెంబడి
 మెుంటి = చిన్నవేఁట కంటకము = ముల్లు
 సొంటి = ఎండిన యల్లము మంటకము = ఒకభక్తము
 పెంటు = ఇముడు వంటకము = వండినపదార్ధము
 గొంటు = దిట్ట ద్గాగ
 , సొంటు = దోసము ప్ర
 'ఒంటె = లొట్టియ కంఠి = కంటె
 కొంటె = చెడ్డవాఁడు కుంఠి = సోమరి
 తొంటె = తొల్లి డుంఠి = కాశీగణపతి
 పొంటె = కొఱకు శుంఠి = సొంటి
 మెుంటె = చిట్టిచేఁట కంఠము = మెడ
 కంటె = మెడనగ మంఠము = తీపిపిండివంట
 గంటె = గరిఁటె కుంఠము = మెాటుకత్తి
 పంటె = సాలెవాఁడు శుంఠము = తృణవిశేషము
 కుంటి = కుంటు కుంఠనము = మెుక్కపోవుట
 గుంటి = పంటనేల గుంఠనము = దాఁచుట
 చుంటి = నూతిగట్టు లుంఠనము = పొర్లుట
 ' తుంటి = ిఎఱ్ఱ , డాండ
 తింట = తినుట ్ర
 నింట = పొంగు అండ = ఆధారము
 మింట = ఆకసమందు కండ = మాంసము
 వింట = వినుట ఖండ = ముక్క
 పెంట = చెత్త గండ = వీరుఁడు వదకోశము -
 చండ = పార్వతి హండి = మెఢబాన
 తండ = రెబ్బ అందె = చిమ్మనగ్రోవి
 దండ = మాల కండె = మాలిచుట్ట
 వండ = బుధి గండె = ఒకచేఁవ
 బండ = పెళఱాయి దండె = కోల
 మండ = కొమ్మ మండె = జొన్నకంకి
 రండ = ముండ పాండె =
 వ ండ = పెంకిది ఇండి = ఇఁడు
 హండ = బాన గిండి = జార్తీ చెంబు
 అండా = గంగాళము తిండి = తినుట
 ఖండా = పెధకత్తి వండి = చూళము
 జండా = వతాక పాండి = దుర్గాదేవి
 టండా = లంబాడీలు ఇండు = ఈఁత
 తండా = గుంపు దిండు = తలగడ
 హండా = మెళకుండ నిండు = పూర్తియగు
 అండి = రేకసిా వండు = విడుచు
 ఖండి = అడవిపెసర విండు = వినుడు
 గండి = కన్నము ఈండ్ర = కల్లుగీఁయువారు
 చండి = దు( కిండ్ర = తేమనేల
 దండి = ఎక్కువ తీండ్ర = వేఁడిమి
 పండి = పక్వమై ఉండ = గుళిక
 బండి = శకటము కుండ = కడవ
 భండి = తెల్లతెగడ గుండ = పాడి
 మండి = ఆసనవిశేషము తుండ = కుశ
 లండి = కుచ్చితుఁడు ముండ = ఉంపుడుపీ విధవ -పానౌకర
 శుండ = తొండము తెండు = పరుండు
 ఉండి = మెుదలుకొని నెండు = త్రాటబిగింపు
 కుండి = కమండలువు బెండు = జీలుగు
 గుండి = గుండగొయ్యి మెండు = అధికము
 దుండి = ఏలికసాని రెండు = ఇరు
 నుండి = నుంచి ఎండ్ర = వీఁత
 ముండి = మంగలి జేంద్ర = దేవాంగి
 రుండి = బాలింతబోలు దేండ్ర = సాలెవాఁడు
 సుండి = సుఁడీ మేండ్ర = ఎడబాటు
 హుండి = ముడుపుల డిటు వేంఠ = వేఁడిమి
 ఉండు = ఉండుట ఒంద = కీడు
 కుండు = కుండీ కొండ = పర్వతము
 గుండు = బోడితల గొండ = జొన్నకంకి
 తుండు = తువ్వాలు తొండ = ఊనయెల్లి
 దుండు = దుంగ దొండ = ఒకశాకము
 పుండు = కుఱుపు బొండ = బొండకొయ్య
 ఉండ్ర = ఉండ్రము ఒండు = ఒకటి
 గుండ్ర = గుండ్రము కొండు = కొనుడు
 వుండ్ర = తెల్లయావు తొండు = సోమరి
 ఎండ = ఆ తపము దొండు = మతస్య్విశేషము
 జెండ = పతాక పాండు = పోవుడు
 పెండ = వేఁడ బొండు = గుండ్రనిది
 బెండ = తీఁగశౌకము మెుండు = మెుఱకు
 ఎండు = ఇగురు రొండు = శ్వాసరోగము
 చెండు = బంతి లొండు = నీటిపలు , వదకోశము.
 తంపట = ఉడికింపు కుంబ = ముతకశాటి
 లంపట = బడలిక చుంబ = మువు
 తంపర = గుంపు తుంబ = చేదానబ
 పంపర = పంపరపనస తంబి = తమ్ముఁడు
 అంపకము = పంపుట నంబి = పూజారి
 చంపకము = సంపెఁగ లంబి = కుటుంబము
 డంపకము = దంచుట రింబ = రిమ్మ
 పంపకము = పంచుట శి(సిం)బ = పొట్టు
 గాంబ అంబువు = నీరు
 - కంబువు = శంఖము
 అంబ = దుక జంబువు = నేరేడు
 కంబ = గరిటె తంబువు = జారీచెంబు
 జంబ = నోడు నింబువు = నిమ్మ
 తంబ = ఒకతీఁగ కంబము = గుంజ
 పంబ = చర్మవాద్యము డంబము = డాబు
 సంబ = సంబరేను లంబము = వ్రేలుట
 హంబ = అంబా శంబము = రోఁకలి
 అంబు = అలుగు సంబము = వజ్రాయుధము
 కంబు = నీరు అంబలి = నూకలజావ
 జంబు = జమ్మి కంబలి = బొచ్చుదుపప్టి
 డంబు = గర్వము తంబళి = పూజారి
 వంబు = పెంపు సంబళి = తొలఁగుమనుట
 భంబు = ఆకసము గంబుర = కపప్రము
 లంబు = స్థూలత తంబుర = తంత్రీవాద్యము
 ఉంబ = అనుకరణము డింబము = బెదరు -పానౌకర
 నింబము = వేము శంబుకము = నత్తగుల్ల
 బింబము = సతిమ అంబూకము = క్రుద్రవనస
 డింబిక = దుండిగము కంబూకము = తవుడు
 నింబిక = నిమ్మచెట్టు జంబూకము = నక్క
 బింబిక = దొండతీఁగ శంబూకము = కపప్చిపప్
 శింబిక = తమ్ముతీఁగ అంబరము = వినువీధి
 అంబకము = కన్ను డాంబరము = పోరు
 డంబకము = మెాసము శాంబరము = మాయ
 పంబకము = జువ్వాయి సాంబరము = గాటుపప్
 లంబకము = నిలువుగీటు గ్లాసో
 అంబరము = వసము ✓్రి
 డంబరము = డాబు అంభ = ఆవుఅఱపు
 మంబరము = దహనము జంభ = ఆవులింత
 శంబరము = జింక రంభ = ఒక అచ్చర
 సంబరము = సంతోషము మంభ = అంబా
 అయిలము = కలకలము కంభము = గుంజ
 డంబలము = గొంగలి జంభము = నిమ్మ
 శంబలము = ఆసూయ - (డ)దంభము = డాబు
 సంబలము = తీరము, జాతర భంభము = కందురీఁగ
 అంబాళము = నల్లమామిడి రంభము = వెదురుగడ
 జంబాలము = నాచు స్తంభము = కంభము
 సంబాళము = ఆదరము కుంభము = కడవ
 అంబుకము = హేరండము' గుంభము = గకము
 కంబుకము = శంఖము జృంభము = గళము
 జంబుకము = నవు శుంభము = మెాకు పదకోశము -
 కుంభీరము = మెుసలి అంశువు = కాంతి
 గంభీరము = దిట్టతనము పాంశువు = దుమ్ము
 జుభీరము = నిమ్మ ్రపాంశువు = పొడుగాటి
 దంభీరము = లావుకపిట్ట అంశకము = భాగము
 ఉంభకము = పూరణము దంశకము = కందురీఁగ
 కుంభకము = పూరించుట వంశకము = అగరువు
 గుంభకము = విధము అంశుకము = వసము
 శుంభకము = పిల్లిపెసర పాంశుకము = పొన్నచెట్టు
 ఉంభనము = నిందజేయు అంశనము = విభాగము, పంపకము
 గుంభనము = మర్మము దంశనము = కాటు
 దంభనము = బడాయి పాంశనము = పాంసులవణము
 లంభనము = తిట్టుట డ్రా
 ద్రా స్ర
 ఎపి అంస = మూఁపు, భుజము
 అంశి = దాయాది శంస = పొగడ్త
 దంశి = చిన్నయిాఁగ హంస = హంసము
 (ఛంశి = జాఱునది స్రంసి = పోఁక
 వంశి = తవాక్తీరి హంని = అడుహంస
 అంశము = భాగము అంసము = మూఁపు
 దంశము = కాటు కంసము = కంచు
 భ్రంశము = జాఱుట ధ్వంసము = నాశము
 వంశము = కులము స్రంసము = పో(క
 అంశిక = దాయాసీ హంసము = హంస
 దంశిక = పట్టుకారు దంశనము = కాటు
 వంశిక = పిపప్ళ్లు శంసనము = పొగడ్త -పానౌక-ర
 స్రంసనము = జాఱుట అక్కి = గళి '
 హింసనము = పీడనము కక్కి = పినతల్లి
 డ్రా చక్కి = చట్రము
 ఘ దక్కి = డక్కి
 అంహతి = విడుపు పక్కి = పకి
 సంహతి = గుంపు మక్కి = ఈఁగ
 అంహసుస్ = సాపము అక్కు = బోర
 రంహసుస్ = వడి కక్కు = డోఁకు
 దృంహితము = దృఢము, పెరిగినది చక్క = ముక్క
 బృంహితము = మంకారము టక్కు = మాయ
 సంహితము = చేరప్బడినది డక్కు = దక్కు
 దిగ తక్కు = తొలఁగు
 ల దక్కు = దొరకు
 అక్క = తోఁబుట్టువు నక్కు = దాఁగు
 కక్క = (పిన) తండ్రి పక్కు = ఎండినమెతుకు
 చక్క = చంక మక్కు = అతుకు
 డక్క = డక్కి అక్కు = గివుఱు
 తక్క = కాక హక్కు = అధికారము
 నక్క = జంబుకము ఆఁక = ఆడు
 పక్క = పడక కాఁక = వేఁడిమి
 బక్క = కార్యము కాక = తపప్
 మక్క = మక్కనగాయ డాక = ఒపప్
 లక్క = లత్తుక డాక = వాఁడిమి
 వక్క = పోకచెక్క దాఁక = దనుక
 హక్క = గుడ్లగూబ దాక = విడత వదకోశము -
 నాక = అనక లిక్క = ఈరుపేను
 పాక = గుడిసె హిక్క = ఎక్కిలి
 రాక = వచ్చుట ఈఁక = పకిఘ్రెవు
 లాఁక = ఈఁక కీ1గీ)ఁక = ఘీంకారము
 వాఁక = ఎఱు టీక = వ్యాఖ్య
 ఆకు = దళము వీక = మెడ
 కాకు = నింద వీఁక = పలురల
 చాకు = కత్తి ఉక్క = ఉమ్మ
 టాకు = చిల్లు కుక్క = శునకము
 రాకు = దెబ్బ గుక్క = .గుటక
 తా(కు = ముట్టుకొను చువు = రిక్క
 తాకు = బటువు డుక్క = దుంగ
 నాకు = అనఁకు పుక్క = లెంప
 బాఁకు = కటారు బుక్క = గందపుఁబొడి
 మాఁకు = మ్రాను ముక్క = తునుక
 సాకు = మిష గ్రుక్క = గుటక
 సాఁకు = కాపాడు మ్రుక్క = చెడినది
 ఇవు = చోటు ఉక్కు = సత్తువ
 చిక్క = గట్టిది డుక్కు = అణఁగు
 డిక్క = డెక్క తుక్కు = చెత్త
 తిక్క = రిమ్మ ముక్కు = నాసిక
 పిక్క = జంఘ రుక్కు = రోగము
 బిక్క = బెదురు లుక్కు = లోపము
 రిక్క = నకత్రము ఉక్త = చెపప్ఁబడిన
 ఱెక్క = పసులతోలకము భుక్త = తినఁబడిన -సెాతో
 ముక = విదునఁబదిన డెక్కు = చెక్కు
 శుక = యము యు = చాల
 ను 2 = చింతచెటు మెక్కు = తుడుచు
 ఉ ( = పలుకు ఎక్కు = యు
 భు 7 = ముపు ము = దూఱు
 డకి = సోము లేడు = "
 ముకి = 8టుకు ము = మేకు
 బూ = నళ్లూ వేడు - లో
 ఊడ = పాటు మూ = "
 కూడ = టూ ము = ఈడ
 జూక = శోకము తకు = ఋ
 ఝెా = వ్యాధి ఒక్క = బో
 బూక = కల్ల ఈ = ముపు
 మూఁక = గుంపు తావు = యు
 పో - ధనము బొక్క - బెళిము
 ఈడు = పూనిక మెుకం = మెులో
 కూడు = తూగు యెుకం = హోహుయము
 మూ = పాలయగ ఓడ = పోయ
 యూ = ఎత్తు పో = చో
 దూఁకు - గెంతు జొక = జత
 నూడు = రెంటు తోడ = పువుము
 మూడు = మూగ పోక = వూగము
 ఎక్కు = జూము మెా6 = ఋ
 చెము = చెక్కల రక = మూి
 యు = యం టు - టు పదకోశము -
 గోఁకు = గీఱు - సాకి = సాకి
 చోఁకు = తగులు కుక్కి = వదులు
 జోకు = తూఁచు దుక్కి = కమతము
 టోకు = మెుత్తము కూకి = పావురాయి
 డోఁకు = వాంతి సూకి = గుడ్లగూబ
 దోఁకు = నేలచెక్కు టూకి = సంగ్రహము
 పోఁకు = మంచుగకి కేక = కూఁత
 పోకు = నడఁత పేక = వితానము
 మాకు = లావుత్రాడు మేఁక = అజము
 రోకు = వికాసము రేక = లేఖ
 సోఁకు = సిశాచము లేఁక = బంటు
 ఔకు = లోటు లేక = జాబు
 చౌకు = చటుకు కేకి = నెమలి
 జాకు = బెదరు టేకి = ఒకజాతిచేప
 నౌరు = పల్లము భేకి = ఆఁడుకపప్
 కక్తి = మల్లబంధము లేకి = అంబేద
 భక్తి = సేవ వేఁకి = కాక
 రక్తి = అనురాగము కొక్కు = పెద్దయెలుక
 వకిము = మూర్తి చొక్కు = పరవశమగు
 శక్తి = సత్తువ డొక్కు = ్రపాఁతది
 సక్తి = ఆసక్తి తొక్కు = పచ్చడి
 కాకి = కాకము త్రొక్కు = దంచు
 నాకి = స్వశవాసి నొక్కు = అదుము
 పాకి = పాకివాఁడు పొక్కు = బొటిమ
 బాకి = ఋణము బొక్కు = నమలు -పానౌకర
 మ్రెుక్కు = ఎరఁగుడు రెక్క = పకము
 సాక్కు = సోకు ఱెక్క = ఈఁక
 క్రిక్క = బట్టు లెక్క = సంఖ్య
 త్రిక్క = పిచ్చి వెక్క = ఎక్కిలి
 క్రిక్కు = త్రిపప్ తిక్త = కటుకగోహిణి
 త్రిక్కు = చిక్కు రిక్త = శూన్యతిధి
 గీఁకు = గీరు నక్త = పసుపు
 చీఁకు = గ్రుఢి పక్త = అగ్ని
 టీకు = ఠీవి వక్త = మాటనేరప్రి
 డీ1దీ)కు = పురికొలుప్ అకము = పానము
 పీఁకు = పెఱకు దకము = నీరు
 వీకు = గర్వము బకము = కొంగ
 చిక్కి = చిన్న రకము = తెగ
 బిక్కి = గారచెట్టు వకము = కొంగ
 డిక్కీ = డీకొనుట శకము = ఒకజాతి
 లిక్కి = చిన్నపాత్ర అక్కము = ఇంటిమూల
 చిక్కు = ఆపద పక్కము = వైపు
 దిక్కు = అండ హక్కము = వినుపిలుపు
 నిక్కు = పోగరు అక్కర = అవసరము
 పిక్కు = వంచన కక్కర = పెద్దకొంగ
 రిక్కు = ఒక అనుకరణ జక్కర = ప్రవాహము
 ఱీక్కు = నిక్కు అక్కిలి = చింత
 విక్కు = అడరు చక్కిలి = చంక
 చెక్క = పేడు తక్కిలి = బుఢబూసర
 డెక్క = గిట్ట అక్తము = గతము
 - వదకోశము.
 నము = రాతి ముక్కట = బాధ
 భూము = అన్నము ఉఝెా = ఉక్కిం
 తము = నెత్తురు ముక్క్ఱె = ము ఉనగ
 తము = వ్యాస్యము జూ = మాట ✓
 తు = యు భుక్తము = అనఘూ
 చాణ = మూడు ముకము = విడుయూ
 " = రాగలి యుక్తము = నాయమెనది
 యు = ీయూముట్టు యు = దున ఔ
 " = ముపు ఎటు = ఇసుకమేట
 ీ దా ీనూ్ఙీేనునూ - ీ !!!!చుఏచు !!్ఖ. ే ్ర౩ ్ర౩్చఔఫ్।ేము
 " = మాటాడు ౫౦ = ఒకజాతిచెటు
 ీ చిశ్ిము ే = ీ ఉ్మ" ' ఎఃీము ె = ✓ ్ఙీణు" "
 యము = ఎనుగున్న ఆము = ఖూ
 పై = మాము యూ = ప్చు,
 ఎక్కము = 20హూయేను యూ = స్టు "
 ీ శ్ిము ' !శ్వ్రా౩ము 1ీఢీే ! నేనే'
 యు = సాయమూ పోము = బా
 యు = హెయు లేకము = 6- డి
 ! ్ర౩ముము ! ్ర౩్ర౩ీము ్ర౩్ర౩ముము .. ్ర౩ౄ-ఛనము
 పోటు = యు యము = యుము -పౌసాకర
 నైకము = పెక్కు వాకము = వాటము
 పైకము = సొత్తు శాకము = కూర
 భైకము = కపప్లగుంపు సాకము = మిష
 మైకము = మత్తు కాకిణీ = గవ్వ
 సైకము = చిన్నది డాకిని = ఆడుదయ్యము
 ఓకము = ఇల్లు నాకిని = నాగసాని
 కోకము = జక్కవ శాకిని = పిశాచి
 తోకము = సంతు కృకము = కుత్తుక
 రోకము = ఓడ, చిల్లి దృకము = చిల్లి
 లోకము = జగము వృకము = తోఁడేలు
 శోకము = చింత సస్కము = వాయువు
 శ్లోకము = అనుషుపప్పద్యము ఘూకము = గ్రుడ్లగూబ
 స్తోకము = వానకోయిల ధూకము = గాలి
 ఓక్యము = వివాసారహ్ము భూకము = రంధ్రము
 జోక్యము = సంబంధము చక్రము = రథాంగము
 తోక్యము = పచ్చియము తక్రము = మళిగ
 లోక్యము = లోకసంబంధి నక్రము = మెుసలి
 శోక్యము = చింత్యము వక్రము = వంకర
 క్కూర = గువ్వ శుక్రము = కొడిసె
 చ్కూర = పంచదార చికము = చుంచు
 నక్కెర = కంది (టి) తికము = ముఢిపూస
 పక్కెర = గుళిపు కవచము థికము = పులితోలు
 కాకము = కాకి పికము = కోవెల
 నాకము = స్వధము ఱీకము = ప్రత్యయము
 పాకము = వంట వికము = కాకి పదకోశము.
 చొకము = మేలిమి రక్తము = నెత్తురు
 తొకము = అంచనా అకరము = చేతులులేనిది
 మెుకము = ముఖము నకరము = నగరు
 చొక్కము = ఇంపైన ప్రకరము = సమూహము
 నొక్కము = పెద్దసదావ మకరము = మెుసలి
 మెుక్కము = మెాక్తము శకరము = తునుక
 రొక్కము = ధనము అక్కరము = వరణము
 జక్కువ = చక్రవాకము కక్కరము = కఠినము
 తక్కువ = కొద్ది వక్కరము = పక్కము
 పక్కువ = ఒకజాతి పావురము స్కోరము = ఎదు
 మక్కువ = కూర్మి ఇకటము = వెదురుమెులక
 జూకము = తులారాశి నికటము = సామీప్యము
 తూకము = తూనిక వికటము = బొబ్బ
 మూకము = మూఁగయైన ఇక్కటము = ఒకజాతిగఢి
 యాకము = పేను కుకురము = కుక్క
 శూకము = తేలుకొండి ముకురము = అధము
 సూకము = కలువ బకురము = భయంకరము
 తిక్తము = చే(దైనది మకురము = మల్లెచెట్టు
 నిక్తము = కడుగబడినది చొకారము = చొక్కము
 రిక్తము = శూన్యము, అడవి టొకారము = నింద
 సిక్తము = తడిసినది డాకారము = కడుపు (అంతరాళము)
 తతము = విడిచినది జకుటము = కుక్క
 నతము = ' వూసినది నకుటము = ముక్కు
 వకఖము = వెల్లడియైనది మకుటము = కిరీటము
 నక్తము = ఱేయి శకుటము = అడవిచేమ -పానౌకర
 ఠక్కురము = దైవప్రతిమ కాకి = తొగరి
 భక్కురము = మీనభేదము దాకి = దకపుత్రిక
 నక్తకము = పాతబట్ట సాకి = సాకిరి
 రక్తకము = గోరంట ద్రాక్త = ఒకతీగ
 నకులము = ముంగిస రాక = లక్క
 బకులము = వకులము లాక = లక్క
 వకులము = పొగడపువ్వు నిక్త = ఈరు
 శకులము = బేడినిచేఁప బిక = బిచ్చము
 బకులము = తొలఁగుట రిక్త = నలుసు
 శకలము = తునుక లిక. = ఈరుపేను
 సకలము = సమస్తము శిక్త = దండనము
 గా గ1 అక్రము = పాచిక
 ల కకము = చంక
 అక్రి = కన్ను త్ర్యకము = టెంకాయ
 పక = పిట్ట దకము = నంది
 యక్తి = కుబేరపత్ని న్యకము = దున్నపోతు
 రక్తి = రకకుఁడు పకము = ఱెక్క
 ఈక = చూపు మకము = గుంపు
 దీక = నియమము యకము = పిశాచము
 లీక = ఈరు రకము = కాపాడుట
 వీక = చూడ్కి లక్రము = లక
 కక = కచ్చ వక్తము = ఱొమ్ము
 దక = నేల అకుఁడు = ఆత్మజ్ఞాని
 రక = కాపుదల తకుఁడు = వడ్రంగి
 లక = మారువేలు దకుఁడు = నేరప్రి, యజమాని
 వదకోశము -
 యకుష్ఁడు = కుబేరుఁడు అక్తకము = నెమ్మి
 అక్యము = ఒక ఉపప్ పకకము = ప్రక్క
 పక్తము = పక్రమందలిది భక్తకము = తినునది
 భక్తము = తినుబండము రక్తకము = కాపాడునది
 లక్యము = గుఱి అకణము = తెఱిపిలేనిది
 వక్తము = చెపప్ఁదగినది చకణము = చెపప్ట
 ఉక్తము = ఎవు జక్రణము = తినుట
 కుకము = పొట్ట తకణము = తొలుచుట
 రుకము = చెట్టు భకణము = తినుట
 బుక్తము = ఎలుగుబంటి రకణము = కాపాడుట
 పృక్తము = పోరు లక్రణము = శాతము
 వకమెుము = చెట్టు దక్రిణము = ఒకదిశ
 కా కము = కటాకష్ము అక్రితము = జలము
 ద్రాకము = ్రదాకారసము భక్తితము = భుక్తము
 రాకము = జువ్విపండు రక్తితము = కాపాడబడినది
 చోకము = స్వచ్ఛము ఆక్తికము = ద్యూతద్రవ్యము
 , తోకము = గులిమి పాక్తికము = వికలప్ము
 మెాకము = ముక్తి మాకికము = తేనె
 భ్రకమున్రుకము= తనతపుదాఁచుకొనుట లోఇకము = లత్తుకతోఁజేరినది
 భికము = బిచ్ఛము ఈకణము = చూపు, కన్ను
 రికము = నకత్రము దీకణము = దీక
 తకణి = బాడిత వీకష్ణము = చూడ్కి
 రకణి = కళ్ళెము ఉకణము = చల్లుట
 పక్రిణి = పున్నమ నికణము = చుంబనము
 యకిణి = ఒకదేవత భికణము = యాచన - "పాసాకం
 శికణము = బోధించుట ప్రఖరము = కంచరగాడిద
 డా ముఖరము = మ్రెుగునది
 గో ్ర శిఖరము = కొండకొన
 కిఖీ = కోఁతి దిగ
 ఖిఖీ = కొండనక్క ్ర
 లిఖి = లిపి అగు = కలుగు
 శిబి = నెమలి తగు = ఒపప్
 నకి = పులి సగు = హసించు
 సభి = చెలికత్తె అగ్గి = నిపప్
 అఖ్య = పేరు గగ్గి = పీప
 వ్యాఖ్య = టీక బగ్గి = బూడిద
 రేఖ = గీత ఆఁగు = అణఁచు
 లేఖ = కమ్మ కాఁగు = కోపించు
 ఉఖ్యము = కుండవంటకము చాఁగు = నిగుడు
 ముఖ్యము = ప్రధానము చాగు = పావు
 జౌక్యము = ఉఖ్యము జాగు = తడవు
 ముఖ్యము = ముఖ్యత డాఁగు = మఱుగగు
 సౌఖ్యము = హాయి డాగు = మచ్చ
 నఖము = గోరు తాగు = త్రాగు
 మఖము = జన్నము దాఁగు = డాఁగు
 సఖము = చెలిమి నాగు = పాము
 ముఖము = మెుగము సాగు = పాకము
 సుఖము = హాయి బాగు = లెసస్ ,
 అఖరము = పత్తి నూఁగు = మగు
 నఖరము = గోరు లాఁగు = దూకు యాము.
 ✓ ' .." ' !్ర౩వేఱు కౌన్ ! నేచ్ర్౩6ము
 ' .. ' '' "కే ీ నూనే ! నీక్రి౩ఛీము
 ' ్ఠ - - -ేమ్నూడు మ్యూ" . ్రే౩న్ఠేకౌీ
 ! 1 = దృఢము మెు = ఋ
 " ! ,- - ీౄన్గే -ః్థ - వ్ఱ్న్రే౩!ీ
 ీ ' . ్ఖీ.్గ" ే ' ఫ్ హ్ ీవ్ద్ ్భ'్వ్టీయ."ము 'ఛీ'ఫ్య్్ఖే్య ' . ్రీ౩్భ్ఖ్రీ౩్ర౩్నహ్ర్౩ీము
 ! ! హ్ .. ్మ్ర్వజీ 3 ్వ్వ ... ్వ్ర౩టు
 . ' ', ' శ్శ్క్ !! ! ఛీకొ -పానౌకర
 లొగ్గు = లో(బడు సగు = తగు
 ఓగు = తుంటరి క్రాగు = కాఁగు
 కోఁగు = గొ ,ఱుగు త్రాగు = పానముచేయు
 గోఁగు = గోంగూర మ్రాఁగు = మ్రగ్గు
 జోగు = తూఁగు చాగ్ = త్యాగి
 డోఁగు = ప్రాఁకు ఛాగి = ఆఁడుమేక
 తోఁగు = మునుఁగు నాగి = ఆడుపాము
 దోఁగు = డోఁగు రాగి = తామ్రము, రావి
 పోఁగు = దారము వేగ = చేవ
 పోగు = రాశి జేగ = ఒకజాతి కొంగ
 బోగు = పూనిక డేగ = గ్రధ
 లోఁగు = లొంగు తేగ , = తాటిమెులక
 సోఁగు = మాల లేఁగ = దూడ
 సోగు = పొడవు వేగ = వడిగ
 కగ్గు = వన్నెతగ్గు జగ = కాంతి
 గగు = జంకు దగ = దపిప్
 జరు = వన్నె నగ = భూషణము
 డగ్గు = దగ్గువ్యాధి పగ = వైరము
 తగు = తరుగు మగ = పుంస్త్యము
 దరు, = డగు వగ = చింత
 బగ్గు = ఒక అనుకరణ జోగి = యెాగి
 నగు = నలి బోగి = భోగి
 మ్రమ్ర)ఝ = మాగు యెాగి = సన్యాసి
 లగు = మేలు రోగి = తెవులుగొంటు
 వగు = కొంగ తుగ = తవాకరి
 " ్డ ..యు- . ై .
 " . . .... .. ...ౄ
 '. ' '''నేనే! '' '?'''ి
 " ' .., ..హ్।ీ.ఫ్- ..". ..."...్ర౩హ్
 - ..
 ీ ' " .'యూ ''.''.'''మీ ' '1'. - ''''.''✓
 ' '' ' ''- ''- - '''' -పానౌకర
 అగ్గెడ = అక్కడ యుగము = జంట, కాలపరిమితి
 పగ్గెడ = మంత్రి సుగము = సుఖము
 సగ్గెడ = చెంబు ఎగువ = ఆవలిభాగం
 అగ్గము = వశము తెగువ = సాహసము
 కగ్గము = కత్తి ఎగురు = ఏవురు
 పగ్గము = లావ్రుతాడు, మ్రెాకు చేగురు = ఒకజాతిచెట్టు
 బగ్గము = చెడినది జేగురు = కావిరంగు
 మగ్గము = నేఁతయంత్రము వేగురు = వేయిమంది
 లగ్గము = లగ్నము ఒగరు = ఒకరుచి
 ఆగము = పాపము డొగరు = దూఱు
 కాగము = కాకి తోగరు = ఎఱుపు
 చాగము = ఈవి పొగరు = గర్వము, మదము
 చాగము = మేఁక ఖగుఁడు = సూర్యుడు
 త్యాగము = చాగము చగుడు = ఉపప్ మన్ను
 నాగము = పాము, ఏనుగు ప్రక్క భగుఁడు = ఖగుడు
 భాగము = వంతు నగుఁడు = సూర్యుఁడు
 యాగము = జన్నము మగుడు = క్రమ్మఱు
 రాగము = కోపము, అసూయ లగుడు = ఒకజాతిదేఁగ
 లాగము = నేరుప్ గాగర = పరికిణీ
 ఇగురు = ఇంకు జాగర = కవచము
 చిగురు = లే(తయాకు దా(గర = పల్లిక
 జిగురు = బంక నాగర = సొంటి
 నిగుఱు = బూడిద వాటఱ = తూలిక
 ఉగము = ఆయువు జోగము = కలయిక
 ముగము = ముఖము బోగము = సుఖము వదకోశము.
 భోగము = పడగ మీఁదగ = పాలతెట్టు
 యెాగము = అరహ్త తొగడు = ఇంకు
 రోగము = తెవులు పొగడు = స్తుతించు
 లోగము = మంటిగఉ మెుగడు = మెుండి
 డగర = దయ్యము దిగులు = దైన్యము
 తగర = మెసగాఁడు పిగులు = చినుగు
 దగర = పిశాచము మిగులు = శేషము
 పగఱ = శత్రువు దిగువు = జంకు
 తగటు = జరీ ద్విగువు = ఒకసమాసము
 పగటు = వెల్లడించు నిగువు = సొగసు
 సగటు = సరాపరి, శకటు బిగువు = బింకము
 తగిడి = ఒకజాతిచెట్టు లిగువు = లేడి
 నగిడి = చలిమంట (నెగడి) నగడ = కొమ్మునగ
 పగిడి = కపప్ము పగడ = ఒకటి
 మగిడి = నాగస్వరము రగడ = కలహము
 తెగడ = ఒకజాతిమెుక్క లగడ = చిమిడిక
 పెగడ = ప్రగ్గడ నగ్నము = దిగంబయైనది
 తెగడ = నిందించు భగ్నము = చెడినది
 గడు = గర్వించు మగ్నము = లీనమైనది
 గడు = భయపడు లగ్నము = లగనము
 నెగడు = వింత నాగులు = నొచ్చు
 కేగడ = త్రిపుట పొగులు = కుములు
 వేగడ = అభ్రకము మెుగులు = మేఘము
 గడ = బంకమన్ను పొగడ = పోవడ
 ఠెగడ = జాడ బొగడ = చనుమెున -పానౌకర
 మెుగడ = మెుగ్గ గగనము = ఆకాశము
 అగలము = అద్దము బగనము = భగ్నము
 ఛగలము = మేఁక లగనము = లగ్నము
 జగలము = పీడ జగరము = కవచము
 తగలము = కట్టుపాటు టగరము = వెలిగారము
 బగలము = తొటఁగుట డగరము = కీడు
 సగలము = ఒకగణము తగరము = సీసము
 ఆగడము = దుండగము దగరము = చేటు
 పొగడము = పా(జేబులు నగరము = పట్టణము
 బాగడము = కట్టుబడి వగరము = వగరుప్
 జగడము = కయ్యము సగరము = విషపూరితము
 పగడము = విద్రుమము గ్రా
 ఆగతము = రాక, ప్రాప్తి ప
 జాగతము = తిపప్తీగ అఘము = పాపము
 స్వాగతము = కుశలమడుగుట మఘము = యాగము
 ఆగరము = అమావాస్య ఓఘము = గుంపు
 జాగరము = కవచము మేఘము = వ్యకము
 నాగరము = నారింజ, సొంటి దఘ్నము = కొలఁది
 సాగరము = సంద్రము నిఘ్నము = వయైనది
 ఆగారము = నివాసము విఘ్నము = ఆటంకము
 జాగారము = జాగ్రము దాఘము = దపిప్
 ్రపాగారము = ఇల్లు మాఘము = ఒకనెల
 ఆగ్రహము = కోపము జఘనము = ిఎఱుఁదు
 నిగ్రహము = అశగింపు నిఘనము = కుడుపు
 విగ్రహము = పోరు శ్లాఘనము = పొగడ్త వదకోశము.
 ఆఘాతము = వధస్థానము సచ్చు = చనపిోవు
 వ్యాఘాతము= ఆటంకము అఁచు = ఆఁపు
 నిఘాతము = దెబ్బ కాఁచు = క్రాఁగఁజేయు
 విఘాతము = ఆటంకము కాచు = రకంచు
 ద్రా క్రాచు = కాల్చు
 బ ల చాఁచు = చాఁపు
 అచ్చ = తెల్లనిది దాఁచు = దాఁచు
 కచ్చ = గోచి తాఁచు = తన్ను
 గచ్చ = ఒకచెట్టు తాచు = తాపటము
 తచ్చ = మెాసము త్రాఁచు = వణి
 పచ్చ = మరకతమణి దాఁచు = పదిలపరచు
 మచ్చ = డాగు నాఁచు = శైవాలము
 రచ్చ = రథ్య పాచు = విడుచు
 లచ్చ = లకసంఖ్య గాచు = ఒరయు
 వచ్చు = అవుఱ, కోరిక ఱాఁచు = రువు
 అచ్చు = ముద్ర లాఁచు = డీకోను
 కచ్చు = కుచ్చె లాచు = కోరు
 క్రచ్చు = ముఱికి వాఁచు = ఉబ్బు
 చ్చు = గార ఇచ్చ = కోరిక
 యుఒ = మరణించు నిచ్చ = నిచ్చలు
 తచ్చు = చిలుకు వెచ్చ = వెఖీ ె
 నచ్చు ె రుచించు ఱిచ్చ = చే ధెలుడుగు
 ' .చూ✓ = కోమటి విచ్చ = ✓నూలుచుటు
 "చీ = మాదిరి ఇచ్చు = ఒసగు ✓
 చ్చు = చేరు గిచ్చు = గిల్లు -పానౌకర
 చిచ్చు = అగ్గి పూచు = పుషిప్ంచు
 దిచ్చు = జూదరి ఎచ్చు = హెచ్చు
 పిచ్చు = చింతగింజ తెచ్చు = ఆధించు
 విచ్చు = చీలు వెచ్చు = వేఁడిమి
 ఈ(చ = ఈ6చగకీ పెచ్చు = బెరడు. హెచ్చు
 ఈచ = ఎండినది మెచ్చు = పొగడు
 పీ(చ = పించము రెచ్చ = చెలరేగు
 ఉచ్చ = మూత్రము వెచ్చు = వేఁడిమి
 పుచ్చ = పుచ్చతీఁగ హెచ్చు = ఎక్కువ
 ముచ్చ = మూఁడి ఏఁచు = బాధించు
 ఉచ్చి = బ్రహ్మరధ్రము వచు = వ్ళల్లు
 పుచ్చి = పుచ్చె రేఁచు = రేఁపు
 బుచ్చి = చిన్న ఱేఁచు = వేఁటకుక్క
 ముచ్చి = చిత్రకారుఁడు వేఁచు = వేఁగించు
 ఉచ్చు = వల వేచు = ఎదురుచూచు
 కుచ్చు = గుత్తి కచ్చె = కలహము
 గుచ్చు = గ్రుచ్చు మచ్చె = చేఁప
 మచ్చు = ఆఁడుమేఁక కుచ్చె = కఛ్చ
 నుచ్చు = నురుగు పుచ్చె = కొబ్బరిపిందె
 పుచ్చు = పంపు ముచ్చె = పైజారు
 ముచ్చు = దొంగ కాచి = కామంచి
 ఊఁచు = ఊఁపు చాచి = గుబ్బ
 చూచు = వేచు నాచి = సీ
 తూఁచు = తూకమువేయు పాఁచి = పండ్లముఱికి
 పూఁచు = పూనుచు మాచి = మాచిరాయ పదకోశము -
 లాఁచి = బండిబరువు మ్రుచ్చు = దొంగ
 కీచు = ఒకధ్వని చొచ్చు = ప్రవేశించు
 గీచు = గీఱు నొచ్చు = బాధపడు
 నీచు = దుషు!డు బొచ్చు = ఉన్ని
 పీఁచు = నార ఱొచ్చు = అడుసు
 వీచు = విసరు లోచ్చు = లాక్కు
 కూచి = తూలిక త్రేఁచు = క్రక్కు
 దూచి = ఒకబాల్యక్రీడ కపేమ = పురికొలుప్
 పూచి = పూచిక వ్రేచు = వ్రేగఁజేయు
 బూచి = దయ్యము త్రోచు = గెంటు
 సూచి = సూది ప్రోచు = కాపాడు
 కూచి = పదను దచ్చి = ఎనిమిది
 పూచీ = బాధ్యత పచ్చి = పండని
 కోఁవ = పిఱికివాఁడు లచ్చి = లకషి
 తోఁచ = హరిజనుడు అచ్చము = తెల్లనైనది
 పో(చ = దారపుషోఁగు పచ్చము = ఱాయి
 కోచు = జలజంతువు మచ్చము = గుఱుతు
 తోఁచు = తలఛూఁపు సచ్చము = చిల్లరియపప్
 దోఁచు = అంకించు బిచ్చము = అడుగుకొనుట
 నోఁచు = నోము అచ్చన = అచ్చనగల్లు
 పోఁచు = తలఁచు తచ్చన = మెాసము
 మెాచు = వహించు త్రచ్చన = చిలుకుట
 లోఁచు = అణచు పచ్చన = పసరువన్నె
 క్రుచ్చు = కూర్చు బచ్చన = పూఁత
 గ్రుచ్చు = తొలఁచు లచ్చన = లకష్ణము -పానౌకర
 అచ్చర = ఆపప్రసీ కోచము = ముడుఁగుట
 క్రచ్చఱ = త్వరగా చోచము = తోలు
 సచ్చర = పసుపు మెాచము = అరటి
 అచ్చిక = అఖత లోచము = కన్నీరు
 కచ్చిక = కచిక అచ్చరము = అక్తరము
 నచ్చిక = నమ్మకము కచ్చరము = మళిగ
 పచ్చిక = నల్లగఱిక మచ్చరము = అసూయ
 మచ్చిక = చనువు అచ్చికము = కొఱత
 ఒచ్చెము = దోషము నచ్చికము = లోటు
 తొచ్చెము = అలప్మైనది ఆచితము = నిండినది
 పొచ్చెము = తపప్ కాచితము = ఉట్టియందలిది
 సొచ్చెము = స్వచ్ఛము పాచితము = ్రపాయశ్ళిత్తం
 పచ్చెము = మెాసము యాచితము = అడుగుకోలు
 మచ్చెము = చేప వాచితము = పల్కబడినది
 కూచము = మంచపుకుసి కాచనము = జాబులుంచు సంచి
 సూచము = గుంద పాచనము = వులుసు
 నీచము = అలప్ము యాచనము = అడుగుకొనుట
 పించము = పోగరు పేచకము = (గుడ్లగూబ
 పీచము = క్రిందపెదవి మేచకము = నలుపు, చీకటి
 కూచిక = తూలిక రేచకము = పిచికారి
 పూచిక = తృణవిశేషము సేచకము = మబ్బు
 నూచిక = సూది, పట్టిక చోచకము = చెట్టుబెరడు
 పాచిక = అఢసారె మెాచకము = విడిపించునది
 ్రపాచిక = ఆఁడుడేగ రోచకము = అరఁటి
 మాచిక = మామిడి వ దకోశము -
 లాచకము = కనుపాప డా
 పచనము = పండుట ్ర
 రచనము = వ్రాయుట అజ = ఆఁడుమేక
 వచనము = మాట ఖజ కా హింస
 సచనము = మన్నన గజ = పెధ
 మెాచనము = విడుపు పజ = ప్రజలు
 రోచనము = దానిమ్మ ప్రజ = జనము
 లోచనము = కన్ను యజ = నల్లతులసి
 శోచనము = చింత వజ = వస
 దాష్ అజ = అడుగుజాడ
 ళ ్ర గళి = తొడసందు
 ఇచ్ఛ = కోరిక సఖి = దగ్గఱ
 పిచ్చ, = కదళి మజ్జ = మూలగ
 తుచ్ఛ = నల్లగోరియు లజ్జ = సిగు
 పుచ్ఛ = మూషపరిణ వజ్ర = ఉపాయము
 పృచ్ఛ = ప్రశ్నము సజ = బుట్ట
 అచ్ఛము = తెల్లని హజ్జ = అంజ
 కచ్ఛము = గోఁచి ఆజి = యుధము
 మచ్ఛము = చేఁప కాజి = ఒకజాతిచెట్టు
 స్వచ్ఛము = నిర్మలము జాజి = జాజికాయ
 కుచ్ఛము = తెల్లగలువ యాజి = ✓యిాజిఞకుడు
 గుచ్ఛము = గుత్తి రాజి = వరుస
 తుచ్ఛము = నీచము వాజి = గుఱ్ఱము
 పుచ్ఛము = తో(క ఒజ్జ = గురువు
 గొజె = మెుగలి -పానౌకర
 బొఇ = పొట్ట జాజు = ఎఱుపు
 ఓజు = శిలిప్ తాఁజు = టోపి
 గోఁజు = దేవురింత బాజు = డేగ
 రోజు = తేలిక బాజు = కాంతి
 పోఁజు = చీల్చు రాజు = ఱేఁడు
 బోజు = గోము గుణు = సారము
 రోజు = నిశ్వశించు నుజు = మిక్కిలి నలిగినది
 రోజు = దినము గొషొ = పులుసు
 ఔజు = కాల్వ ,బురద గ్రొషొ = నవుడి
 కౌఁజు = కవుఁజుపిట్ట రొజు = తొచ్చు
 నౌజు = ఒకదిను,సుభక్తము అజసు = గొళె
 పొఁజు = దండు కజము = తామరపువ్వు
 కుజ = సిత, పార్వతి ఖజము = కవ్వము
 బుజ = భుజము గజము = ఏనుగు
 భుజ = హంసపాదమనుగుర్తు యజము = యాగము
 కుజ = రోగము రజము = ధూళి
 గళి = తీఁటఠుఱువు అజుఁడు = పరమాత్మ
 బకి = ఒకవంటకము ధ్వజుఁడు = కల్లమ్మువాఁడు
 నకి = జలుబు,నలుసు నిజుఁడు = మిత్రుడు
 గఝెా = మదము ద్విజుఁడు = విప్రుఁడు
 జజ్జు = మణిదోషము ఆజము = అనువాకము
 నజు = జలుబు కభిము = కర్జము
 రజు = ీఱులు ఖభిము = అపూపము
 సఖి = జట్టు మఞము = మూలగ
 గాజు = చేతివలయము ఆజ్యము = నేయి - -
 ీయ్వా .ఘ్న్వే . ''య్యా..".నొ ్వ ... అ్వ్వ్వ
 యూ - బూ "" - -3
 ! మేము ! ఔ మే ! వేము
 ీ ్మ .. - . ✓్వ్వ .. - ...్వ
 డే ఔ ''హౌ" - ' నే
 ✓ ్వ మేము - ్రి౩.।ము .. - ప్యాి
 ' ''మే ! వొచ్చే - ' నే
 ' 'ేము - ==''- ' ' ' '!!"
 - ..చేహ్ . "...్వ.."ఘ్ము ..." హ్ . 1,చ్హ్...హ్ఔ,
  -పానౌకర
 చట్ట = చర్మము తట్టు = గుర్తుకువచ్చు
 జట్ట = కాయముక్క నట్టు = నటుడు, ఆగు
 తట్ట = గంప పట్టు = పట్టుదల
 చట్ట = సిద్దిమూఁత బట్టు = వంది
 నట్ట = జూదపుపాచిక భట్టు = బట్టు
 పట్ట = చెట్టుబెరడు మట్టు = త్రొక్కు
 బట్ట = వపుము రట్టు = నింద
 మట్ట = కొబ్బరికొమ్మ అట్టు = అపకీర్తి
 వట్ట = వృషణము లట్టు = గాడి
 అట్టి = అటువంటి వట్టు = ఇంకపిోవు
 బట్టి = వేఁటకాఁడు అట్టె = ఆరీతిగ
 గట్టి = దృఢము కట్టె = కళి
 చట్టి = దాక నట్టె = ఆనందతాండవము
 జట్టి = గుత్తబేరము పట్టె = నవారు
 తట్టి = కంచము బట్టె = కాలువ
 దధి = దిండు మట్టె = చారలగోవు
 పట్టి = కొడుకు ఆట = క్రీడ
 బట్టి = ఇటుకావ కాట = పులిసినయంబలి
 మట్టి = మతిమూక భాట = పాడె
 వట్టి = శూన్యము ఘాట = ముచ్చిలిగుంట
 అట్టు = అపప్ము ఝాట = అడవిమెుల్ల
 కట్టు = బంధము తాఁట = బెరడు
 గట్టు = కొండ తాట = చెవికమ్మ
 చట్టు = చాపరాయి నాట = రాగభేదము
 జట్టు = గుంపు పాట = గీతము వదకోశము -
 బాట = దోవ ఱాటు = రాయిడి
 మాట = పలుకు వాటు = దెబ్బ
 రాట = గుంజ ఇట్టు = ఈరీతి
 సాట = మారిప్డి కిట్టు = చంపు
 ఆటి = బాతు గిట్టు = చచ్చు
 ఖాటి = పాడె చిట్టు = ఊఁక
 జాటి = బెత్తము తిట్టు = నింద
 ఝాటి = నేలయుసిరిక నిట్టు = కఱువు
 ధాటి = దాడి పెట్టు = ఇశెన
 నాటి = నటుఁడు బిట్టు = బిగ్గఱగా
 పాటి = పోలిక మిట్టు = ఎగురు
 లాటి = పకవిశేషము విట్టు = కోమటి
 వాటి = చోటు ఇట్లు = కరీతిగా
 శాటి = దుపప్టి చిట్లు = చీలు
 సాటి = బరిగోల తిట్లు = దూషణలు
 ఆఁటు = చాలు పెట్లు = ఇఢెనలు
 కాటు = గాయము విట్లు = ఎరువులు
 గాటు = కారము ఈటు = వ్య్ళము
 ఘాటు = పొగరు గీ6టు = చీల్చు
 చాటు = మఱుఁగు గీటు = గీత
 దాఁలు = దుముకు దీటు = సాటి
 నా6టు = విత్తు నీటు = హొయలు
 పాటు = పడుట మీటు = ఎగజిమ్ము
 మాఁటు = తగులము ఉట్టి = చిక్కము
 "టు = చాటు కుట్టి = కుఱచి -పానౌకర
 పుట్టి = నావతెపప్ రెట్టి = రెట్టింపు
 బుట్టి = బుట్ట వెట్టి = కూలిలేనిపని
 ముట్టి = ముఖవడికిలి సెట్టి = కోమటి
 ఉట్టు = ఊరు ఎట్టు = ఎటులు
 కుట్టు = గ్రుచ్చు చెట్టు = వజీము
 గుట్టు = మర్మము తెట్టు = కంచె
 చుట్టు = ముట్టడించు నెట్టు = గెంటు
 జుట్టు = నిగ పెట్టు = ఇచ్చు
 తుట్టు = పీడ బెట్టు = అతిశయము
 పుట్టు = కలుగు మెట్టు = సోపానము
 ముట్టు = తాఁకు రెట్టు = ముతకబట్ట
 రుట్టు = రోసము సెట్టు = దాఁచు
 ఊట = ఉరిననీరు ఎట్లు = ఎటులు
 తూఁట = చెఱకు చెట్లు = వఘోములు
 దూఁట = దవ్వ మెట్లు = చీలు
 వూఁట = పూచీ మెట్లు = వీణెసరికట్టు
 మూట = ముల్లె ఏఁట = గొళె
 ఊఁటు = నా6టు ఏట = అధికము
 కూటు = వెంటిగాదె ఖేట = పరాయి
 జూటు = జిత్తులమారి చేట = చెరుగుడుపనిముట్టు
 తూఁటు = చిల్లు తేట = సారము
 దూఏటు = దుముకు వేఁట = శాఖానగరము
 ఎట్టి = ఎటువంటి పేట = పేటిక
 జెట్టి = ముల్లుఁడు మేట = మెట్ట
 తెట్టి = కల్లుముంత లేట = రెమ్మ ' .్ర౩హ్ఫ్యు- . ్భహ్య ్య్వ ఫ్ ఫ్మ్ఝ్ఱుష్ఘ్
 - ్ర౩ ఢే ్ర౩ ్ర౩్ర౩ ్ర౩్టటు ్ర ్ర౩స్తూ
 ే ! ''టు ' ''శ్ేచివీ ీ!్ీటా - ''టా్
 ీ '. ్వీ్వీ '. ్వీీ'౪్రీ౩ేిే '్రీఢ్టీ'. - ీ '్ర'్ర౩ ీ.శ్ఛిమ్జు
 ీ షా "1 ' ''114 -✓్ట' - ..్రీ౩ీఋ
 , '✓్ర౩ీ✓్ట్ట '. ీక్ఖ్ఙి్రీ్కీీఏ్గహ్ఔ్ఱనేది !్ఞ ీఘ్'్ట్ట్ట ..ేహ్ ీ ీ.హ్య్్రీీ౩ేహ్క్ర్డౌీే
 ీ - ్రీ౩'టు - ్రీ౩ీఢ్చీీ" ''మె్ముీ - ్వీీము, ్ఙీఏషౌీయ -పానౌకర
 కొట్టె = పొణక చిట్ట = చిటిక
 తొట్టె = డాల జిట్ట = జేన, బాణము
 పొట్టె = పొట్టియ తిట్ట = తిపప్
 బాధి = శిశువు దిట్ట = నేరప్రి
 మెుట్టె = మీనభేదము నిట్ట = ప్రవాహము
 రొభె = రోటిక పిట్ట = పకీ
 లాళి = ఒంటె మిట్ట = మెరక
 కొటి = అంచు గిట్ట = ఒకజాతిచెట్టు
 ఛోటి = జాణ గుట్ట = కొండ
 ఘోటి = ఆఁడుగుఱ్ఱము చుట్ట = బందుగు
 జోటి = భార్య జుట్ట = జుత్త
 తోటి = మేలు తుట్ట = అపవాదు
 దోఁటి = డొంకెన పుట్ట = వల్మీకము
 పోటి = పగ బుట్ట = పూలసకె
 బోఁటి = సాటి చెట్ట = కీడు
 బోటి = ఆఁడుది తెట్ట = రాశి
 రోటి = రొట్టి నెట్ట = ఎక్కువగా
 భేటి = నగరవాసి పెట్ట = ఆఁడుకోఁడి
 చేటి = దాసి బెట్ట = వెఏడిమ
 తేఁటి = తుమ్మెద మెట్ట = దిబ్బ
 మేటి = ప్టె రెట్ట = బుజము,పకమలము
 భేటి = దర్శనము వెట్ట = వేఁడిమి
 మేటి = మెునగాడు చొట్ట = నొక్కు
 లేటి = ఇట్టి పొట్ట = బొకే
 గిట్ట = డెక్క బొట్ట = పొణక వదకోశము.
 మెుట్ట = ఎగిరెడుచేఁప తటము = ఒఝ
 రొట్ట = రెమ్మ దటము = త్రాను
 లొట్ట = నొక్కు నటము = కిక్కిస
 సొట్ట = చొట్ట పటము = బట్ట
 తట్ర = వడ్రంగి భటము = దినములో
 వట్ర = బోయాడు 15వ వంతు
 మట్ర = కోసుపాలము మటము = మరము
 వట్ర = గుండ్రన లటము = నేరము
 తీయ = దురద వటము = మఱి
 వీ .' = గద్దె శటము = ఆ "మరసము
 ీ ైడు = పగులు నటము = జడ, మెుత్తము
 '. ట = మఱ సప్టము = పాముపడగ
 ! నీ = గుంపు అటిక = కుండ
 ్ర౩ ౪ . = జంట కటిక = కసాయి
 ' ✓ెీ . ె వేటిక ఖటిక = బలపము
 ' -ే = మళీయ ఘటిక = చిన)కుండ
 ి ్రై౩ = నులము జటిక = గు నెనెంద
 ✓లా ట్ట ! ీహ్!. పటిక = పటాకారము
 తొట్ల = ✓ఊ్యల మ్ల,ట్రిక = గోరుచిక్కుడు
 ్లై = ్వ్ల్క ్ళ్వ్ర౩ = గుళిక
 ఆటము = చలించునది ్ర౩లుఘ్ర్౩హ్ = కఛూరము
 కటము = కడియము !!్ర౩్ర౩ = ప ,టిక
 ఖటము = నాఁగలి ్ర౩నౌ? = కోటబురుజువిగది
 పేటము = కుండ ్ర౩న్ర్౩ = ఆకె
 ్ఱ = .్త
 " = -పానౌకర
 అట్టడి = రట్టడి చలువ = గరిఁటె
 అట్టము = వంటచెరకు తట్టువ = హీనజాతిగుఱ్ఱము
 గట్టము = గట్టిది నట్టువ = నాట్యము
 ఘట్టము = నీళ్ళరేవు లట్టువ = బడిత
 చట్టము = శాసనము అట్టెడ = తట్ట, వంతెన
 తట్టము = ఎండినచర్మము కట్టెడ = కట్లపురుగు
 దట్టము = గట్టిది పట్టెడ = నవారు, స్రీలనగ
 దట్టము = గుంపు ఆటరి = నర్తకి
 పట్టము = బట్ట, కిరీటము దా(టరి = భేకము
 మట్టము = తక్కువ పాటరి = కార్మికుఁడు
 లట్టము = పుణె ఇటిక = ఇటుక
 పట్టము = దండుగ చిటిక = చిటికరింత
 సట్టము = చట్రము వీటిక = మసూరికారోగము
 హట్టము = అంగడి ఇట్టిక = ఇటిక
 అళక = దాక,మేడ ఉటము = ఆకు
 కట్టిక = వెండిచెత్తము కుటము = చెబు
 బట్టిక = మంచము ముటము = చీలమండ
 చట్టిక = జలగ పుటము = దొపప్
 పట్టిక = పలక ముటము = ఎఱుపెడక
 మట్టిక = చీడి రుటము = దృఢము
 అట్టియ = గుంపు వటము = అధికము
 కట్టియ = బాణము ఖేటము = వేఁట
 పట్టియ = మంచపుపట్టె పేటము = పెట్టె
 అట్టువ = అటుక శేటము = అండవ్ళఢిరోగము
 కట్టువ = వెలుఁగు ఎటిక = ఎఱ్ఱ వదకోశము.
 వేటిక = కాముకి వట్నము = గోనెసంచి
 ఒక = దాని రాట్నము = నూలువడఠుయఝ్రెా౩
 తెటిక = తెపప్ కాటము = నూయి"
 పేటిక = పెట్టె ఖాటము = పాడె
 వీటిక = చీలిక గాటము = దట్టమయినది
 ఒట్టము = నవుము మాటము = పెడతల
 కొట్టము = చావడి చాటము = చిత్రవశము
 గొట్టము = మూస నాటము = నటనము
 పొట్టము = లంగోటి రాటము = జనసమయము
 బొట్టము = గోఁచి వాటము = అనుకూలము
 ఓటము = ఓడుట శాటము = కావిబట్టు
 మీము = దుకము కాటిక = కాటుక '
 ముటము = గుఱ్ఱము ఖాటిక = పాడె
 టోటము = అలప్ము సూటిక = ముచ్చిలిగుంట
 మీని = ఇంద్రవల్లి ఝాటిక = జాజి✓ పూవు
 "ని = సుకముక్క నాటిక = చిన)నాటకము
 తలు = నది వాటిక = తోఁ ✓ట, రచు
 "ని = మెులతాఁడు శాటిక = కానిబట ✓
 ీ ,టువు = కదినము సాటిక = పోలిక ✓
 ! టు,ే ్త ె చవలము కిటుకు = రహస్వము
 " ..',' ్త = ఇందువు చిటుకు = ఒకదూ వె
 ీ ష్'..! ె 'గరము మటుకు = మిడి సీపాటు
 ✓ ఽ✓.ేై ె హ్మ్చారి కిట్టము = ముఱికి
 ! ✓"యూ ! ్వ్నులకణము త్గిట్ర౩ము, = మాదిరిచిత్రము
 - ్రప్టఘు = గటిది
 ి- -పానౌకర
 కీటము = పురుగు మిట్టాడు = సంచరించు
 చటము = శృంగారచేష్ట చెట్టెము = చిట్టియము
 కుటిక = పాక నిట్టెము = వెన్నెముక
 గుటిక = గుళిక చుట్టము = బంధువు
 ఘటిక = మాత్ర పుట్టము = వసము
 జుటిక = జుట్టు ముట్టము = ఏ 'ఱుపెడక
 పుటిక = బుట్ట జాటలి = పొట్లతీఁగ
 కూటము = సభాభవనము ఝాటలి = పొదరిల్లు
 గూటము = డేరామేకు పాటలి = పాటలగంధి
 జూటము = జడముడి జుట్టు(గు)వు = అజశృంగషిు
 పప్టము = బరువు చుట్టు(గు)వు = అజశృంగి
 మూటము = ముద్దపిడక పుట్టు(గు)వు = జన్మము, పుట్టుక
 గట్టన = గట్టించుట తట్టాడు = ఊగు, తఐడు
 ఘట్టన = ఒరపిడి నట్టాడు = నడయాడు
 చట్టన = వేగముగా మట్టాడు = పీడించు
 తట్టన = ధైర్యము తట్టెము = సమూహము
 దట్టన = కూరుట నెట్టెము = కిరీటము
 సెూటిక = గోడిగ నట్టెము = భికాపాత్రము
 చోటిక = చిటిక పట్టెము = ఖఢము
 జోటిక = భార్య, స్కీ తొట్టియ = ఉయ్యాల
 మెాటిక = మెులక పొట్టియ = నల్లతేలు
 రోటిక = భక్తవిశేషము బొట్టియ = కొడుకు, కూతురు
 చిట్టాడు = చలించు లొట్టియ = లొట్టె
 జిట్టాడు = ఎగురు దిటము = ధైర్యము, శక్తి
 దిట్టాడు = అతిశయించు పిటము = పుండు, పేటిక వదకోశము.
 విటము = ఎలుక, నారింజ కటకము = బంగారుకడియషు
 నటుఁడు = నటకుఁడు ఖటకము = విడికిలి
 బలుఁడు = బంటు ఘటకము = వనసప్తి
 లటుఁడు = మూర్ఖుఁడు, దొంగ చటకము = విచ్చుక
 అటనము = తిరుగుట దటకము = త్రాసు
 ఘటనము = కలుగుట పటకము = శిబిరము
 చటనము = ముకులగుట వటకము = వడియము
 నటనము = అభినయము కటీరము = మెుల
 రటనము = ధ్వని పటీరము = చందనగంధము
 అటమట = దుఃఖము కుటీరము = గుడిసె
 తటమట = వంచన పాటీరము = చందనము
 మటమట = ఒకధ్వన్యనుకరణము కటారము = బాఁకు
 అట్టకము = అట్టము బటారము = గొపప్
 పట్టకము = గాజుదిమ్మ వటారము = నగరు, బస
 మట్టకము = నడికుపప్ లొటారము = శూన్యము
 తట్టకము = బియ్యపుపిండిముద్ద కూటకము = కొపప్
 అట్టనము = అనాదరము జూటకము = జడముడి
 కట్టనము = కానుక బూటకము = మాయ, మెాసము
 ఘట్టనము = ఒఱవిడి ఖటాలము = చిట్టికూర
 పట్టణ(న)ము = నగరము జటాలము = మఱ్ఱి
 రట్టణము = నాట్యవిశేషము పటాలము = దండు, సేన
 ఆటంకము = అఈ పటాలము = నిండినది
 తాటంకము = చెవికమ్మ ఖటికము = వీడికిలి
 మాటంకము = ఉపప్దుకాణము ఘటికము = తుంటి
 విటంకము = నీచము ధటికము = పదితులములు -పానౌకర
 పటికము = పటికారము శఠము = మెాసము
 నప్టికము = పటికపుతాయి హరము = పట్టుదల
 ఘటితము = కూర్చబడినది పిఠము = భాద
 నటితము = నటింపబడినది కాఠము = ఱాయి
 రటితము = కలకలధ్వని పాఠము = బుఞఱపుట
 పుటితము = దోసిలి వాఠము = మంగచెట్టు
 ఘెాటకము = గుకిము కోరము = కుపురోగము
 తోటకము = ఒకవతమెుము వీఠము = అననము
 పోటకము = గుటకము మేఠము = మేఁక
 సోఫ్టకము = బొబ్బరోగము పాఠ్యము = పఠనీయము
 పటహము = తాపప్ట శౌర్యము = కపటము
 లటహము = ఒకానొకవాద్యము కకరము = గట్టిది
 కటాహము = గంగాళము, పెనము జరరము = కుక్తి
 పాటనము = చీల్చుట బరరము = తుంగదుంచలు
 రాటనము = రాట్నము మఠరము = కఠినఝేము
 పాటవము = నైపుణ్యము కరారము = కత్తి
 రాటవము = మల్లబంధవిశేషము హరారము = ఆకస్మాత్తుగా
 ద్రా కురారము = గండ్రగొఢలి
 ల ్ర తుకారము = వరుసూము
 వరి = సరి గిడ
 సరి = కమారము ్ర
 హరి = నీటితూ6టికూర ఆడ = ఆకహౌ
 కురి = చెట్టు కడ = దిశ
 కరము = కంఠసరము గడ = తెరచాహొయజే
 మఠము = మటము జడ = జట ే ్ర౩యు-
 ీ । ". - '్ఠీ!!్వస్ము ..ీ । ..్ఠీ."✓
 నే 1 =- నో షి - హూయు
 ీ .. ', ', ' .హ్హ్ ","..ఫ్ే.ః 1.✓్శహ్ .. ' .ిహ్ర్౩ీఫ్ేహ్ఫ్ేహ్ఔహ్
 ీ ! - - '''యు '' ' '!!'ట''ీ
 " నే - - ''నేము = - .!''
 ి ్ర౩ । . ి.।్చ- .. - ..11ము
 '' ' ''॥'ఔ '' ' ''వే✓
 -పానౌకర
 తాడి = తాళము వాఁడు = అతఁడు
 దాడి = దండయాత్ర వాడు = కములు
 నాడి = పిపప్వు సాఁడు = శుక్రము
 పాఁడి = పాలు ఇడి = భక్తవిశేషము
 పాడి = ధర్మము నిడి = పొడవు
 బాడి = బురద పిడి = గుపిప్లి
 మాడి = మేడ మిడి = గర్వము
 లాడి = బలి, పుండు విడి = క్రోధము
 వాఁడి = నిశితము సిడి = అంకుశము
 ఆఁడు = పురుషప్రత్యయము ఈడ = స్తుతి
 ఆడు = వచించు క్రీడ = ఆట
 కాఁడు = నాటు చీడ = పులుగుపట్టుట
 కాడు = అడవి నీడ = ఛాయ
 గాఁడు = దురద పాడ = బాధ
 గాడు = గుదము వీఁడ = సిగు
 జాడు = క్రీణసస్యము ఈడు = వయసుస్
 తాడు = తాడి కీడు = హాని
 త్రాడు = రణువు చాడు = పడుగు
 నాఁడు = రోజు తడు = చీల్చు
 నాడు = నాఁటు నీఁడు = నాయుఁడు
 పాడు = నాశము బీడు = చౌటినేల
 బాడు = ముసుగు వీఁడు = ఇతఁడు
 మూఁడు = మండు ఉఉ = ప్రోగు
 మాడు = వర్తించు గుఉ = బట్ట
 రాడు = గుంజ బుట్ట = వట్టవా(పు, బుడగ  వదకోశము.
 ఊడ = పడుగొమ్మ పె4 = బెఢ
 కూడ = సహితము బెక = మట్టిగఢ
 గూడ = బుట్ట ఎకి = మెాటు, ముఱికి
 చూడ = జుట్టు చెకి = లాగు
 తూఁడ = తుంటరి రెకి = ఒకకులము
 దూడ = లేగ విడ = ఎక్కడ
 పూర = మూడి పో = ధూర్తుఁడు
 ఊఁడు = నాఁటు జేడ = బోదె
 ఊరు = జాఱు ' పేఁడ = సెంద
 కూడు = అన్నము. కలియు మేడ = సౌధము
 గూఁడు = పంజరము ఏఁడి = వడీ
 చూఁడు = పశుగర్భము చేడి = చేటు
 కూడు = బిసము. హంస పేడి = షందుఁడు
 వూడు = నిండు మేఁడి = లాఁగలము
 ముయ = ముగియు, 3 సంఖ్య మేడి = అత్తి
 నూడు = విరోధి లేడి = జింక
 " = దూరము వేఁడి = తాపము
 నీ ర = కడ ఏఁడు = వతస్రము
 గె -డ = వేయసాధనము ఏడు = 7 ✓ సంఖహ్
 ' ✓-డ . = వెనుకటిది కేడు = నాశము ✓
 ఘ ఏ ె కూరము తేయ = పరుండు
 ✓ ్గ్ర౩ = కొంచెము నేఁడు = ఈరోజు
 నే నే ె " పేయ = సన)నికఱ
 " , = చిన్నవఱు ఱేఁడు = రా ేజు ి
 ే ె దుష్టము వేడు = ఎవఁడు -పానౌకర
 వేడు = వేడుకొను పోఁడి = ఒపప్
 ఒడి = తొడలపైభాగము బోడి = ముండితము
 తాడి = నగ మెాడి = బింకము
 నాడి = నుడి ఓడు = లొంగు
 పొడి = గుండ కోఁడు = మలుచు
 ఒడు = గట్టు కోడు = మంచపుకాలు
 గొఇ = పశుపు గోడు = దుఃఖము
 దొఇ = అధికము జోడు = జత
 బొఇ = నాభి తోఁడు = చేఁదు
 రాడు = పులుపు తోడు = ఒట్టు
 సాఇ = లోటు బోడు = బోడి
 ఓడ = నావ మెాడు = మెుండి
 క్రోడ = ఱొమ్ము మ్రెాడు = మెుఝ
 గోడ = కుడ్యము లోఁడు = పెకల్చు
 తోడ = ఒకప్రత్యయము సోడు = మాడపట్టు
 ప్రోడ = నేరప్రి ఔడు = పెదవి
 బోడ = సయిసి కౌడు = కపటము
 హోర = దొంగ గోడు = కల్లుఅమ్మువాడు
 ఓడి = నివ్వరిధాన్యము చౌడు = చౌటినేల
 కోఁడి = వత్తికొడిగట్టుట తౌడు = తవుడు
 కోడి = కుక్కుటము కడు = మిక్కిలి
 గోడి = ఏటవాలు గడు = చెక్క
 చోడి = సస్యవిశేషము నడు = మధ్యము
 తోఁడి = చేద పడు = పతనమగు
 తోడి = తోఁబుట్టువు కుడి = ఆహారము వదకోశము.
 గుడి = దేవాలయము కూడి = గువ్వగుత్తి
 తుడి = కందులు మూడి = ముఢి
 నుడి = పలుకు రూడి = ప్రసిధి
 ముడి = కలహము చెడు = తొడగొట్టు
 సుడి = ఆవర్తము తెడు = కొయ్యగరిఁటె
 గదె = బల్లెము వెఇ = మెాసము
 పడె = పడియ చేడె = పీ
 బడె = బడిత జేడె = అడుసు
 వడె = చిలుకకొయ్య పేడె = ఊబ
 గిక = గిటక పాడె = బట్టిక
 జి4 = కలవరము బాడె = బురద
 నిక = దెబ్బ మాడె = మన్యము
 బిక = శిశువు లాడె = ఎవుపై వేయు బరువు
 గుకీ = చీకు అడఁగు = ఇముడు
 గ్రుఉ = గుకీ కడఁగు = పూను
 బుకీ = కమండలువు మడఁగు = మరలు, వంగు
 ముకి = గుదము అడఁచు = అఐఁచు
 గువు = గ్రుఈ కరచు = దాఁటు
 దుఇ = బడిత నడచు = చరించు
 గొళ = బిఱుసు పడఁచు = పడయు
 దొక = ఠేవుము మడఁచు = మడుఁచు
 బొక = అత్తి వరచు = దించు
 ఱొక = వామము అడకు = దాఁచు-
 లొక = ఱొక కడఁకు = నిపప్
 చూఁడి = గర్భముకలది పడఁకు = గుహ, సందు -పానౌకర
 వడఁకు = వణఁకు వడుకు = నూలుతీయు
 అడప = అడపము అడుగు = పాదము
 క(గ)డప = ద్వారపుక్రిందికమ్మి కడుగు = కడు
 తడప = తాటివార పడుగు = నూలుపడుగు
 బడప = కవుము బడుగు = బడువు
 వడప = జవట మడుఁగు = కొలను
 అదపు = పట్టుకొను వడుగు = ఉపనయనము
 కడపు = దాటించు అడుచు = కొట్టు
 నడపు = జరుపు నడుచు = జరుగు
 పడవు = గడించినది పడుచు = యువతి
 వడపు = గుహ మడుఁచు = మడుగఁజేయు
 నడపు = కొల్లగొను వడుచు = వడియఁగట్టు
 అడలు = హదలు అడువ = ప్రాఁతది
 కడలు = అల కడువ = కడవ
 బడలు = శ్రమపడు పడువ = పల్లమైనది
 వడలు = వాడపిోవు బడువ = పల్లపునేల
 సడలు = ఉడు మ,డువ = పుట్ట
 హడలు = భయపడు అడువు = అడుగు, దెబ్బ
 అడితి = కట్టెలమ్ముచోటు కడువు = కడుగు
 కడితి = కఱుఁజు గడువు = అవధి
 జడితి = వడిగా బడువు = బక్క
 నడితి = నడవడి మడువు = మడుగు
 అడుకు = దొంతి వడుపు = వడుగు
 తడుకు = తడిక, వెలుఁగు అకము = మఱుఁగు, వెడలుప్
 నడుఁకు = జంకు గకము = చిబుకము
 వదకోశము.
 హఢము = దుమ్ము పరాగము బుడుగు = పొట్టివాఁడు
 ఆడిక = నింద ముడుఁగు = ముకుళించు
 నాఁడిక = పల్లె ఉడుచు = నివారించు
 వాడిక = పాఁతఱ కుడుచు = తిను, త్రాగు
 ఇడియు = చీలు తుడుచు = ఉచ్చు
 మిడియు = ఎగురు ముడుఁచు = ముడుగఁజేయు
 విడియు = బసచేయు ముడుచు = అలంకరించు
 ఈడము = సింహళద్వీపము ఉడుత = ఉఱుత
 క్రీడము = గేలి బుడుత = పిన్నది
 నీడము = ఉనికిపట్టు ముడుత = వసపునెఱి
 వ్రీడము = బిడియము ఉడుము = తేళ్ళమేఁతరి
 ఉడుక = చర్మవాద్యము కుడుము = ఉండ్రము
 కుడుక = యెడ తుడుము = గుంపు
 పుడుక = పుల్ల దుడుము = పట్టుదల
 బుడుక = నినము ముడుము = మెా(కాలు
 హుడుక = ఒక చర్మవాద్యము సుడుము = నూరుగొజెలు
 ఉడుకు = తవించు ఉడుపు = నకత్రము
 పడుకు = తొందర నుడువు = నానుడి, వచించు
 వుడు.కు = త్రచ్చు హుడువు = గొళె
 బుడుకు = భక్మ విశేషము ఎడఁద = ఎద
 ముడుకు = మెా(కాలు , బెడద = బాధ
 హుడుకు = ఉడుక బెడద = ఒక భక్తము
 ఉడుఁగు = తగ్గు మెడద = అడవి
 జురుఁడు = దొంగిలించు వెడఁద = విశాలమైనది
 నుడుగు = లోకోక్తి ఎడము = దూరము -పానౌకర
 పెడము = విముఖత్వము పడత = పణత
 వెడలు = తొలఁగు మడత = ధౌతవతము
 పెడలు = పెరడు కడఁతి = కణు(జు
 వెడలు = బయలుదేఱు పడఁతి = ఇంతి
 ఎడము = గొఱ్ఱె మడఁతి = ఉవిద
 కేడము = డాలు కడవ = కుండ, బాన
 మేడము = కలయిక తడవ = తేవ
 వేడము = మండలాగ్రము నడవ = అలిందము
 ఒడుపు = వాటము పడవ = పోరు, చిన్నదోనె
 కొడుపు = గంటవాయించుకోల బడవ = కుంటెన
 తోడుపు = కవచము మడవ = బోదె మెుదలు
 నొడుపు = దోషములంటుట వడవ = ఆఁడుగుఱ్ఱము
 పొడుపు = వేకువ సడవ = "మాధము
 కడఁక = పూనిక కడుపు = పొట్ట
 జడక = బొంత జడుపు = బెదురు
 తడక = తడిక తడువు = తడియజేయు
 నడక = నడత పడుపు = జారత్వము
 పడక = పఱుపు మడుపు = మడత
 మడఁక = అరక, మడుపు వడుపు = వడఁబోఁత
 కడగ = ముట్టగుట కుడక = కుడుక
 పడగ = పాముపడగ, ట్కౌముగుడక = టెంకాయబుఱ్ఱ
 బడగ = నీచుఁడు పుడక = సమిధ
 కడఁత = కణఁత బుడక = నినము
 నడత = నడవడి కుడుపు = అనుభవింపఁజేయు
 పడఁత = హనువు తుడుపు = తుడుచుట " ము హ్1ష్ము- . ్తై ై .. ష్
 ! హ్ ."ము ! ్మ్యము ష్వా ... ్వౄయుః
 ' ్ర౩ ."షా - ..్ర్ణేి !!్ట- - ..ముఝూ
 ి ్మ ."షా ! ్వ్ర౩షొ ్వ్వ్వ ... ్వప్ము
 ి మెా ్య !!డ్వే - ✓్భ-్ఙన్న్ముటీ క్వి!్వఔహ్ . "ఫ్లా-స్టాలు
 ీ '! ్రీ౩ హ్ ్థఏఢీష్హ్ -, '్ఖ్ఖీ!్ఖ'్ర౩్రీ౩ీహ్ీ✓్ఝేీ ీ!..హ్',' ', ీఫ్య్ ేహ్య్ీ1ఫ్ే।్ఱీేఞు
 " .. '✓్వ్వ ..' '్ర౩హ్".. ్నీహ్ౄ్ట ✓.్ఖీ.్ఖీనేహ్ హ్ ". ',్ర౩ిహ్క్హ్ీ.్ట్విఘ్ఝూ -పాసాక-ర
 లాడుగు = ఆవు మెడగంట దడకట్టు = పడికట్టు
 గొడువు = గొడుగు వడకట్టు = వడఁబోయు
 తొడువు = ధరించు, కవచము కడిమము = మాంసము
 నొడువు = రచించు జడిమము = మాంద్యము
 పొడువు = నిడివి, ఎత్తు తడిమము = పానుప్
 జడియు = బెదరు దడిమము = వఱపు, సన్ననిది
 తడియు = ఆళమగు కడియము ' = కంకణము
 దడియ = జడియ దడిమము = మూఁకుడు
 బడియ = దిగఁదీయు వడియము = వడెము
 మడియ = చచ్చు గడికట్టు = ఆరితేఱు
 వడియ = కృశించు నడికట్టు = పటకా
 తారము = దెబ్బ పడికట్టు = మెట్టు, దాళాకట్టు
 చూడము = కొబ్బరిచెట్టు పడి(గట్టు = వడఁబోయు
 లాడము = నాశము తారకము = దేవదారు
 తొడిమ = కాఁడ రాడకము = కోఱ, దంతము
 నాడిమ = పలుకు వాడకము = వ్యయము
 బొడిమ = పాపుకోళ్ళ బిరడా పిడియము = కటారి
 వడుత = మట్టిపాత్ర బిడియము = సిగు
 మిడుత = పతంగము విడియము = తాంబూలము
 విడుత = తడవ గాజ
 అడకము = ఇమిడినది పే
 గడకము = గండెఛేఁప ఊఢము = పొందఁబడినది
 నడకము = ఒకానొక ఎముక గూఢము = రహస్యము
 మడకము = సస్యవిశేషము మూఢము = అపస్మారము
 కడకట్టు = విధించు గూఢము = ప్రనకము ే ్ర౩.్ర్ఝయు- ఫ్ ్వఘ్ట్ఫ్ ్వ ఫ్ ్వ్ఝ
 ' కీడే ' కొనస్తేా చేీ ! ! '-
 ీ ' '! '. ీ ీన్ీఏీళ్ీ1ీ- '''గో '' ' ీీ!''్రీ౩'్డము
 ీ ', '. ', '✓్వ।స్'.్ర౩హ్ీన్ముఫ్ల్ ఏ.హ్', '. ' ీమ్శూీహ్ఠ్్భీీ'్ఞ।'న్ీము
 తా .. . ్ర్వౄ్ఝ .. . ..ముౄహ్
 ఛీ ఛీ ! ! ధ్మ్టు .క్ ' నేనేనే
 ి 1 - ✓శ్నొవీటో .. - ఏ్ర౩్టే -పౌసాకర
 ఖాణా ' = దాణా బాణము = నాటకభేదము
 రాణా = కావలియుండు చోటురాణము = నాదము
 దాణా = పశుగ్రాసము వాణము = వెంపలి
 బాణ = బాణకఱ్ఱ శాణము = ఆకుఱాయి
 ఋణి = అధమర్ణుఁడు ఆణెము = దేశము
 ఘృణి = వెలుఁగు రాణెము = శిబిరము
 తృణి = . కస్తూరిపసుపు తాణెము = దుధరక్రణము
 సృణి =అ9కుశము - నాణెము ' = నాణకము
 హృణి = కోపము ఋణము = అవ్వ
 అణుఁగు = నమ్రమగు ఘృణము = ఎండ, పగలు
 కణఁగు = కడఁగు తృణము = గఢపిో(చ
 మణఁగు = వంగు, మఱలు ద్రుణము = తేలు, తుమ్మెద
 అణక = కాఁడిదింపుట వణము = నల్ల ఇఱ్ఱి
 కణఁక = యత్నము రేణము = పెంటిక
 చణక = అగిసె రేణువు = దుమ్ము పుపొప్డి
 పుణక = పొణక వేణువు = మురళి
 పొణక = గాదె కణఁకు = వడఁకు, నిపప్
 ఆణము = మాంసరసము పణఁకు = అవకాశము
 కాణము = దాణా వణఁకు = వడఁకు
 క్వాణము = వీణారవము కణఁత = కడఁత
 ఖాణము = ఖాణా పణత = పడఁత
 రాణము = ఠాణా మణత = భక్తవిశేషము
 రాణము = సుంకము కణము = నలుసు
 పాణము = పందెపుసొమ్ము క్వణము = క్వాణము
 బాణము = అమ్ము కణము = నిముషము
 వదకోశము-
 గణము = గుంపు దోణము = గుదికొయ్య
 చణము = సెనగ మెాణము = మెునలి
 పణము = పందెపుసొమ్ము శోణము = రక్తము
 వణము = సఫ్ట మీము = నశించినది
 రణము = పోరు రీణము = కాఱునది
 వణము = వనము వీణము = సన్ర౩బట్
 కూయు = కుఱువు హ్రీణము = సిగ్గి ✓ళిన శే
 ేణము = బెల్లు గణ్యము = లెక్కింపదగ్గది
 రుణము = కాకి వణ్యము = వెల
 గుణము = అల్లెతాఁడు గుణ్యము = గుణింపదగ్గది
 ఝణము = నుసిపురుగు పుణ్యము = సుకృతము
 పణము = నందివతము మ్రాణము = వాసనచూచుట
 కణిఁతి = కంతి, బొపిప్ త్రాణము = రకణ
 గణితి = గణితశా✓తిజ్ఞుడు ద్రాణము = నిద్ర
 ఫణితి = పధతి ్రషాణము = జీవము
 భణిత = కధనము శ్రాణము = వండినది
 కణిక = బలవము చెణకు = చెమఝిరము
 తోక = మెుఱుపు బెఱఁకు = కదలు
 గణిక = వేశ్య మెుణకు = నేరుప్
 శణిక = జనపపువ్వు వణుఁగు = చఱియ
 మణిక = అవధానము మఱుఁగు = మడఁగు
 సృణిక = చొంగ సణుంగు = నసుగు
 కోణము = మూల ముణుఁగు = ముడుచుకొను
 గణము = లంగోటి నుణుఁగు = వంచించు
 తోణము = విల్లెక్కుపెట్టుశక్తి అణకము = నీచము -పానౌకర
 క్వాణకము ! మ్రెాగునది మణియము = అధికారము
 ధాణకము = ఒకానొక నాణెము గాణిక్యము = వెలయాండ్రగుంపు
 నాణకము = నాణెము మాణిక్యము = కెంపు
 మాణకము = దుంపచెట్టు ఘోణకము = కొండచిలువ, గోపతి
 కణికము = గింజ, నలుసు శోణకము = దుండిగము
 కణికము = కణకాలముండునది రేణుకము = వావిలిగింజలు
 పణికము = వణిజుని గృహము వేణుకము = అంకుశము
 మణికము = గంగాళము ధ్మ
 కణితము = మెుళి అ
 క్వణితము = వీణాదులమ్రెాత అత్త = మామభార్య
 గణితము = అంకవిద్య కత్ర = దూత
 పణితము = పందెము. స్తుతి గత్త = పెంట
 ఫణితము = పలుకఁబడినది నత్త = శంబూకము
 మణితము = కోకిలధ్వని పత్త = యెాని
 గణితము = మ్రెాసినది మత్త = కల్లు
 వణితము = రాజ్యములోనిభాగము లత్త = దెబ్బ
 రుణకము = పిల్ల, శిశువు వత్త = పరుగు
 గుణకము = హెఛువేయుసంఖ్య సత్త = ఉనికి
 కణకము = విన్నముల్లంగి హత్త = తగులునుట
 చణకము = సెనగలు అత్తు = కలియు
 క్వణనము = వీణారవము క్రత్తు = గాయము
 క్రణనము = పాంస ఖత్తు = జాబు
 గణనము = లెక్కించుట గత్తు = ఉచ్చకంపు
 రణనము = మ్రెాఁత జత్తు = జట్టు
 గణియము = నకిలీనగలు దత్తు = న్వీకారము పదకోశము -
 నత్తు = ముంగఱ లా6తు = అధికము
 పత్తు = నేల సా6తు = సమరిప్ంచు
 మత్తు = మైకము సాతు = వర్తకసంఘము
 సత్తు = సీసము ఇత్తు = వట్ట
 హత్తు = అత్తు కిత్తు = నివ్వ
 అతి = అధికము చిత్తు = జ్ఞానము
 కతి = గాయము ఛిత్తు = చీల్చునది
 గతి = త్రోవ జిత్తు = మాయ
 తతి = గుంపు పిత్తు = అపానము
 నతి = మ్రెుక్కు విత్తు = విత్తనము
 పతి = ఎలిక ఈఁత = ఈ(దు)నుట
 ప్రతి = మాఱు కీత = నీచము
 మతి = బుధి గీత = రేఖ
 యతి = సన్య్యాసి తీఁత = తగ్గుట, బాధ
 రతి = సంభోగము ధీత = కుమార్తె, కన్య
 వ్రతి = యాగకర్త పీత = ఎండ్రకాయ
 సతి = సాధ్వి శీత = నాఁగటిచాలు
 హతి = దెబ్బ సీత = శీత, కల్లు
 అతు = ఉపస్థరోమము ఈతి = అతి అఁపవృష్టిదోషములు
 గాతు = ధైర్యము గీతి = పాట
 చాతు = ధరించు జీతి = గెలుపు
 రాతు = గౌరికాదిధాతువు ధీతి = ఆధారము
 పాఁతు = నిధి నీతి = న్యాయము
 బాతు = బాతువు నీతి = కల్లు
 మాఁతు = మాఁటు (ఎతి = మక్కువ ఏ।పానౌకర
 భీతి = వెఱపు సూత = సూతిక
 రీతి = విధము ఊఁతి = నేఁత
 నీతి = కాంతి, గర్వము చూతి = ముకి
 ఉత్త = వట్టిది జాతి = త్వర
 గుత్త = మక్తా, టోకుబేరము దూతి = కుట్టప
 జుత్త = గోకకము, దూతి = వడకించుట
 దుత్త = చిన్నకుండ బూతి = తిండి
 పుత్త = . పృష్ఠము భూతి = భస్మము, సంపద
 బుత్త = యెాని మూతి = నోరు
 ముత్త = ముదుసలి యాతి = స్నేహము
 రుత్త = నాశము శూతి = వృధి
 ఉత్తి = యుక్తి సూతి = కానుప్
 గుత్తి = చీలమండ హూతి = ఆహ్వానము
 తుత్తి = తుత్తిరి ఋతి = నింద
 బుత్తి . = భోగము కృతి = కావ్యము
 ముత్తి = ముక్తి దృతి = తోలుతిత్తి
 సుత్తి = శ్రుతి ధృతి = ధైర్యము
 ఊఁత = అండ నృతి = నాట్యము
 కూఁత = అఱపు భృతి = కూలి
 దూత = రాయబారి మృతి = చావు
 పూఁత = పూచుట వృతి = చుట్టుట
 పూత = తులసి శ్రుతి = చెవి, సుతి
 మూఁత = మూయుట, మూఁఠుడు సృతి = నడవడి
 భూత = కృతపక చతుశశి స్రుతి = కాఱుట
 లూఁత = సాలెపురుఁగు స్మతి = గుర్తు
 వదకోశము -
 హృతి = హరణము లత = తీఁగ .
 ఎత = కల్లుగీయజాతి సత = ఆఱునొక్కటి
 చేత = ఒక✓్రత్యయము కత్తి = ఖడ్గము
 నేఁత = తంతుహనము రత్తి = కానుక
 నేత = అధిపతి నత్తి = పవనవ్యాధి
 మేఁత = తిండి, పశుగ్రాసము పత్తి = పయనము
 లేఁత = సుకుమారము ఫత్తి కి దూది
 వేఁత = దెబ్బ బత్తి = భక్తి
 వ్రేఁత = హతి మత్తి = కోరిక
 శ్వేత = గవ్వ వత్తి = దీపపువర్తి
 ఒత్తి = గట్టిగా, నొక్కి సత్తి = బలము, కాళి
 కొత్తి = ఇంతి హత్తి = వనుఁగు
 పొత్తి = బొమ్మచీర, ఎసె కత్రి = ఒకనాట్యాంగము
 బొత్తి = పార క్రత్రి = రాచ(ది)వాడు ✓
 ఒత్తు = నొక్కు ఛత్రి = మంగలి
 ెత్తు = గుత్తి పత్రి = ఆకు
 ెత్తు = ఎఱుపు, దువు శత్రి = కరి
 కౌత్తు = బానిస, లంజె సతిం = దాఁత
 దొత్తు = తాడించు కాత = పావుత
 పొత్తు = మ్రెత్రి గాత = గాయకుడు
 బొత్తు = దొంతర జాత = కుమార్తె
 మెుత్తు = మెాదు జ్ఞాత = వేత్త
 సొత్తు = సొమ్ము, హక్కు తాత = తండ్రితండ్రి
 కత = చరిత్ర ధాత = ఇచ్చువాఁడు
 జత = జంట, సాటి ధాత = బ్రహ్మ -పానౌకర
 పాఁత = చినిగినబట్ట కుతి = తుమ్మ
 పాత = గోప్త నుతి = స్తుతి
 మాత = జనని రుతి = రొద
 యాత = పోవువాఁడు సుతి = తిత్తి, శ్రుతి
 లాఁత = గర్వము కృత్తు = చేయువాఁడు
 వాత = చురక ధృత్తు = ధరించువాఁడు
 కిత = వరికుపప్ మృత్తు = మన్ను
 చిత = సొద కొత్త = నూతనము
 విత = తండ్రి క్రొత్త = కొత్త
 విత = వమ్ము దొత్త = వ్రేలాడునది
 ే కితత ె = వె కినెత్ని ీల ీమెుీత్త ! నపేీఱుముదు
 - ✓ లొత = లొట
 గిత్త = కోడెదూడ కోఁ డే = కో ియుట, హింస
 చిత్త = ఒకనకత్రము జోత = నతి
 మిత్త = సఖుడు నోఁత = ఆచరించుట
 రిత్త = శూన్యము పోఁత = పోయుట
 విత్త = సంచి మెాత = బరువు
 కిత్తి = నిపు మ్రెాఁత = ధ్వని
 చిత్తి = జ్ఞానము రోంత = ఎవము
 చిత్తి = నఱుకుట శ్రోత = వినువాడు
 తిత్తి = తోలుసంచి హోత = యాజకుఁడు
 భిత్తి = గోడ కో(క్రో)తి = వానరము
 మిత్తి = మృతి గోతి = ఇంతి
 విత్తి = తలపు జోతి = వెలుగు
 కుతి = బాధ, కోరిక జ్యోతి = అగ్ని
 పదకోశము.
 ఓండ్ర = గాడిదకూఁత మెుండి = మెుఱకు
 కోండ్ర = కొండఁ గొండి = నడుముప్రక్క
 గోండ్ర = అఅపు అండము = గ్రుఝ
 కండు = అలజడి ఖండము = ముక్క
 గండు = మగతనము గండము = ఆపద
 చండు = చనుడు చండము = అడవిపంది
 తండు = దండు(ట) తండము = గుంపు
 దండు = గుంపు దండము = అంజలి
 పండు = ఫలము పండము = వమ్ము
 పెండు = మెుండివాఁడు బండము = ఘూకము
 మండు = జ్వలించు మండము = మీఁగడ
 రండు = వచ్చుఁడు లండము = మలము
 లండు = లండి శండము = ఆఁబోతు
 వండు = పక్వముచేయు వండము = సుఖరోగము
 కండ్ర = కరుడు అండియ = చిమ్మనగ్రోవి
 గుడ్ర = దిట్ట కండియ = కండె
 చండ్ర = ఉత్తును దండియ = వీణె
 మండ్ర = ఒకముండ్లచెట్టు మండియ = రాశి, గుంపు
 కాండ్ర = ఒకజాఞడ్డి అండెము = అంకెము
 తాండ్ర = మామిడిచిని కండెము = కండె
 పాండ్ర = చీటినేల దండెము = దండియము
 కొండి = తేలుతోఏకముల్లు మండెము = మాండెము
 గొండి = వలము అండము = పకహ్రిుడు
 తొండి = తూము కాండము = బాణ "ము
 దొండి = కన్నము దాండము = కట్టెలమెావు -పానౌకర
 భాండము = కడవ ఘండము = తుమ్మెద
 ఈండ్రము = రాపిడి తుండము = తొండము
 జేంద్రము = చెఢది పుండము = బొట్టుగు
 తీండ్రము = వేఁడిమి ముండము = తల
 ఉండ్రము = కుడుము రుండము = తెగినతల
 గుండ్రము = వర్తులము శుండము = తొండము
 పుండ్రము = పులి హుండము = పెద్దపులి, గొఱ్ఱె
 కండిక = లంకపాలము కండువా = ఉత్తరీయము
 ఖండిక = చిన్నపల్లె ఖండువా = కండువా
 గండిక = కన్నము పండువా = ఒకదేశము
 చండిక = పార్వతి మండువా = లోగిఁలి
 దండిక = దుడు కొండము = నిపప్లగుంట
 హండిక = కుండ గొండము = కుండము
 కండ్రిక = కండిక తొండము = తుండము
 ఖండ్రిక = పన్నులేనినేల బొండము = కొబ్బరిబొండము
 గండ్రిక = తునుక కొండాడు = పొగడు
 చంద్రిక = ఉఱ్తేను తొండాడు = పీడించు
 కండువు = దురద మెుండాడు = మెుండాటలుఁడు
 ఖండువు = ఖండించునది కొండెము = చాడీ
 చండువు = ఎలుక గొండెము = గొళ్ళెము
 తండువు = తెడు దొండెము = గుంపు
 దండువు = ఒకజాతిచేఁప బొండెము = ముండ్లతడక
 పండువు = పండుగ మెుండెము = తలలేనిమేను
 కుండము = గోళము గండుఁడు = శూరుఁడు
 గుండము = అగ్నిగుండము చందుఁడు = శివుఁడు వదకోశము '.
 దండుఁడు = యముఁడు కండుకము = బంతి
 నందుఁడు = నలుడు భందుకము = మతస్య్భేదము
 పండుఁడు = షండుఁడు మందుకము = కపప్
 భందుఁడు = ఆకతాయి కందరము = పెధనరము
 రండుఁడు = పుత్రులులేనివాఁడు పండరము = కాలికడియము
 శందుఁడు = సేఁడి బండరము = బండారము
 పండుఁడు = పేఁడి ఖాండవము = ఒక వనము
 నిండిక = బరానీలు తాండవము = నృత్యము
 పిండిక = తాడిచెట్టు పాండవము = అవునము, మధి
 ముండిక = బోడసరము గండారము = నకలు
 శుండిక = కొండనాలుక దండారము = విల్లు
 హుండిక = సేనలవణటు బండారము = బొక్కసము
 అండకము = చిన్నగ్రుఈ గుండకము = పాడి
 ఖండకము = గోఁచి పుండకము = తిలకవకమెుము
 గండకము = ఖడ్గమవుము ముండకూము = ముండకలోహము
 తండకము = కాటుకపిట్ట రుండకము = చందనకాశము
 దండకము = భుజవలయము గాంత
 పండకము = షండళుము ్ర
 మండకము = జాజిపూవు అంత = అపప్డు
 రండకము = పండనిచెట్టు కంత = కన్నము
 అండనము = డాలు కంత = ఓరప్రి
 ఖండనము = త్రుంచుట గంత = బొంత
 భండనము = పోరు జంత = గయ్యాళి
 మండనము = నగ నంత = నమ్రుఁడు
 అందుకము = లకుముకిపిట్ట మంత = ప్రజాపతి -పానౌకర
 యంత = రధసారధి వంతు = భాగము
 రంత = క్రీడకుడు సంతు = సంతతి
 వంత = బాధ అంతె = అంతియ
 సంత = వల్లె జంతె = గయ్యాళి
 హంత = హింసకుడు తంతె = మెట్టు
 అంత్రి = ఒకమెుక్క దంతె = దిమ్మిసా
 కంత్రి = సంకరము పంతె = దమిద
 గంత్రి = ఎడ్లబండి అంతె = మెుళి
 తంత్రి = తీఁగ ఇంత = ఈకొలఁది
 మంత్రి = అమాత్యుఁడు చింత = వంత,
 హంత్రి = హంతకుడు వింత = చోద్యము
 అంత్రి = ఒక మెుక్క కంతి = బొవీప్
 కంత్రి = సంకరము గంతి = కణితి
 గంత్రి = ఎడ్లబండి తంతి = తీఁగ
 తంత్రి = తీఁగ దంతి = ఏనుగు
 మంత్రి = అమాత్యుఁడు బంతి = వరుస, చెండు
 హంత్రి = హంతకుడు సంతి = కానుక
 అంతు = తుద కాంతి = శోభ
 కంతు = గడుపు కాంతి = ఓరుప్'
 గంతు = దుముకు దాంతి = ఓరుస్
 తంతు = విధానము వాంతి = డోకు
 వంతు = మేలిమి శాంతి = కమ
 మంతు = మంత్రి దొంతి = దొంతర
 రంతు = సంభోగము క్రాంతి = గెంతు'
 అంతు = గోల భ్రాంతి = భ్రమ వదకోశము -
 శ్రాంతి = ఊఱట దంతిక = నపేాళము
 కొంత = కొలఁది ఆంత్రము = ్రేపగు
 పొంత = సమీపము నాంత్రము = స్తోత్రము,
 బొంత = కరప్టము హంత్రము = మరణము
 హంత = అలసట కంతువు = హృదయము
 గుంత = గుంట గంతువు = బాటసారి
 గ్రుంత = గుంత జంతువు = ప్రాణి
 దుంత = దున్న తంతువు = దారము
 పుంత = ఊరిబయలు పంతువు = ఒక రాగము
 ముంత = చిన్నకడవ మంతువు = జ్ఞానము,
 సుంత = ఇంచుక రంతువు = త్రోవ
 గొంతు = గళము హంతువు = హింస, ఎవు
 పొంతు = జత, సాటి కాంతము = ఇనుము
 బొంతు = జొన్నపాట్టు కొంతము = భూమి
 అంతము = కడపటిది తాంతము = వాఁడినది
 కంతము = సుఖయుక్తము దాంతము = దంతసంబంధమైన
 దంతము = పల్లు నాంతము = కొమ్ము ఆనంతము
 సంతము = పోటీ వాంతము = వాంతిచేయబడినది
 అంత్రము = కపేగు శాంతము = ఓరుప్
 జంత్రము = కీలుబొమ్మ కొంతము = ఈఁటె
 తంత్రము = రాషము పొంతము = మైత్రి కలయిక
 మంత్రము = గారడీవిద్య పాంతము = తనది
 యంత్రము = ఉపాయము క్రాంతము = గుఱ్ఱము
 ఆంతిక = అక్క, ప్రాయ్యి ప్రాంతము = తీరము
 జంతిక = ఒక భక్తము బ్రాంతము = భ్రాంతినొందినది -పానౌకర
 కౌంతము = అలసట అందె = అంది
 ధ్వాంతము = చీఁకటి బందె = చెఱసాల
 స్వాంతము = మనసుస్ వందె = ఒకదినుసుగకి
 అంతకము = ఎల్ల, మెుత్తము సందె = సంజ
 దంతకము = పల్లు, కొండకొన ఇంద = ఇదిగో
 సంతకము = చేవ్రాలు కింద = క్రింద
 అంతరము = తేడా క్రింద = దిగువ
 తంతరము = తంత్రము చింద = చీసరపిట్ట
 మంతరము = ప్రసవోపాయము నింద = అపవాదు
 తంత్రణము = పాలనము ఇందు = ఇందలి
 మంత్రణము = ఆలోచించుట కిందు = వశము
 యంత్రణము = నియమించుట క్రిందు = దిగువ
 దింద చిందు = ఒలుకు
 - డిందు = అణఁగు
 అందు = ఆచోట విందు = ఆతిధ్యము
 కందు = నల్లమచ్చ ఒందు = కలుగు
 క్రందు = మ్రెాఁగు కొందు = పొడుచు
 చందు = చంద్రుడు తొందు = తొంద
 దందు = దండు దొందు = జత
 ప్రందు = చింతించు పొందు = మైత్రి
 బందు = కవచము బొందు = పేనినదారము
 మందు = ఔషధము కంద = ఒకజాతిదుంప,
 మ్రందు = చచ్చు తంద = త్వర
 వందు = వగచు నంద = ముంత
 సందు = కన్నము, వీధి పంద = పిఱికి పదకోశము -
 బంద = బురద బొంద = గొయ్యి, అర6టిమ్రాను
 మంద = గుంపు అందము = సౌందర్యము
 లంద = పొట్టివాఁడు కందము = కందదుంప
 వంద = నూరు గందము = చందనద్రవ్యము
 వంద = సంజ చందము = విధము
 కంది = సస్యవిశేషము ఛందము = పద్యలకణము
 నంది = శివునివాహనము అందియ = కాలినగ
 పంది = కిటి బందియ = చెఱసాల
 బంది = ఖెదు వందియ = ఒకజాతిగఢి
 మంది = జనము సందియ = సంధ్య
 వంది = బట్టు అందుగు = ఒకచెట్టు
 సంది = రాజీ చందుగు = చిన్నపెట్టె
 కుంది = ఱోలు బందుగు = చుట్టము
 చుంది = తారుప్నట్టిస్కీ అందువు = సంకెల
 తుంది = పెనుబొణెవాఁడు కందువు = పెనము
 గొంది = చిన్నసందు బందువు = చుట్టము
 పంది = కాయము ఇందము = ఇంద
 చంద్ర = మేలుకట్టు చిందము = శంఖము
 తంద్ర = బడలిక తిందము = తినుదము
 వంద్ర = తునుక బిందము = గుంపు
 చిందె = మల్లులయ విందము = వినుదము
 పిందె = విందియ ఇంద్రము = శ్రేవుము
 బిందె = బిందియ కేంద్రము = కూడలి
 తొంద = లంద చాంద్రము = శుక్లవకము
 య = స్థూలకాయుఁడు సాంద్రము = దట్టము -పానౌక-ర
 ఇందువు = బావంచాలు తందడి = తందర
 తిందువు = తుమ్మికి దందడి = రాయిడి
 నిందువు = మృతప్రసూత మందండి = గ్ముపుశాల
 బిందువు = నీటిబొట్టు సందడి = సంకులము
 విందువు = వేత్త అందలము = సింహాసనము
 హిందువు = భారతీయుడు కందలము = అంకురము
 కందుఁడు = కుమారస్వామి బందలము = దొంతికుండ
 చందుడు = చంద్రుఁడు ఇందుకము = అశృంతకము
 నందుఁడు = విషువు గిందుకము = బంతి
 మందుఁడు = మందబుధి తిందుకము = తిందువు
 సందుఁడు = కుమారస్వామి బిందుకము = బొట్టు
 కందువ = మర్మము సిందుకము = వావిలిచెట్టు
 గందువ = గొలుసు ఇందురము = ఎలుక
 చందువ = చాందినీ సిందురము = కుంకుమపువ్వు
 కుందము = సానఱాయి ఉందుకము = వందికొక్కు
 తుందము = బొఖె కుందరము = గంధద్రవ్యము
 బృందము = సమూహము కందకము = ఆగడ్త
 చందన = మామెన చందకము = ఒకజాతిచేఁవ
 దందస = మెాసము నందకము = కత్తి
 నందన = కుమార్తె బందకము = తాకట్టు
 బందన = బంక వందకము = చిఱుతేఁకు
 చంద్రము = సిందూరము కందనము = మల్లబంధము
 తంద్రము = బడలినది క్రందనము = రోదనము
 మంద్రము = గంభీరస్వరము చందనము = గంధపుచెట్టు
 సంద్రము = సముద్రము తందనము = తానయను ఆలాపన
 - పదకోశము -
 దందనము = జాగు వంధ్య = గొడ్రాలు
 నందనము = ఆనందము సంధ్య = సందె
 మందనము = పొగడ్త అంధము = చీఁకటి
 వందనము = మ్రెుక్కు కంధము = మబ్బు
 స్యందనము = అరదము గంధము = చందనము
 కందరము = అంకుశము గ్రంథము = పొత్తము
 బందరము = దాక బంథము = కట్టు, చెఱ
 మందరము = ఒక కొండ అంధకము = గ్రుఢి
 సందరము = సంద్రము గంధకము = మందుదినును
 కొందలము = కలఁత బంధకము = చెఱ, కట్టుత్రాడు
 తొందళము = దపప్ళము గంధనము = పీడ
 బొందళము = కవచము ధంధనము = అశాశ్వతము
 చందిరము = వినుఁగు బంధనము = చెఱ, త్రాడు
 మందిరము = భవనము రంధనము = వంట, పాకము
 తుందిలము = పెద్దది డ్రా
 దుందిలము = దుండికనకమెుము ప్ర
 గ్లాష ఆంప = అలుఁగు
 ✓్రి కంప = ముండ్లమండ
 కంధి = మెడ గంవ = తట్ట
 గ్రంధి = కంతి, ముడి తంవ = గోవు
 రంధి = రక్తి శంవ = శంఖధ్వని
 సంధి = రాజీ సంవ = మెఱపు
 బంధ = స్థూలము అంపు = పనుపు
 సంధ = సందె కంపు = వాసన
 సంధ్య = ఆగాకర చంపు = వధించు -పానౌకర
 జంపు = జాగు కొంప = గుడిసె
 తంపు = తలఁపు రొంప = జలుబు
 దంపు = దంచు లోంప = కొంప
 పంపు = ఆన గుంపు = సమూహము
 బంపు = పండ్లపాచి తుంపు = త్రుంచు
 మంపు = మత్తు నుంపు = నునుపు
 రంపు = రాయిడి ముంపు = ముంచుట
 ఱంపు = రహదారి చెంప = బుగ్గ
 లంపు = దొంగమేఁత తెంప = డొంక
 వంపు = పంకర లెంప = దవుడ
 సంపు = వధించు వెంప = వేఁప
 అంపె = గుకపేలిక జొంపు = ఊటనీరు
 కంపె = తాంబూలపాత్ర దొంపు = చేను
 జంపె = తాణేదము పాంపు = ఒపప్
 రంపె = తోలుకోయుకత్తె లొంపు = ఒకజాతి
 ఇంపు = ఇమ్ము సాంపు = ఇంపు
 చింపు = చించు కంపము = వణఁకు
 డింపు = దీనత చంపము = దేవకాంచనము
 దింపు = డించు డంపము = దంపు
 నింపు = నిండించు తంపము = గుంపు
 కెంపు = మణి ఱంపము = కోఁతపనిముట్టు
 తెంపు = తెగువ చింపిరి = చెదరినది
 త్రెంపు = తెంచు నింపిరి = మలము
 పెంపు = అతిశయము పొంపిరి = పెంపు
 మెంపు = ఎదురేఁగు బొంపిరి = అగ్గలము
 మా మ్ముము- .. ఘ్ఝ్వ్ము హ్ .. ్ఖ్ట
 ! 3 = యు పెద = బాలుడు
 " గ్యూ ..్ద - ఫ్।ీ.్ర౩ఘ్ర్౩ము 1్యడ్నే ', క్వి!ౄమ్ఖ్రు౩్వ్ర౩ః్ట
 ్వ షా ్వ క్లూ ్ఖ్య ౄ ్న్ఙ.్వ్ర
 ' ! - ' ే౫ఘ్ునేము ! ! ! వ్"!
 ీ ''.'' ీీ '' . ''మెా్రీీ౩ీ।్రీ౩ీీీీీీీి 'ీీీ।ీ' '' 'ీఛిీీ6ీ1ీీచ్ీీ1ీీఝీీకాలువ
 ీ . క్వీ . ీ.-..?"్య్జ .్ఞక్వీ '. క్వీ1ఘ్1్జ।ఘ్ర్ీఢ్ఝీన్థేషా
 ! . ఛీ ! !శ్క్వే" -✓్ధ్ద - 1్ఞ।.్ర౩ఝు
 ! 2 ! !!!" ి ్ర౩ = ✓ళ్జూము -పానౌకర
 సాదు = మంచిది బోద = పకీపిల్ల
 కొర = కొఱఁత మెాఁద = నెత్తుఱుగక
 గొర = కోపము మెాద = ఆకులకట్ట
 పొద = డొంక సోద = లేపము
 బాద = మెుదవగకి గోఁదు = బంక, బందన
 రొద = కలకలము జోదు = బంటు
 సొద = వ్యర్థప్రసంగం తోడు = వరుస
 గద్ధ = గ్రద్ద బోదు = కూన
 పద్ద = మిక్కిలి మెాఁదు = బాఁదు
 దద్ద = పినతండ్రి గ్రద్ద = ఒకదినుసుపకి
 బద్ద = చీలిక బద్ద = కాయధాన్యపుబ్రద్ద
 వద్ద = ఒర శ్రద్ధ = దీక
 గిద్దు = ఒకజాతిడేగ దిద్దె = ఇనుపకట్టు
 జిద్దు = కయ్యము బిద్దె = దుర్గతి
 దివు = చక్కజేయు మిద్దె = అటక
 బిద్డు = మరణించు విద్దె = చదువు
 గుది = గుత్తి, కంతి సిద్దె = నూనపెాత్ర
 తుది = చివర దూరి = ప్రత్తి
 ముది = వాశకము బూది = బూడిద
 హృది = ఎడఁద సూది = కుట్టుపరికరము
 గుద్ద = గుదము దొఝ = లంద
 ముద్ద = ఉండ, ముగ్ధ పొద్దు = పూఁట
 సుద్ద = తెల్లమన్ను సొద్దు = వేకువ
 గోద = ఎవు బొఝ = మెాపు
 చోర = కష్టము మెుఝ = దుంగ, మెుఱకు పదకోశము.
 ధోతి = దోవతి చెత్త = చతురంగుళపరిమాణము
 క్రితి = నేల మెత్త = మెత్తనిది
 దితి = నఱకుట నెత్రి = చైత్రపూర్ణిమ
 ధితి = ధారణము జెత్రి = పాలకూర
 మితి = హద్దు మైత్రి = చెలిమి
 ఇతి = తెల్లనిది చౌతు = టోపీ
 ఇతి = ఉనికి రౌతు = మావటీఁడు
 గాలి = తిండి త్రాత = కాపాడువాఁడు
 సూతి = వల ్రపాఁత = పాఁత
 జాతి = జాజికాయ, తెగ ఖ్రాగ = సోదరుఁడు
 జ్ఞాతి = దాయాదుఁడు ్రవాఁత = దస్తూరి
 తాతి = కొడుకు పాత్ర = చెంబు
 దాతి = శోధనము మాత్ర = ఔషధగుళిక
 నాతి = సీఆ యాత్ర = ఉతస్వము
 పాతి = పెనిమిటి అతుకు = సంధించు
 బాఁతి = వ్రయము కతుకు = తిను
 భాతి = ✓ఆకాశము గతుకు = గోయి, కతుకు
 రాతి = సఖుడు బ్రతుకు = జీవనము
 లాఁతి = ెఎఱ అత్తము = గుత్తి
 రాతి = డోకు గత్తము = పెంట
 పాఁతి = అవసానము దత్తము = దానము
 నితి = వతీ ప్రత్తము = ఇయ్యబదినది
 స్వాతి = నకత్ర విశేషము మత్తము = మదించినది
 చెత్త = పెంట అత్తళి = గోడిగకు కఇళోచ్చ
 నెత్త = ఒకదినుసుచేఁవ తత్తళి = గుళిము -పానౌకర
 బత్తళి = అమ్ములపొది హాత్రము = కూలి
 అత్తెము = హస్తకవచము ఇతము = పాతము
 కత్తెము = కత్తియము క్రితము = మునుపు
 నత్తెము = అరటాల క్రితము = నశించినది
 సత్తెము = సత్యము చితము = చెక్కినది
 అత్నము = యుధము గాలి ఛితము = బకుటిల్లినది
 పత్నము = పురాతనము జితము = జయించినది
 యత్నము = పూనిక, కిప్ు దితము = ఛేదింపఁబడినది
 రత్నము = మణి మితము = పరిమితికలది
 ఆతువు = తెపప్ రితము = గతము
 గాతువు = శరీరము వితము = విధము
 ధాతువు = గైరికాదిధాతువు శితము = వాఁడియైనది
 బాతువు = బాతు నితము = కుపురోగము
 మాతువు = బాటసారి పాతము = వ్రియము
 హాతువు = చావు ఇత్యము = పొందదగినది
 ఆత్రము = త్వర చిత్యము = సంస్కరింపదగినది
 కొత్రము = కష్త్రియధర్మము నిత్యము = శాశ్వతము
 ఖాత్రము = కోవేఱు ఇత్తడి = ఒకలోహము
 గ్రాతమ = గళము,మేను చిత్తడి = చిఱుచెమట
 ఛాత్రము = ఒకదినుసుతేనే విత్తడి = ఇత్తడి
 దాత్రము = కొడవలి ఈతిక = సహదేవి
 ధాత్రము = భాజనము పీతిక = పసుపు
 పాత్రము = గిన్నె రీతిక = ఇత్తడి
 ఖ్రాత్రము = సోదరునిది ఉతము = నేయబడినది
 మాత్రము = పరిమాణము క్రుతము = తుమ్ము వదకోశము.
 క్రాృతము = కంపించినది శీతము = మంచు
 ఖాతము = గోయి సీతము = పుల్లప్రబ్బ
 గాతము = పల్లము హ్రీతము = సిగ్గిల్లినది
 ఘాతము = దెబ్బహాని గెత్తము = ఎరువు, పెంట
 ఛాతము = సన్నగిల్లినది పెత్తము = జూదము, పందెము
 జాతము = మట్టుక బెత్తము = జూక
 జ్ఞాతము = జ్ఞానము గోత్రము = కులము
 దాతము = శుధమైనది తోత్రము = ములుకొల
 ధ్మాతము = ఉబికినది పోత్రము = నాఁగేటికొన
 నాతము = బత్తెము యెాద్రము = పలుపు
 పాతము = పడుట లోత్రము = కన్నీరు
 భాతము = ప్రకాయైనది హోత్రము = వేల్చదగినది
 యాతము = జరిగినది ఘ్రాతము = వాసనచూచినది
 రాతము = దానము త్రాతము = కావబడినది
 లాతము = నాగబెత్తము వ్రాతము = గుంపు
 వాతము = వాయువు చితిక = రాశి
 శాతము = సుఖము డితిక = బాలారిష్ఠము
 సాతము = హరష్ము ధితిక = పిడకనిపప్
 హోతము = విడువఁబడినది చిత్తము = చేతము
 గీతము = పాట పిత్తము = పైత్యము
 జీతము = వేతనము బిత్తము = తునుక
 ధీతము = త్రాగబడినది విత్తము = సొమ్ము
 నీతము = నియమము చ్యోతము = కాఱుట
 వీతము = పసుపురంగు ద్యోతము = కాంతి, ఎండ
 భీతము = వెఱచినది స్యోతము = కుట్టబడినది -పానౌకర
 జాతిక = కరూప్రము కాతరము = వెఱచినది
 పూతిక = చీపురుముల్లు మాతరము = పురుగు
 లూతిక = లూత వితనము = విశ్వాసము
 నూతిక = బాలెంతరాలు కేతనము = ఇల్లు, జెండా
 భిత్తిక = గోడ, పిడుగు చేతనము = ప్రాణముగలది
 ముత్తిప = మన్ను రేతనము = రేతము
 రిత్తిక = మఱదలు వేతనము = జీతము
 మత్యము = కొడవలిపిడి ఒత్తడము = రాపిడి
 శత్యము = శతికము కొత్తడము = కోటబురుజు
 సత్యము = నిజము క్రొత్తడము = కొత్తడము
 స్వత్యము = పోలిక, హక్కు తొత్తడము = సంకరము
 అతనము = ఆటనము కతకము = కతము, చిల్ల
 జతనము = యత్నము పతకము = పనిగము, హారము
 పతనము = పడుట మతకము = కపటము
 యతనము = ప్రయత్నము శతకము = నూఱుసంఖ్యగలది
 రతనము = రత్నము కాతలము = పెద్దచేఁప
 అతలము = ఒకఅధోలోకము తాతలము = పాకము, రోగము
 కతలము = కణఁత వాతలము = సెనగలు
 ఖతలము = ఆకాశము శాతలము = ఒక ఓషది
 ప్రతలము = ఒకపాతాళలోకము కాతాళము = కోపము,పోలిక
 అత్తరము = వేగము పాతాళము = ఒకఅధోలోకము
 కత్తరము = కవచము శాతాళము = చేతబడి
 తత్తఱము = తోట్రుపాటు సాతాళము = పొగచు, పోపు
 సత్తరము = ధర్మశాల ఖాతకము = అగడ్త
 ఆతరము = ఎడువు చాతకము = వానకోయిల పదకోశము -
 జాతకము = రాశిచక్రము పీతలము = ఇత్తడి
 పాతకము = పాపము సీతలము = చల్లనిది
 చాతకము = వాతకి దాశ
 గత్వరము = పోవునది ప
 చత్వరము = ముంగిలి కుద = చిత్రకంబళము
 ఛత్వరము = పొదరిల్లు క్రుధ = కోపము
 సత్వరము = త్వరితముగా కుద = ఆఁకలి
 ఘాతనయు = చంపుట వృధ = వ్యర్ధము
 చాతనము = పీడించుట తధ్యము = నిజము
 తాతనము = కాటుకపిట్ట పధ్యము = రోగిఆహారము
 యాతనము = ప్రతీకారము రథ్యము = రధములాగునది
 శాతనము = పదునుపెట్టుట పధకము = మాధము
 చాతుకము = చాతుర్దికము మధము = నెల్లిచెట్టు
 జాతుకము = ఇంగువ రధము = తేరు
 పాతుకము = కొండచఱియ కధమున = చెపప్ట
 చూతకము = మామిడి ఖధనము = భోజనము
 కూతకము = మైలుతుత్తము గ్రధనము = కూరుప్
 సూతకము = పాదరసము, మధనము = త్రచ్చుట
 జాతాశౌచము శ్రథనము = కూరుప్, విడుపు
 జాతికము = జాజికాయ దాష
 పాతికము = నీటిఉడుము ప
 వాతికము = పెళరోగము అది = అద్ది
 నీతకము = నియమము గది = ఇంటిఅఱ
 పీతకము = కుంకుమపువ్వు,అగరు నది = విఱు
 శీతకము = చలికాలము పది = పాదము, పంక్తి -పానౌకర
 మది = మతి సద్దు = చపప్డు
 రది = వినుఁగు హద్దు = మేర
 వది = ఓదము అద్దె = కిరాయి
 అద్ద = సగము గద్దె = పీఠము
 తధ = అధికము తద్ద = తదియ
 దద్ద = వినతండ్రి పద్దె = పద్యము
 బద్ద = బ్రధ బద్దె = వ✓్మఖండము
 వద్ద = దగ్గఱ అద్దె = లద్దియ
 అద్ది = తచ్చబ్దాశకము ఆది = మూలము
 కద్ది = సంగతి , జాది = జాజిలత
 ఖద్ది = ఉబిహము దాది = పెంపుడుతల్లి
 దధి = దఢ పాది = కుదురు
 నధి = కూరుప్ వాది = ఫిర్యాది
 మద్ది = ధనంజయము సాది = ఆశ్వికుఁడు
 రద్ది = జనసమతము ఈఁద = చలిగాలి
 లధి = గుళిపుపెంటిక చీఁద = చివరపకి
 వద్ది = అజశృంగి బీద = పేద
 అఇ = పూయు మీఁద = పైన
 కవు = కలదు ఉశి = చెలిమి,సాటి
 జఈ = దయలేమి బుద్ది = బుధీ
 దవు = దవురు ముధి = ఆపద
 పవు = జాపితా సుఛీ = పలుకుశుఛీ
 బవు = దబ్బర ఉఝ = మినుము
 రవు = రజను, అల్లరి గుద్దు = వీడికిటపిోటు
 వవు = వలదు దువు = చెవికమ్మ
 . మా మ్రుయు- .. ైము హ్ .. ్ఖ్ట
 యు = యు మెా = బాలుఁడు
 ీ ధి '- - వ్ఖే.్వ్నీము ్యెకేష్ - ్యేఛ్మ్ఞ్రు౩ఛ్టిణు
 ి ్వ ఏౄద్దు . వ్యూ..చు ్వౄయ్యు . ్ఛ్ఙ్ఱ్గ్వ్ఱ్ట "
 ' ! ' ' ?ఢీఘేునేము !! ! నేనే
 హ్ .హ్శ్ర్౩ - ' !!హ్3్య్ర౩టుమ్టు .హ్!. - .్వ!!!హ్ఔ్ఝము
 ! నో = హోయూలు బా - = ్వయూ
 ' ', ీహ్', '. '్శీ.్ఙీీఖుమ్జు ీ!్యన్వే '. ్రీ౩ష్ఏగుఘ్వ్్ఖీీఫ్న్ '1'్ర్రీషీాీ
 " ! ."నే ే = = ్రీ౩్రీ౩్వయ ✓ ్ర౩కీయ - 1్థ1్ట్ర౩్టగటు
 ! ! = = ీ ్మ!" రా .ః = నచ్చ ిజూము -పానౌక-ర
 సాదు = మంచిది బోద = పకిష్పిల్ల
 కొర = కొఱఁత మెాఁద = నెత్తుఱుగఢ
 గొర = కోపము మెాద = ఆకులకట్ట
 పొద = డొంక సోద = లేపము
 బాద = మెుదవగకి గోఁదు = బంక, బందన
 రొద = కలకలము జోదు = బంటు
 సొద = వ్యర్థప్రసంగం తోడు = వరుస
 గద్ధ = గ్రద్ద బోదు = కూన
 పద్ద = మిక్కిలి మెాఁదు = బాఁదు
 దద్ద = పినతండ్రి గ్రద్ద = ఒకదినుసుపక్రి
 బద్ద = చీలిక బద్ద = కాయధాన్యపుబ్రద్ద
 వద్ద = ఒర శ్రధ = దీక
 గిద్దు = ఒకజాతిడేగ దిద్దె = ఇనుపకట్టు
 జిద్దు = కయ్యము బిద్దె = దుధతి
 దిద్దు = చక్కజేయు మిద్దె = అటక
 బిద్డు = మరణించు విద్దె = చదువు
 గుది = గుత్తి, కంతి సిద్దె = నూనపెాత్ర
 తుది = చివర దూరి = (ఎత్తి
 ముది = వాశకము బూది = బూడిద
 హృది = ఎడఁద సూది = కుట్టుపరికరము
 గుద్ద = గుదము దొఝ = లంద
 ముద్ద = ఉండ, ముగ్ధ పొద్దు = పూఁట
 సుద్ద = తెల్లమన్ను ప్రొఝ = వేకువ
 గోద = ఎవు బొఇ = మెపు
 చోర = కష్టము మెుఝ = దుంగ, మెుఱక " ము హ్ర్యు- .. ైము ్ట్ద .. ్ఖ్ట
 ్ర౩ న్ ! !్ర౩ నో = బాలుడు
 ీ "ఛి 'ఛీ . '1'ీన్ీీీీ ీః్రీ౩ '' ీఔఏ్ీయెా'ీీీ
 ీ ..ీ - ్రీే౩ీఃఏఘీునేము ్రీ౩ీ'! '! ీన్।ీీ
 ీ ః -6 - ''్ణశ్ఝేీీీ '్ల'. ' 'ఎ''✓ీఝెాము
 ' ' '' - '' 'య!" ',న్ీ ' 'ముిీఃఔఞాన
 ీ . .్ట . ి ్ర౩్య!. -ేమ్జు .హ్క్వీ '. క్వీ1ఘ్1్ఖీఫ్।క్ఝేన్ఞేషా
 ఛీ ఛీ ! ! ్రే౩ఔ" .. ' చే✓న్యూ
 " ము ! !!!" .." ' !!్మయూ -పాసొబీ
 సాదు = మంచిది బోద = మాపిల్ల
 కొద = క్ఱొఁత మెాఁద = నెత్తుఱుగక
 గాద = కోపము మెాద = ఆకులకట్ట
 పొద = డొంక సోద = లేపము
 బొద = మెుదవగఢి గోదు = బంక బందన
 రొద = కలకలము జోదు = బంటు
 సొద = వ్యర్ధముంగం తోడు = వరుస
 గద్ధ = గ్రద్ద బోదు = కూన
 పద్ద = మిక్కిలి మెాఁదు = బాయ
 ద 4 = వినతండిఁ గ్రద్ద = ఒకదినుసుమా
 బ ? = చీలిక బద్ద = కాయధాన్యపుబ్రద్ద
 వద్ద = ఒర శ్రద్ధ = దీక
 గిద్దు = ఒకజాతిడేగ దిద్దె = ఇనుపకట్టు
 జిద్దు = కయ్యము బద్దె = దుితి
 దిద్దు = చక్కజేయు మిద్దె = అటక
 బిధు = మరణించు విద్దె = చదువు
 గు కే = గుత్తి, కంతి సిద్దె = నూనప్రెాత
 తుది = చివర దూరి = ప్రత్తి
 ముది = వారకము బూది = బూడిద
 హృది = ఎ ✓డఁద సూది = కుట్టుపరికరము
 గుద్ద = గుదము దొద్దు = లంద
 "ముద్ద = ఉండ, ముగ్ధ పొద్దు ె వూి
 సుద్ద ✓ = తెల్లమన్ను ప్రాద్దు = వేకువ
 గో 2 = ఎదు బొద్దు ె మెావు
 చోద = కష్ట "ము మెుద్దు = దుంగ మెుఱకు

 వదకోశము.
 అదటు = అతిశయము పదును = నానినభూమి, వాఁడివి
 పదటు = తత్తఱము సదను = నున్ననిది
 బ దటు = సంభోగము హదును = హదను
 అదను = తఱి అదుపు = కట్టడి
 కదను = గుఱ్ఱపుపరుగు కదుపు = ఆలమంద, సేన
 చదను = చదును చదుపు = చంపు
 పదను = వేళ పదుపు = గుంపు
 మదను = పొగరు మదుపు = పెట్టుబడి
 హదను = అదను అదుము = నొక్కు
 అదరు = అడలు కదుము = బొపిప్
 గదరు = కంపు గదుము = గకించు
 చదరు = అంగడి చదుము = చంపు
 సదరు = కానుక మదుము = బోదె
 పదరు = కపేలాపము హదుము = అదుము
 వదరు = వాగు ఆనబ అదురు = బెదరు
 అదలు = తొలగు కదురు = వ్యాపించు
 కదలు = చలించు, వెఇ గదురు = చెడువాసన
 చదలు = ఆకాశము చదురు = లోఁగిలి
 వదలు = విడుచు పదురు = పదుగురు
 అదుకు = అతుకు మదురు = పైకపప్
 గదుకు = గతుకు, కతుకు అధము = ముకురము
 చదుకు = అడుసు దళము = బోడిమిద్దె
 బ్రదుకు = బ్రతుకు నద్దము = బంధము
 అదును = అదను బధము = పగిలినది
 చదును = సమతలము అదియ = బాడుగ
 - - ్వ్వ ఫ్స్ ్ఖ ్వ ్వ్వ ...!!
 '1''- ' ' .''1'''' ' ' .' .'' '' ' ' ' - .''.''మూ'
 ' ' ్ర౩్రీ౩ఫౌ ' ..''.'' ీ ' ' !''- ' ' ==నషా
 ీ ీ ' = ్ఠ ్ఖ'్వ'. '' ' !''..'.''ీ।'్ఖే ీ ీ ' " " , .''. ీ ' .''.')'.'.'-
 " ' !' ' 'వేవే' ' ' '' ' =నై వదకోశము.
 పదము = ఇజసభ గద్యము = వచనము
 సోము = మడుఁగు వద్యము = నీలాంజనము
 కదులు = నూలుపనిముట్టు పద్యము = వధెము
 బదులు = నూఱు,అపు మధ్యము = కల్లు
 మదులు = గోడమీఏదికపప్ వద్యము = చెపప్దగ్గది
 వదులు = బిగువులేనిది పద్యము = అపుడు
 యూ = మూలుగు గాదిలి = భార్య, చుట్టము
 చిదుకు = చితుకు జాదిలి = గాండివాఁడు
 వెదుకు = పాలువిండు దాదిలి = దాది
 ఖాదము = యుము పొదిలి = నీచుఁడు, కుంజర
 గాదము = కలుపుమెువు గుదము = ముఢి
 ఛాదము = ఇంటికపు నుదము = తొలి నెంచునది
 వాదము = ధ్వని ముదము = ఆనందము
 పాదము = అడుగు చదువు = విద్వ
 బాదము = ఒకచెట్టు పదువు = మం శె
 మాదము = మూసము మదువు = పలుచనిది
 యాదము = గాఢముగా యదువు = యదువంశీయుఁడు
 యు చోట చాయ = వనవిశేషము
 యు = లేతవచ్చిక జాదర = బు కె.
 సా నేము = అన్నము బాదం = దతి ✓
 ీ ్తఛీమ్తు ె దైవము వాదర = ✓ఖశేదులపదును
 ! నసిా = నయట చద్మము = మెానము
 వే, ్ర౩ము = ఒకయెామా పద్మము = తామర
 ్ర౩ ్దహ్ఘ్దుము ్మ ప్రామ్ఙ్టినుకు నదహ్య్మ్టు = ఇల్లు,్ఝ
 - = ఙ్జూము వదకోశము.
 ఖాదిరము = పేఁక కవిరి వధము = చంపుట .
 బాదిరము = బదిరి వ్యధము = రంద్రముచేయుట
 మాదిరము = మదమెక్కించునది బరువు = సుగంధి .
 వాదిరము = చిన్నఠేఁగు మధువు = మద్యము తెనె
 - వధువు = పెండ్లికూఁతురు
 ధల క్రోధనము = కోపించుట
 ప్ధ = వమా బోధనము = బోధించుట
 మేధ = మఱపులేనిబుధి శోధనము = శుశీచేయుట
 వేధ = ఱాహ్మదేవుఁడు నిధనము = మరణము
 గోధ = ఉడుము విధనము = మనము
 యెాధ = బంటు నిధానము = నిధి
 గోధి = నొసలు విధానము = పధతి
 బోధి = రావిచెట్టు దిన
 దధి = పెరుఁగు ్ర
 వధి = మానము అన = అన్న
 వధి = బండిచకపుటంచు కన = కాబట్టి
 ్ళధి = అగ్ని మన = వేదపారవిశేషము
 విధము = సమిధ తన = తనది
 మేధము = యాగము నన = పూవు
 వేదము = బాధించుట పన = పెరుకుపప్
 క్రోధము = కోపము అని = పోరు
 గోధము = తోలుహస్తకవచము కని = చూచి
 బోధము = తెలివి ఖని = గని
 వోధము = వాఁవు గని = ఆకరము
 దధము = 6కూచునది చని = వెడలి -పానౌకర
 జని = తల్లి మన్న = అడ్డగింపు
 తని = చిన్నది సన్న = సైఁగ
 దని = కాన్క అన్ని = సమస్తము
 ధని = ధనవంతుఁడు జన్ని = సన్నిపాతరోగము
 పని = కర్మము సన్ని = ఇంపైనది
 మని = మణికట్టు మన్ని = పె .డతలలోని నరము
 వని = అడవి అన్ను = ఆఁడుది శోభ
 సని = శని కన్ను = నేత్రము
 అను = అనిచెపప్ గన్ను = కనుపు
 కను = ప్రసవించు చన్ను = కుచము
 చను = చన్ను తన్ను = తా✓చు
 మను = జీవించు దన్ను = అఁడ
 సను = కడచు నన్ను = నేనుయెుక్కద్వితీయ
 అనె = పల్కెను పన్ను = సుంకము
 కనె = చూచెను మన్ను = మట్టి
 ఖనె = కంబము అన్య = పరకీయ
 గనె = తునుక కన్య = కన్నె
 సనె = సన్నె జన్య = తల్లి
 అన్న = అగ్రజుఁడు ధన్య = . దాది
 కన్న = కంటె మన్య = .మహ్న్ని
 గన్న = అక్కఱ వన్య = వనసమూహము
 జన్న = నేలనేరేడు సస్య = సైఁగ
 నన్న = పొట్టి ఆన = ఒట్టు
 పన్న = అనామకుఁడు కాన = అడవి
 ప్రన్న = ఇంపు చాన = ఇళెతి= వదకోశము.
 తాన = రాగాలాపనము భిన్ని = గాయము
 ధాన = క్రొత్తమెులక ఈన = చీఁపురుపుల్ల
 నాన = సిగ్గు చిన = దోస
 బాన = కడవ దీన = ఆఁఢెలుక
 మాన = శేరు పీన = బలిసినది
 వాన = వరష్ము మీన = ఆఁడుఛేఁప
 సాన = ఒఱగల్లు హీన = హీనురాలు
 ఆను = తాకు ఈను = ప్రసవించు
 కాను = మజ్జిగ జీను = గుఱ్ఱపుపల్లము
 గాను = బండిచక్రము దీను = సొగసు
 జాను = సొగసు మీను = వేఁప
 తాను = బట్టమడత వీను = చెవి
 నాను = తడియు ఉను = ఐనను
 మాను = వయసగు నును = నున్ననిది
 మ్రాను = చెట్టు మును = మున్ను
 వాను = కుండలుచేయు ఉన్ని = గొఱ్ఱెబొచ్చు
 సాను = కొండనెత్తము కున్ని = బాలిక
 ఇను = రెండు సున్ని = సున్నిపిండి
 తిను = భకించు ఊన = లోటెన
 నిను = నిన్ను కూన = పి ✓ల
 మిను = ఆకాశము గూన = 'బాఢే
 విను = ఆలకించు మూన = వపుగాలితము
 ఇన్ని = ఈ సమస్తము శూన = వాఁపు
 చిన్ని = చిన్నది సూన = కూఁతురు
 పిన్ని = చిన్నమ్మ ఊను = తాల్చు -పానౌకర
 రూను = చెవిటిది గోని = గోనిసంచి
 గూను = వీఁపుమీ(దివంకర దోని = చిన్నపడవ
 తూను = తూఁగు పోని = పోలిక
 పూను = సమకట్టు యెాని = ఆఁడుగుఱి
 ఎన = సాటి జాను = సమ్మతి
 జెన = గ్రుడులోనసిొన కౌను = నడుము
 పెన = లంకె గౌను = ఆడుపిల్లలఅంగీ
 వెన = వెన్న హౌను = ఒయ్యారము
 ఎన్ను = లెక్కించు కన్నె = కన్య
 చెన్ను = అందము చన్నె = చనున
 తెన్ను = రీతి జన్నె = మీఁదు
 వెన్ను = వీఁపు, వరికంకి పన్నె = దువ్వెన
 విని = అప్యర్థకము వన్నె = కాంతి,రంగు
 నేని = విని పన్నె = సన్నికల్లు
 మేని = ప్రకాశము కాని = లేక
 లేని = దొరకనిది ఖాని = పాతఱపుబ్బి
 ఏను = ఐయిదు, నేను గ్లాని = బడలిక
 చేను ' = పొలము జాని = భార్య
 తేను = నిద్రించు తాని = తాం్రడచెట్టు
 నేను = ఏను దాని = మదముగలది
 పేను = పురిపెట్టు వాని = వాఁడి
 మేను = శరీరము శాని = చేఁదుపుచ్ఛ
 రేను = రేఁగుచెట్టు సాని = వేశ్య
 వేను = సామెత హాని = కీడు
 ఓని = డొంక, ఓణీ కుని = వీధిమలుపు పదకోశము.
 ధుని = నది తిన్న = తిన్ననిది
 ముని = ఋషి దిన్న = బావిగోడ, మెట్ట
 శుని = ఆఁడుకుక్క నిన్న = కడిచిన దినము
 కున్న = శిశువు విన్న = చిన్న
 గున్న = పొట్టిది మిన్న = ఎక్కువ
 దున్న = ఎనుపోతు విన్న = చెడినది
 నున్న = నును జేన = జిట్ట
 పున్న = అలప్ము ధేన = కొత్తఱిమి
 సున్న = శూన్యము పేన = కలము
 కొన = అంచు మేన = మేనమామాదులు
 తాన = పండ్లతోన సేన = సైన్యము
 దోవ = అమ్ములపొది జొన్న = ఒకరకపుధాన్యము
 పాన = పొన్న పొన్న = పొన్నచెట్టు
 మెున = అగ్రము మెున్న = నిన్నకునిన్న
 సొన = జెన సాన్న = బంగారము
 గ్నా = పాత్రము అనము = ఊపిరి
 చెన్నె = విలాసము గనము = గొపప్
 తిన్నె = వేదిక ఘనము = మబ్బు
 దిన్నె = మెట్ట జనము = ప్రజలు
 గోను = గోంగూర తనము = భావాశకము
 పోను = పోవను దనము = ధనము
 బోను = జంతువులుంచుపెట్టె ధనము = విత్తము
 లోను = లోపల మనము = మనసు
 చిన్న = చిన్నది వనము = అడవి
 ఛిన్న = ఱంకుటాలు సనము = జనపమెుక్క -పానౌకర
 స్తనము = కుచము మనుపు = పోషించు
 స్వనము = ధ్వని అనుమ = సందేహము
 అనరు = కష్టము కనుమ = సందు, గండి
 కనరు = ఒగరు మనుమ = మనుమఁడు
 తనరు = అతిశయించు హనుమ = ఆంజనేయుఁడు
 వనరు = సౌకర్యము, అనుము = సస్యవిశేషము
 చింతించు కనుము = జెల్లు
 అనుఁగు = ముఖ్యుడు(రాలు) గనుము = పొలముగట్టు
 కనుఁగు = ఒకదినుసుఛేఁప జనుము = శణపుషిప్
 మనుఁగు = మరణించు అనువు = వీలు
 అనుకు = మెత్తనిది చనువు = పరిచయము
 జనుకు = జంకు జనువు = పుట్టుక
 తనుకు = వ్యాపించు తనువు = శరీరము
 దనుకు = కంపము దనువు = దకునికూఁతురు
 పనుకు = కోపించు ధనువు = విల్లు
 అనుచు = సాగనంపు ననువు = సొగసు
 ననుచు = వికసించు మనుపు = జీవనము
 తనుచు = తపిమెుపఱచు హనువు = మరణము, దౌడ
 పనుచు = ఆనతిచ్చు అనుసు = కడయము
 మనుచు = బ్రతికించు గనుసు = ఒకదినుసుదుంప
 అనుపు = వీడ్కొలుప్ తనుసు = గానుగసున్నపుఁగుపప్
 క(గ)నుపు = కణుపు అన్నము = వంటకము
 తనుపు = తనుప్ కన్నము = రం్రధము
 ననుపు = ననుప్ ఛన్నము = ఏకాంతము,
 పనుపు = పంపు రహస్యము వదకోశము.
 జన్నము = యాగము భానము = ప్రకాశించుట
 పన్నము = వేదవిభాగము మానము = గౌరవము
 బన్నము = అవమానము, ఆపద మ్లానము = వాఁడినది
 సన్నము = అలప్ము యానము = వాహనము
 హన్నము = మలము వానము = నేఁత
 అన్నెము = ఇతరము వ్యానము = వ్యానమనువాయువు
 కన్నెము = కోడిగుండెకాయ శానము = ఆఠుఱాయి
 మన్నెము = కొండభూమి, స్వానము = ధ్వని
 మాన్యము హానము = విడుచుట, నష్టము
 అన్యము = అన్నెము అనిక = ఆధారము
 జన్యము = పుట్టదగ్గది కానిక = కట్నము, కానుక
 ధన్యము = ధనియపుమెుక్క ధానిక = ధనియాల
 మన్యము = మన్నెము మానిక = శేరు
 వన్యము = కోనఁబుటువు సానిక = వేణువు
 ఆనము = ఉఛ్వాసము అనుగు = సొఱ
 ఖానము = తినుట కానుగు = గానుగుచెట్టు
 గానము = పాట, క్రానుగు = కానుగు
 జానము = జీను గానుగు = తెలయంత్రము
 తానము = నినము జానుగు = చెవి
 దానము = ఈవి అనువు = ఊఁత
 ధానము = ధరించుట గానువు = గానుగ
 ధ్మానము = ఉబ్బుట జానువు = మెాకాలు
 ధ్యానము = తలంపు దానువు = యజమాని, దాత
 ధ్వానము = చపప్డు భానువు = సూర్యుఁడు
 పానము = త్రాగుట సానువు = సాను -పానౌకర
 ఇనుకు = బొంతధాన్యము మునుక = మునుగుట
 చినుకు = వరష్బిందువు ఉమకు = తెలియు
 తినుకు = ఊపిరిస్థంభించు కునుకు = కునికపిాటు
 మినుకు = కిరణము గునుకు = చిన్నపరుగు
 ఇనుము = ఒకలోహము దునుకు = జడుపు
 గినుము = మెాసము, గారడి మునుకు = మాఱుపలుకు
 మినుము = మాషము ఉనుచు = ఉంచు
 వినుము = ఆలకింపుము గునుచు = చిన్నగాఏడ్చు
 ఈనము = తక్కువైనది తునుచు = త్రుంచు
 కీనము = మాంసము మునుచు = మునుఁగఁజేయు
 చినము = సీసము ఉనుపు = బట్టలురంగులోముంచు
 జీపము = జానము గునుపు = విలాసము
 డీవము = పకిఎగురుట నునుపు = నున్ననిది
 దీనము = వెలుగలి మునుపు = పూర్వము
 పీనము = బలిసినది ఉన్నము = తడిసినది
 మీనము = మతస్య్ము తున్నము = త్రుంచఁబడినది
 లీనము = కరఁగినది నున్నము = ్రేపరితము
 హీనము = నింద్యము సున్నము = గుల్లల భస్మము
 ఈనియ = చీపురుపుల్ల ఉనము = ఊన
 తీనియ = అరుగు, వేదిక కూనము = జ్ఞాపకము
 వీనియ = తంత్రీవాద్యము దూనము = బడలినది
 ఉనుక = ఊక ధూనము = పీడితము
 గునుక = గునుకు లూనము = నఱుకఁబడినది
 తునుక = ముక్క ఊనిక = ఆశ్రయము
 పునుక = పుఱ్ఱె తూనిక(కి) = తూఁచుట పదక్రోశవ౫ ।
 పూనిక(కి) = కడఁక కొనరు = చచ్చు
 ఎనయు = కలియు దొనరు = నేరుప్, ఒఱపు
 గెనయు = వభిల్లు పొనరు = పొందిక
 చెనయు = ఎదిరించు మెునరు = తగు
 నెనయు = ఒపప్, రమించు కనియ = తునుక
 పెనయు = పెనఁగులాడు ఖనియ = కంబము
 ఎనుచు = ఎను(పు గనియ = కణిక
 పెనుచు = వర్ధిల్లజేయు కనియు = మూఁగ
 ఎనుపు = కలియఁజేయు తనియు = తపిమునొందు
 పెనుపు = ఆధిక్యము దనియు = కలియు
 మెనుపు = కవ్వముతోత్రచ్చు కనుక = కాఁబట్టి
 వీనము = పాపము దనుక = వఱకు
 కేనము = కొఱ(త, మెాసము హనుక = దవుడ
 గేనము = జ్ఞానము కన్నన = క్రన్నన
 తనము = క్రీడ, నడక క్రన్నన = శీఘ్రముగా
 దేనము = ధ్యానము ప్రన్నన = సౌందర్యము
 ధేనము = సముద్రము మన్నన = గౌరవము
 ఫేనము = సముద్రపునురుఁగు నన్నన = సూకష్ము
 శ్యేనము = డేగ కనియ = కన్య, పలుపు
 సేనము = చిన్నయులి జన్నియ = మీఁదు
 ఎనిక = వినుఁగు పన్నియ = దువ్వెన
 దేనిక = ధనియాలు మన్నియ = మన్నెపుదొర
 పేనిక = భక్తవిశేషము వన్నియ = వన్నె
 పేనిక = పేణీలను భక్తము సన్నియ = సన్నె
 ఒనరు = వీలు, కలుగు కానుపు = ప్రసవము -పానౌకర
 నానుపు = చలువచేయు జినుఁగు = సున్నితమైనది,
 పానుపు = శయ్య సన్ననిది
 మానుపు = మానఁజేయు వినుఁగు = లోభి
 సానుపు = కణపుచల్లుట జైనము = ఒకమతము
 కునుము = నిద్రించు దైనము = దినసంబంధి
 తునుము = తుం్రచు పైనము = పయనము
 దునుము = చంపు మైనము = తేనెమ్మ
 మునుము = ఎదుటి చోటు నెనము = వివరము
 ఖిన్నము = దీనతనొందిన తనిక = జొన్నమెుక్క, త్రాడు
 చిన్నము = 4గురివెందలప్త్తు ధనిక = వర్తకునిభార్య
 ఛిన్నము = లూనము వనిక = తోఁట
 భిన్నము = చీలినది తొనఁకు = చిందు
 గిన్నియ = పాత్రము దొనకు = కీడు
 చిన్నియ = చిన్నె పొనకు = చలించు, తపప్
 తిన్నెయ = అరుగు, దిబ్బ దైన్యము = దీనత్వము
 గునుగు = ఒకజాతిగకి సైన్యము = సేనతోఁగూడినది
 తునుఁగు = తెగు హైన్యము = హీనత్వము
 పేనుఁగు = పునుఁగుపిల్లిమదము అనకము = పరిహాసము
 గును(ము = మునుకవేయు కనకము = బంగారము
 గొనము = గుణము ఖనకము = ఎలుక
 పానము = ఫెమిసిమి ధనకము = ధాన్యము
 బొనము = మెఱుఁగు అననము = శ్వాసవిడుచుట
 దోనము = చిన్నబాణము కననము = ఒంటికంటిది
 బోనము = అన్నము ఖననము = పూడ్చుట, త్రవూట
 చినుఁగు = చిరుగు జననము = పులుక వదకోశము -
 ధ్వననము = అవకఝిధ్వని ధ్యానీయము= చింతింపఁదగ్గది
 మననము = ధ్యానము స్థానీయము = నగరము
 హననము = చంపుట ణనీయము = సున్నిపిండి
 అనయము = నిత్యము ధ్వతము = శబ్దించినది
 గనయము = వింటికొపప్ పనితము = విదితము
 తనయము = వృష్ణతులసి సవితము = పోందబడినది
 సనయము = పురాతనము పానసము = పనసపంటిరసము
 ఆనకము = భేరి, మద్దెల బానసము = వంటగది
 కానకము = నపేాళము మానసము = ఒకసరోవరము
 ఖానకము = ఎలుక గ్రా
 తానకము = నెలవు ప
 దానకము = అలప్దానము అప = అపప్, చెఢది
 ధానకము = 6 రతులెత్తు జప = మందార
 పానకము = తియ్యనిరసము త్రప = సిగు
 మానకము = మూఁకుడు వప = మేదోధాతువు, బెణెము ,
 యానకము = శకటము అపప్ = అక్క
 ఆననము = ముఖము కపప్ = భేకము
 కాననము = ఆడవి చపప్ = రసహీనము, చీల
 భాననము = త్రవ్వుట తపప్ = తక్క, మిదె
 మాననము = మన్నన నపప్ = పిల్లవాఁడు
 . దానీయము = దానపాత్రము పపప్ = భక్తముచ, ఆఁడుగురి
 ధానయము = ధాతవ్యము అపప్ = చిన్నరాయి
 పానీయము = నీరు లపప్ = ముద్ద, ప్రోగు
 వానీయము = తుంగదుంప అపప్ = ఋణము
 ధ్మానయము = దదగినది కపప్ = మూతవేయు -పానౌకర
 గవ్వ = వాసనతెలుప్నది చిపప్ = కొబ్బరిపెంకు
 చపప్ = చపప్రించు డిపప్ = తలచిపప్
 డపప్ = తాపప్ట తిపప్ = దిబ్బ
 తపప్ = దోషము ఈపి = ఈరు
 సపప్ = సరపిోవు చీపి = రోగవిశేషము
 పపప్ = కాయధాన్యవుబ్రద్దలు తీపి = ఇష్టము
 మపప్ = అభ్యాసము దీపి = ప్రకాశించునది
 ఆపు = ఆఁగఁజేయు ద్వీపి = సముద్రము
 కాఁపు = కాయకాచుట సీపి = శుక్తి
 చాఁపు = చాఁచుట ఉప్తి = విత్తుట
 టాపు = చోటు గుప్తి = పాతఱ,
 డాపు = దగ్గఱ తపిమెు = తనివి
 తాఁపు = తన్ను సుప్తి = నిద్ర
 తాపు = పొదుగు ఉపప్ = ఉపప్నిది
 దాఁపు = దాఁచుట కుపప్ = ప్రోగు
 దాపు = అండ తుపప్ = డొంక
 పాపు = పాయఁజేయు ఉపిప్ = ముండ్లమెు1క్క
 ప్రాపు = అండ దుపిప్ = మచ్చలజింక
 మాపు = పో6గొట్టు పుపిప్ = పుచ్చుట
 రా(ఱా)పు = రాయిడి ఉపుప్ = లవణము
 లాపు = దాటుట, దాచుట కుపుప్ = బిగించికట్టు
 వాపు = ఉబ్బుట గుపుప్ = చల్లు
 వాపు = వాద్యధ్వని తుపప్ = త్రుపప్
 సాపు = చదును త్రుపప్ = ఇనుపకిట్టము
 ఇపప్ = ఇపప్చెట్టు పుపప్ = పశులగిట్టలవ్యాధి వదకోశము.
 వపపప్ = ఆపద, వాశక్యము వైపు = ప్రక్క
 రు పప్ = రాయిలిసురు సైఁపు = ఓర్చు
 ఱుపప్ = రుపప్ ఒపప్ = తగు
 ఊఁపు = ఊఁచు కొపప్ = సిగ
 ఊపు = బెదరించు గొపప్ = దిబ్బ
 చూపు = దృష్టి చొపప్ = రీతి
 తూపు = బాణము తొపప్ = ఒకధ్వన్యనుకరణము
 మూఁపు = స్కంథము దొపప్ = ఒక అనుకరణము
 రూపు = ఆకారము మెుపప్ = ఆపద
 ఊప = పేఁడి రొపప్ = అఱచు
 దూష = దపిప్ ఱొపప్ = రోపప్
 పూప = పిందె, ఓపు = ఓర్చు
 ఏఁపు = బాధ కోపు = అందము
 ఎపు = గర్వము గోపు = మెుఱకు
 చేపు = పాలిచ్చు చోపు = చోనుపు
 మేపు = మేయఁజేయు తోఁపు = తోఁట
 రేఁపు = రేఁచు త్రోపు = గెంటు
 రేపు = మరునాడు దోఁపు = దోఁపిడి, చొపిప్ంచు
 ఱేపు = ప్రభాతము పోఁపు = గఢి
 లేపు = లేవఁజేయు ప్రోపు = రక్రణము
 వేఁపు = వేఁపుడు మెపు = ఆరోపించు
 సేపు = సమయము సోఁపు = నల్లజీలకజి
 ఐపు = జాడ కపిప్ = గిలక
 కెపు = మత్తు చపిప్ = పరిృరోగము
 చెపు = చెయువు డవిృ = శ్రమము, -పానౌక-ర
 దపిప్ = దాహము పాప = శిశువు, కనుగ్రుఝ
 కోవి = కోపముకలవాడు చాడు = విలుకాడు
 గోపి = గొల్లది తాపి = రహస్యము
 టోపి = కిరీటము పాపి = పాపముకలవాఁడు
 తోవ = టోపి వాషి = కోనేరు
 మెావీ = విధవ చీపు = అత్తమందలిభాగము
 ఱేపు = దూడ, కొండకొన తీఁపు = చెఢపని
 త్రేపు = త్రేన్చుట తీపు = కపేమ
 కపేపు = వేకువ వీపు = వెనుకమేను
 వ్రేఁపు = వేఁచుట చెపప్ = పాదుక
 గొపప్ = పెకది తెపప్ = ఒకఅనుకరణము
 చొపప్ = జొన్నగకి దెపప్ = తిట్టు
 డొపు = దొపప్ నెపప్ = నేరుప్
 తొపప్ = మిక్కిలి మెపప్ = పొగడ్త
 దొపప్ = దొన్నె వెపప్ = వేఁడిమి
 పో (బొ)పప్ = వెంగలి చేఁప = మీనము
 గొపిప్ = మిట్ట తేప = పర్యాయము, తెపప్
 టొపిప్ = కిరీటము నేప = కస్తూరి
 తొపిప్ = కుళ్ళాయి వేప = వేపచెట్టు
 దొపిప్ = పొట్లము దెపప్ = కొండఁమీది సమతలము
 నా మి = బాధ తెపప్ = నావ
 బొపిప్ = కంతి రె(ఱె)పప్ = కంటితెర
 చాఁప = కటము లెపప్ = గుఱి, లేపనము
 తాప = మెట్లనిచ్చెన తిపప్ = డోఁకు
 నాప = నాగవల్లి త్రిపప్ = విసరు పదకోశము -
 నిపప్ = అగ్ని ఆప్తము = నమ్మదగ్గది
 రిపప్ = లోటు ప్రాప్తము = పొందబడినది
 విపప్ = వికసించుట వ్యాప్తము = వ్యాపించింనది
 త్రప్త = తపిమెుపర్చువాడు ఆప్యము = జలయమయు
 నప్త = మనుమఁడు జాప్యము = జాగు
 వప్త = ఎత్తెడువాఁడు తాప్యము = మాక్రికధాతువు
 సప్త = ఆఱునొక్కటి దాప్యము = ఇపిప్ంపఁబడినది
 అపప్ము = ఆపూపము ్రపాప్యము = పొందఁదగినది
 కపప్ము = పన్ను యాప్యము = ఆలసింపఁదగినది
 దపప్ము = దట్టము వాప్యము = చెంగల్వకోస్టు
 లపప్ము = సందులలోపెట్టుమక్కు వ్యాప్యము = వ్యాపనీయము
 సపప్ము = పాము ఉప్తము = విత్తఁబడినది
 అపప్డు = ఆసమయము గుప్తము = దాచినది
 కపప్డు = మూఁత తపమెుము = తపిమెునొందినది
 తపప్డు = సవ్వడి, ధ్వని లుప్తము = లోపించినది
 పప్డు = తపుప్ట సూప్తము = నిద్రంచినది
 'పము = జలసమృ్ళ ఉపిప్డి = ఉపప్లేనిది
 గొపము = ధనువు గుపిప్డి = గుపిప్లి
 జాపము = జపించునది ముపిప్డి = బాఁకు
 తాపము = బాధ, వేఁడిమి ఉపుడు = ఉడుక(బెట్టినది
 పాపము = దురితము గుపుప్డు = రాశి
 లావము = వదరుట ఓపిక = శక్తి, ఓరుప్
 వాపము = విత్తుట, వేయుట క్రోవిక = జిల్లేడు
 శాపము = తిట్లు గోపిక = గొల్లది
 స్వాపము = నిద్ర మెాపిక = బరువు -పానౌకర
 కపము = పశువు రిప్రము = దుఃఖము
 కపము = జలము శిష్రము = గకము
 జపము = మంత్రావృత్తి సిప్రము = చెమట
 తపము = తపసుస్ కేషము = ఆలస్యము
 రపము = చెల్లుబడి నేపము = వనము
 శపము = శపధము రేపము = కఠినమైనది
 కప్రము = కపప్రము లేపము = పూఁత
 చప్రము = మండపము శేషము = శిశ్నము
 వప్రము = కొండనెత్తము కోటగోడ ఖపుపు = నఖంచిపప్లు
 కూపము = మాయి తపుపు = అగ్ని
 దూపము = పొగవేయునది త్రపుపు = తగరము
 ధూపము = పొగ పపుపు = దాది
 వూపము = అపప్ము నపుపు = మేను
 యాపము = యాగపశువునుకట్ళుగుంజుతోపరి = త్రోయువాఁడు
 రూపము = ఆకృతి దోఁపరి = దొంగ
 సూపము = పపప్ ప్రోపరి = దారిదొంగ
 స్తూపము = మట్టి,దిబ్బ ్రపో(పరి = రకకుఁడు
 కోపము = అలుక మెాపరి = మెాయువాఁడు
 గోపము = బాలెంతబోళము దాఁపన = దాఁచుట
 రోపము = నేరముమెాపుట బాఁపన = బ్రాహ్మణుఁడు
 లోపము = లోటు యాపన = ఆలస్యము
 క్రిపము = చింఈకోతి దీపము = దివ్వె
 నిపము = పాత్ర, కదంబము ద్వీపము = దీవి
 లిపము = పూఁతోసయుట నీపము = కొండక్రిందిభాగము
 క్రిప్రము = జాన, వేగముగలది సీపము = ఒకయజ్ఞపాత్రము వద✓కోశము -
 దెపప్ము = మాటలక్యము ్రపాపితము = ఆపితము
 రెపప్ము = నిండినది వాషితము = నాఁటినది
 లెపప్ము = లక్తము లేప్యము స్థాపితము = నిలిప్నది
 అపప్డము = భక్తవిశేషము కపప్రము = తోట్రుపాటు
 కపప్డము = పాఁతబట్ట చపప్రము = మండపము
 దపప్డము = ముక్కలపులుసు తపప్రము = టోఁపి
 అపప్లము = అపప్డము పపప్రము = పొర
 అపప్ళము = త్వరగా కాపురము = నివాసము
 దపప్ళము = ముక్కలపులుసు డాపురము = లభించినది
 ఆపనము = ప్రాప్తి తాపురము = మెట్టు-తాపరము
 . ఖ్యాపనము = వ్యావింపజేయుట దాపురము = ప్రాప్తి
 తాపనము = తపింపజేయుట కూపకము = గుంట
 దాపనము = ఇపిప్ంచుట ధూపకము = బూరుగు
 పాపనము = నాఁగలి యాపకము = జువ్విచెట్టు
 ఊఁపురము = ఎద్దుయెుక్కమూ(పు రూపకము = నాటకము
 తూపురము = తూము కోపనము = కోపించుట
 నూపురము = అందె గోపనము = దాఁచుట
 భూపురము = మంత్రపుముఝ్ర ఛోపనము = మందగతి
 మూఁపురము= ఊఁపురము పోపనము = మెట్టు
 మాపనము = త్కొడ ఖ్యాపకము = చెపప్నది
 యాపనము = కాలకేష్పము జాపకము = గంధపుచెక్క
 వ్యాపనము = ప్రచారము జ్ఞాపకము = గుర్తు
 స్థాపనము = స్థాపించుట తావకము = తాపముకల్తించునది
 ఆపితము = పొందఁబడినది ప్రాపకము = ఆధారము
 దాపితము = ఇవిఎంచినది యాపకము = పంపునది
 -పానౌక-ర
 వ్యాపనము = ప్రచారము గబ్బ = వంచన
 జపనము = జపించుట జబ్బ = భుజము
 తవనము = తాపము దబ్బ = నారంగము
 లవనము = నోరు, బాట ద్రబ్బ = తునుక
 వసనము = ముండనము ప(ప్ర)బ్బ = బెత్తపుమెుక్క
 శపనము = శపథము అబ్బి = బాలుఁడు
 డెవస్రము = శక్యము ✓కానిది కబ్బి = మెాసము
 దెపప్రము = అతిశయము గబ్బి = నిక్కిన(ది)వాడు
 నెపప్రము = వేగము డబ్బి = బరిణె
 తావరము = పావంచా అబ్బు = అలవడు
 దావరము = ్రపాప్తి, దాఁచుట గబ్బు = పొగరు, వాసన
 ద్వాపరము = మూఁడవయుగము జబ్బు = రోగము
 గా ప్ు డబ్బు = ధనము
 ళ ్ర దబ్బు = మూఁకుడు
 కఫము = శ్లేష్మము ప్రబ్బు = వ్యాపించు
 శవము = చెట్టువేరు మబ్బు = మేఘము
 రేఫము = "ర" వరణము, కపేమ రబ్బు = కాంతి
 శేవము = శిశ్నము సబ్బు = మకిలపిోగొట్టుబిళ్ళ
 ఆఫలము = గొఈది ఆబ = ఆత్యాశ
 సఫలము = ఫలవంతము గాబ = గఢి
 శవరము = చేఁవ డాట = పూరేఢురూపుపిట్ట
 సవరము = శవరము ద్రాఁబ = మూర్ఖుఁడు
 ది బ ఉబ్బ = వేఁడి
 - గుబ్బ = కొండ
 అబ్బ = తండ్రి జబ్బ = దండకపియము
 వదకోశము -
 దుబ్బ = యెాని దిబ్బి = అధముఁడు, యెాని
 పుబ్బ = ఒకనకష్త్రము లిబ్చి = గని
 ఉబ్బు = ఉబుకు సిబ్బి = పళ్ళెరము
 దుబ్బు = గఢితోఁపు అబల = ఆఁడుది
 రుబ్బు = ఱోటిలోదంచు తబల = వాద్యవిశేషము
 సుబ్బు = గాలిమాట ప్రబల = సుప్రపార
 ఊబ = పేఁడి అణటు = కాక, ఉక్కు
 గూబ = కరణమూలము డణటు = ఆకస్మాత్తుగా
 దూబ = హీనుఁడు దణటు = డబాటు
 ఊబి = బురద ఉబుకు = ఉబ్బు
 గూబి = గ్రుడ్లగూబ గుబుకు = పిడికటితోపాడచు
 గాబు = పెద్దబాన, కాగు ఉబుసు = ఊసు, తీరిక
 జాబు = లేఖ గుబును = కపటము
 డాబు = దరప్ప్రకటన ఉబ్బలి = బురద
 బాబు = తండ్రి గుబ్బులి = కొండ
 గిబ్బ = ఎఝ సుబ్బలి = అడుసు
 దిబ్బ = బరణి కబరి = కొపప్
 దిబ్బ = గుట్ట శబరి = బోయత
 గిణ్బు = చంపు పబరి = ఈఁటెవంటి ఆయుధము
 జబ్బు = వెనుదగులు కబరు = వార్త
 గొబ్బ = గొలిమిడిచెట్టు జబురు = కలుపుమెుక్క
 దొబ్బ = నెత్తురుగక సబురు = ఓడ✓ఱుయాణము
 బొబ్బ = కాలినపొక్కు కబ్బము = కావ్యము
 రొబ్బ = రెమ్మ పబ్బము = పండుగ
 తిబ్బి = డిబ్బీకుట్టు ఫబ్భము = ఉతస్వము -పాసాకర
 కూబరి = బండి, రథము విభ = కాంతి
 గూబరి = తోఁలుపనివాఁడు ఇభి = ఆఁఢేనుఁగు
 తూబరి = కంది లిబి = లిపి
 డబ్బఱ = బొంకు అభ్రము = ఆకాశము
 దబ్బర = గిన్నె దభ్రము = సూక్తము
 దబ్బఱ = అసత్యము బభ్రము = సీసము
 బబ్బర = పండ్లపైతోలు శ్వభ్రము = బెఖీము గోయి
 తబము = తపసుస్ ఆభయ = సాటి
 దబము = ధ్యానము, నాభఘు = శిశ్నము
 సబము = శవము లాభము = వ్యాపార్భు
 స్తబము = గుత్తి ఇభము = ఏనుగు
 అబలము = బలములేనిది నిభము = సాటియైనది
 ప్రబలము = చిగురు కభము = కలఱొపట్టునది
 శబలము = చిత్రవరణము శుభము = మంగళము
 సబలము = సత్తువకలది కోష్భము = కలఁత
 కబరము = పెక్కురంగులుకలది లోభము = పిసినితనము
 శబరము = ఒకానొకదేశము ఖభము = గ్రహము
 సబరము = శవము గభము = యెాని, వీర్యము
 కభళము = గ్రాసము నభము = ఆకాశము
 సబళము = సబరి నభ్యము = ఇరుసు
 కూబరము = అందము, బండి లభ్యము = లభించునది
 కూబరము = ఒగర సభ్యము = సభకుతగ్గినది
 డాశ ప్రభువు = ఎలిక '
 ె ్ర భభ్రువు = శివుఁడు
 ఇభ = ఆఁఢేనుఁగు రభువు = దూత వదకోశవ౫।
 స్వభువు = బ్రహ్మ క్రమ్ము = వ్యాపించు
 నభసము = సభము, కడలి గ(ఘ)మ్ము = ఒకఅనుకరణము
 రభసము = సంతోషము తమ్ము = తమ్మి
 లోభనము = ఆకరిష్ంచేనది త్రమ్ము = దుమ్ము వమ్ము
 భోఖనము = మంగళము దమ్ము = చేనుదున్నుట
 దిగ నమ్ము = విశ్వసించు
 ఆ పమ్ము = అతిశయించు, కవియు
 అమ = అమ్మ ప్రమ్ము = . చుట్టుకొను
 క్రమ = ఓరుప్ మమ్ము = సుడిగాలి
 తమ = రాత్రి రమ్ము = దయచేయుము
 బమ = భ్రమ వమ్ము = వ్యశము
 రమ = లకషిు భార్య ఆమి = పొగరు
 అమ్మ = తల్లి కామి = కాముకుఁడు
 కమ్మ = లేఖ, మట్ట గామి = పొందునది
 చమ్మ = తేమ జామి = కుమార్తె, కోడలు
 తమ్మ = తొట్టి భామి = కోపముగలది
 బమ్మ = బ్రహ్మ యామి = తోఁబుట్టువు
 మమ్మ = ప్రశంసొశకము వామి = రాశి, గోడిగ
 అమ్మి = పామరనీర స్వామి = యజమాని, భర్త
 కమ్మి = కకీ ఆము = గర్వము
 జమ్మి = శమి కాము = గానుగ
 తమ్మి = తామరతీఁగ గాము = గ్రపాము
 నమ్మి = నెమలి జాము = 3గం కాలము
 అమ్ము = బాణము తాము = తమరు
 కమ్ము = మాయు నాము = జొన్నపైరు -పానౌకర
 పాము = రుద్దు, సరప్ము ' ఉమ్మ = ఉక్క
 బాము = పుట్టుక, దుఃఖము గుమ్మ = ఆఁడుది, పొదుగుపాలు
 వాము = ఓమము చుమ్మ = సుమి
 సాము = గరిడీ తుమ్మ = బర్బురము
 ఇమ్ము = ప్రీతి, ఒసగుము సుమ్మ = సుమ్మా
 చిమ్ము = చల్లు ఉమ్మి = ఉమియుట
 జిమ్ము = వెలికుబుకు కుమ్మి = గాదె
 తిమ్ము = తిట్టు, దీవించు గుమ్మి = బురద, పఱ్ఱ
 దిమ్ము = మదము చుమ్మి = సుమి
 నిమ్ము = ఒకానొకకొమ్ముధ్వని తుమ్మి = పూరేడుచెట్టు
 మిమ్ము = మిమ్ములను సుమ్మీ = సుమీ
 ఱిమ్ము = నీరుచిమ్ము ఉమ్ము = ఉమియు
 ఈము = మంచు కుమ్ము = పొడుచు
 గము = ఇల్లు గుమ్ము = కుమ్ము గమ్ము
 చీము = చెడినతెల్లని నెత్తురు దుమ్ము = సుమ్ము
 దీము = వల, స్థానము జుమ్ము = ఒకఅనుకరణం
 ఉమ = పార్వతి ఝుమ్ము = జుమ్ము
 కుమ = జనుము తుమ్ము = క్రుతముచేయు
 రుమ = ఉపప్గని దుమ్ము = దూశి
 సుమ = సుమా సుమ్ము = చూడుమీ
 ఉమి = ఉమ్మి ఎమ్ము = ఎముక
 కుమి = పొణక తెమ్ము = తీసికొనిరమ్ము
 గుమి = గుంపు, పొద నెమ్ము = తేమ,
 చుమి' = చూడుమీ రెమ్ము = పెఱకు
 సుమి = చుమి లెమ్ము = నిలుపుము వదకోశము -
 వెమ్ము = తపించు బోము = నిర్బంధము
 ఎమ్మె = చక్కదనము, ప్రీతి మెాము = మెుగము
 సెమ్మె = ్రేపమ సోము = కోరిక
 సెమ్మె = దివ్వెకంబము కమి = మ్రింగుట
 ఏమి = పఝెాకము క్రమి = క్రమగలవాఁడు
 నేమి = బండిచక్రము, గాడిద గమి = గుంపు
 లేమి = ఉండమి తమి = కోరిక
 వము = మేము రమి = అణ6చువాఁడు
 నేము = ధాన్యముచేటలోచెఱగుట భ్రమి = తిరుగుడు
 పేముఢపేము = వేత్రలత యమి = యతి, హంస
 మేము = వము వమి = వాంతి, అగ్ని
 వేము = వేపచెట్టు శమి = జమ్మిచెట్టు
 ఒమ్ము = ఒపప్ కామ = కలువకాడ
 కొమ్ము = శృంగము గామ = ఒకదినుసుచీమ
 పొమ్ము = పోవుము చామ = సీ
 ఱొమ్ము = ఉఱము . జామ = కుమార్తె
 పొమ్ము = ధనము దామ = పలుపుత్రాడు
 హోమ్ము = స్థూలము పామ = గజ్జి, గాయము
 ఓము = రకించు, దాఁచు భామ = స్కీ
 గోము = గారాబము మామ = మాతులుఁడు
 జోము = సుఖము రామ = ఇంగువ. స్కీ
 తోము = రుద్దు వామ = ఉత్తమ స్కీ
 త్రోము = మర్దించు కొమ్మ = శాఖ, స్కీ
 దోము = పాఱుకొనుట దొమ్మ = పశురోగవిశేషము
 నోము = ప్రతము బొమ్మ = ప్రతిమ
 - -పానౌక-ర
 సొమ్మ = మూర్చ, సొక్కు నిమ్మ = జంబీరము
 కోమ = వుట్టతుద రిమ్మ = ెఝుై
 దోమ = మశకము అమని = దారి, నడక
 బోమ = తిమ్మిరి దమని = దవనము
 . రోమ = ఆకుపత్రి ధమని = నాడి
 సోమ = మూర్ఛ, శౌర్యము రమణి = మగువ
 క్రిమి = పురుగు, లవు నమని = జలగ
 చిమి = చిలుక శమని = రేయి
 తిమి - = వెద్దచేఁప, తిమింగలము అమయు = ఉపయెాగించు
 క్రేమ = గౌరి గమయు = పరిమళించు
 చేమ = ఒకదుంపకూర నమయు = చచ్చు
 తేమ = తడి బ్రమయు = భ్రమించు
 కపేమ = దయ భ్రమయు = భ్రాంతి
 లేమ = ఇంతి అమరి = వేలుప్టింతి
 హేమ = మంజఁటి - కమరి = కాలి
 చిమ్మె = ప్రమిద చమరి = ఆడుసవరపుమఫోము
 తిమ్మె = పలుపుత్రాడు బ్రమరి = చుట్టి
 దిమ్మె = రాళ్ళకుపప్, భ్రమరి = ఆఁడుతుమ్మెద
 తామరదుద్దు అమరు = ఒపప్
 చెమ్మ = తడి కమరు = ఉడికినల్లనగు
 తెమ్మ = చెమ్మ చమరు = రాచు
 రెమ్మ = చిన్నకొమ్మనెంబ జమరు = చమురు
 జిమ్మ = నాలుక తమరు = తాము
 తిమ్మ = నెమ్మది అమల = లక్మి
 దిమ్మ = దిబ్బ, దిమ్మె కమల = లక్మీ వదకోశము -
 జమల = జంట యామము = జాము
 యమల = ఎక్కిలివ్యాధి రామము = పెద్దరుపిప్
 అమలు = అలవాటు వామము = ఎడమది
 కమలు = కాలు సామము = ఒకవేదము
 నమలు = తిను స్థామము = దక్తత
 అమలు = చింత, దొంగతనము ఆమిక = గర్వము
 నములు = నమలు బ్రామిక = భ్రమ
 అమ్రము అమ్రము = మామిడి భ్రామిక = కోరిక
 కమ్రము = మనోహరము యామిక = రాత్రి
 నమ్రము = వంగినది శ్యామిక = చీఁకటి
 వ మ్రము = చెదలు హామిక = మదము
 ఆమని = వసంతఋతువు ఆమ్రము = మామిడి
 దామని = పలుపు తామ్రము = రాగి
 వామని = పెదంజనుము ఆమ్లము = పులుపు
 ఆమము = అజీర్తి, అపక్వము కామ్లము = కొలఁదిపులుపు
 కామము = కోరిక ఇముకు = ఇంకు
 కామము = కఱవు తిముకు = వేడ్కచూడ,గోరు
 గామము = గ్రామము దిముకు = మద్దెలమ్రెాత
 గ్రామము = పల్లెటూరు నిముకు = వెదకు
 తామము = తపప్ ఇముడు = అడుఁగు
 ధామము = ఇల్లు కిముడు = అలిపిరి, చిన్న
 నామము = పేరు చిముడు = పాకముమెత్తగిలు
 పామము = గజ్జి చెముడు = బధిరత
 భామము = కిరణము ఇమురు = ఇంకు
 మామము = మతస్ంబంధి తిమురు = తిమ్మిరి -పాసాక-ర
 నిమురు = ్రేపమతో తా(కు ఔమము = అవిసెనూనె
 ఉమ్మడి = సమష్టి కౌమము = నారచీర
 గుమ్మడి = కూష్మాండము భౌమము = ఎఱ్ఱగవిజేరు
 ముమ్మడి = మూడంతలు సౌమము = తిపప్తీఁగ
 ఉమ్మెత = ఒకచెట్టు కమిత = కామి
 గుమ్మెత = ఘటవాద్యము కమిత = కమించువాఁడు
 ఊమము = ఆకాశము దమిత = అడఁఛువాఁడు
 కూమము = చెఱువు నమిత = నమనిరి
 ధూమము = పొగ శమిత = ఓర్చునది
 భూమము = భూమి సమిత = మెాదుగు
 సూమము = ఆకాశము కమురు = గుడ్డకాలినకంపు
 ఎముక = బొమిక చమురు = నూనె
 చెముక = బట్టఆంచు నమురు = మదమబ
 నెముక = ఎముక కముకు = కంకు
 ఎమిఠె = ఎముక టముకు = దండోరా
 చెమిఠె = బట్టకొస తముకు = చాటింపు
 ఓరుటి = అన్నము కామన = కోరిక
 కోమటప్ు = బచ్చు చామన = నలుపు
 దోమటి = అన్నము వామన = లే(తరి
 ఓమము = వాము కామిని = కాముకురాలు
 క్లోమము = నీరుతత్తి ధామిని = కోపస్వభావ
 రోమము = వెండ్రుక యామిని = రాత్రి
 లోమము = వెండ్రుక స్వామిని = యజ .మానురాలు
 సోమము = తిపప్తీఁగ కామెర = కామలవ్యాధి
 హోమము = వ్రేల్చుట తామెర = తమ్మిపూవు
 పదకోశము'.
 దామెర = చిదుము రమము = రక్తాశోకము
 కామ్యము = ఒకయాగము శమము = శాంతి
 కామ్యము = కమింపదగినది సమము = సాటి
 గ్రామ్యము = పల్లెటూరిది క్రేమము = కుశలము
 చామ్యము = తినఁదగినది తేమము = చెమ్మ
 నామ్యము = మ్రెుక్కఁదగినది నేమము = నియమము
 యామ్యము = చందనము ్రేపమము = మక్కువ
 సామ్యము = పోలిక సేమము = క్రేమము
 స్వామ్యము = సొంతము హేమము = బంగారు
 కుమురు = కుంపటి గమ్మము = చెమట
 గుమురు = గుబురు, గుంపు దమ్మము = ధర్మము
 తుమురు = నలి, పాడి ్రధమ్మము = 16 పణములు
 క్రమము = పరుస గమ్మము = చేరదగినది
 భ్రమము = భ్రాంతి రమ్యము = పాండదగ్గది
 శ్రమము = బడలిక గమిడి = పొలిమేర
 క్రామణి = వెలిగారము జమిడి = జంట
 గ్రామణి = ముఖ్యుఁడు పమిడి = పసిఁడి
 క్రమత = ఓరిమి లమిడి = జారిణి
 గుమత = మమకారము చమ్మెట = పెళసుత్తె
 మత = సమత్వము తమ్మెట = డపప్
 మము = ఒరుప్కలది సమ్మెట = గూటము
 గమము = పోక చామర = చమరీమృగము
 తమము = చీఁకటి ఢామర = ఆఁడుహంస
 నమము = ఓరుప్ తామర = తమ్మిపూవు
 మమము = ఓరుప్ దామర = తట్ట -పాసాకర
 చిమ్మట = ఇలకోడి డమరము = కొల్ల
 తిమ్మట = నెమ్మది తమరము = తగరము
 త్రిమ్మట = తిరుగుట సమరము = పోరు
 పిమ్మట = పిదప అమలము = శుకము
 జమలి = జంట కమలము = తామరపూవు
 నమలి = నెమలి తమలము = పురీషము
 జమిలి = జంట హమలము = తొండ
 నమిలి = నెమలి అమితము = హెచ్చు
 డిమము = తలచిపప్ కమితము = కోరఁబడినది
 సిమము = సర్వము దమితము = అణఁపఁబడినది
 హిమము = మంచు నమితము = వంగినది
 ధ్యామము = దవనము ప్రమితము = కొలతవేసినది
 వ్యామము = పాగ శమితము = శాంతించినది
 శ్యామఘు = నల్లనిది సమితము = కలిసినది
 శ్రామము = కాలము సమ్మితము = పోలినది
 ధౌమ్యము = పొగవల్లగభినది అమ్మకము = విక్రమ 'ము
 భౌమ్యము = భౌసంబంధి నమ్మకము = విశ్వాసము
 సౌమ్యము = శాంతము ప్రమ్మకము = చుట్టుట
 హౌమ్యము = హోమసంబంధి ఆమకము = పచ్చిది
 అమతము = కాలము ధామకము = మాషముబరువు
 కమతము = సాగుబడి ధ్యామకము = నిమ్మగడ్డి
 తమతము = తోలుతొడుగుపెట్టె భ్రామకము = నక్క
 నమతము = పొగ మామకము = మతస్ంబంధి
 అమరము = చావులేనిది రామకము = సుందరము.
 చమరము = సవరము వామకము = విరుద్ధము పదకోశము -
 దోయి = జంట రాయు = అంటు
 బోయి = బెస్త పాము = తొలఁగు
 రోయి = వెల మాయు = ముఱికి✓యిగు
 హాయి = సుఖము రాయు = రా "చు
 ఓయు = పోయు లాయు = ఉద్రేకించు
 కోయు = ఖండించు వ్రాయు = లిఖించు
 క్రోయు = పామునాల్కచాచు కుయ్యి = మెుఱ
 తోయు = తిరస్కరించు చుయ్యి = చుంయి
 త్రోయు = గెంటు నుయ్యి = కూపము
 నోము = నొచ్చు పుయ్యి = ముండ్లపొద
 పోయి = విడుచు కూయి = కూత
 మెాయు = బరువుతాల్చు మాయి = కూపము
 మ్రెాయు = శబ్దించు మూయి = నలుపు
 రోయు = దూషించు కూయు = అఱచు
 కాయ = కంతి దూయు = దూయు
 చాయ = రంగు దూయు = చొచ్చు
 ఛాయ = నీడ పూయు = అలఁదు
 జాయ = భార్య మాయు = కపప్
 దాయ = జ్ఞాతి కోయ = బోయ
 పాయ = చీలిక బోయ = కిరాతుఁడు
 మాయ = కపటము లోయ = కొండనెఱియు
 వాయ = కొండసందు క్రయ్య = కలియు
 కాయ = కాపాడు డయ్యు = అలయు
 క్రాయు = ఉమియు దయ్యు = బడలు
 డాయు = వేఱు ప్రయ్యు = నిందపడు -పౌసాక-ర
 వ్రయ్యు = వ్రక్కలగు హాయి = సుఖము
 క్రియ = చేష్ట గొయ్యి = గుంట
 క్రియ ' = తఱుగు పొయ్యి = కుంపటి
 బియ = దేవుఁడు ్రపొయ్యి = కుంపటి
 తియ = తీ(పి గొయ్యి = ఆపనింద
 దియ = దివ్వె చెయి = కరము
 ఫియ = భార్య నెయి = నెయ్యి, క్రొవ్వు
 క్రుయ్యు = చేయించు మెయి = మేను
 గ్రుయ్యు = గ్రుచ్చు రెయి = రాత్రి
 దుయ్యు = గ్రుచ్చు వెయి = 10 నూర్లు
 బ్రుయ్యు = చెడు చెయ్యి = చేయి
 ముయ్యు = మూయు నెయ్యి = ఘృతము
 గాయి = గోల వెయ్యి = సహస్రము
 డాయి = డాఁకలి చేయి = కరము
 తాయి = తల్లి నేయి = నెయ్యి
 రాయి = దాత వేయి = వెయ్యి
 నాయి = కుక్క అయము = శుభము
 న్యాయి = న్యాయశీలి క్రయము = తగుదల
 ్రపాయి = పౌరుషము గయము = పశువు, ఇల్లు
 మాయి = మాయావి చయము = సమూహాము
 యాయి = పోవువాఁడు జయము = గెలుపు
 రాయి = శిల ద్వయము = జంట
 ఱాయి = రాయి నయము = నీతి, చౌక
 వాయి = నోరు న్యయము = నాశము
 వ్రాయి = వ్రాత భయము = బెదరు వదకోశము -
 యమయు = ఒంటె ఖాయము = స్థిరము
 రయము ' = వేగము గాయము = పుండు
 లయము = లీనం, నాశం ఠాయము = మేను
 వ్యయము = ఖర్చు తాయము = అపూర్వవస్తువు
 శయము = పాము, నిద్ర దాయము = పందెము
 హయము = గుఱ్ఱము ధాయము = తాల్చునది
 అయసుస్ = ఇనుము, ఉక్కు నాయము = పాడి
 షయసుస్ = పాలు, నీరు న్యాయము = ధర్మము
 వయసుస్ = ఈడు న్యాయ్యము = ధర్మసమ్మితము
 అయిద = తోడు పాయము = వయసు
 పయిద = శిశువు పాయ్యము = నింద్యము
 మయిద = మత్తు ్రపాయము = ఈడు
 అయిదు = ఏను మాయము = అదృశ్యము
 కయిదు = కౌఁజుపిట్ట లాయము = అశ్వశాల
 మయిదు = మైకము వాయము = వ్యకము
 అయిపు = జాడ శ్రాయము = ఆశ్రయము
 కయిపు = మత్తు సాయము = తోబుటు
 పయిపు = ప్రక్క, పార్వము ఆయువు = జీవితకాలము
 సయిపు = ఓర్చు కాయువు = కోరిక
 ఆయన = ఆతఁడు జాయువు = మందు
 దాయన = దాపటెవు పాయువు = గుదము
 నాయన = తండ్రి మాయువు = ఉన్మాదము
 వాయన = అంఙూరాపండ్లు ఇయ్యము = ఈయము
 ఆయము = ఆదాయము తియ్యము = ్రేపమ, తీపి
 కాయము = శరీరము బియ్యము = తండులము -పానౌకర
 వియ్యము = లీనము దేయము = ఇవ్వఁదగినది ఏ
 వియ్యము = వీయము ధేయము = ధరించుట
 ఈయము = ఇవ్వము ధ్యేయము = ధ్యానింపఁదగినది
 తీయము = ఆసక్తి నేయము = నెయ్యము
 బియము = బియ్యము పేయము = పానీయము
 లీయము = లీనము మేయము = కొలుచఁదగినది
 వీయము = వివాహసంబంధము స్తేయము = దొంగతనము
 కయ్యము = పోరు హేయము = రోఁత
 క్రయ్యము = నాశ్యము మయువు = కిన్నరుఁడు
 జయ్యము = జయారహము యయువు = యాగాశ్వము
 దయ్యము = దైవము శయువు = తూముకాలువ
 వయ్యము = వ్యర్థము యుయువు = గుఱ్ఱము
 ్రకయము = కొనుగోలు అయనము = పోవుట
 క్రయ్యము = కొనఁదగినది చయనము = ్రపోగుసేఁత
 త్రయము = మూడు జయనము = గెల్చుట
 ద్వయము = రెండు డయనము = సక్తిగతి
 శ్రయము = ఆశ్రయం దయనము = పానము
 తేయము = కొనఁదగినది నయనము = పొందించుట
 కఘేయము = మార్కోనఁదగినది పయనము = ప్రయాణము
 శ్రేయము = సుకృతము లయనము = చేరుట
 ఖేయము = అగడ్త వయనము = ప్రయాణము
 ఖ్యేయము = చెపప్ఁదగ్గది శయనము = పడక
 గేయము = పాట హయనము = ఏఁడాది
 చేయము = ఆచరింపము ఆయకము = తాకట్టు
 జ్ఞేయము = తెలియఁదగ్గది కాయకము = జీవనము వదకోశము.
 కాయకము = నశించునది సాయనము = అయినవిశిష్టము
 గాయకము = ప్రియము హాయనము = ఏఁడాది
 జాయకము = పచ్చచందనము పయికము = సొత్తు
 ధాయకము = ధరించునది మయికము = మత్తు
 నాయకము = పతకము సయికము = సూక్తత
 సాయకము = బాణము పయినము = . ప్రయాణము
 ఆయసము = ఇనుపది మయినము = మైనము
 సాయసము = పరమాన్నము వయినము = వివరము
 రాయసము = గర్వము పయిరము = ఆపు
 వాయసము = కాకి వ్ఝరము = పగ
 వ్రాయసము = వ్రాఁత దాష్
 ఆయామము= నిరోధము ప
 వ్యాయామము = పరిశ్రమ అర = సొరుగు
 అయిదము = ఆముదము కర = అల
 వాయిదము = వాద్యము ఖర = ఒకవతస్రము
 కయితము = కవిత్వము గర . = భుక్తి
 వ్యయతము = వెచ్చింపఁబడినది జర = ముదిమి
 శయితము = కొండచిలువ ఝుర = సెలయేఱు
 సయితము = సహితము త్వర = తొందఱ
 కాయికము = కాయసంబంధి దర = వెల
 ప్రాయికము = తఱచు ధర = వెల
 మాయికము = మాచికాయ నర = నరపు,
 గాయనము = , పాట పర = కంటపిొర
 తాయనము = పెంపు బర = వసుపు
 వాయనము = భక్తములకాన్క మర = కీలు -పానౌక-ర
 వర = కరక ఘాఠి = రాత్రి
 అరి = వెరి చారి - = నృత్యవిశేషము
 కరి = ఏన్గు జారి = దుర్గ
 కష్రి = వానకారు తారి = సూత్రధారి
 గరి = పెంపు దారి = దోవ
 చరి = పశువు ధారి = గోఁగు
 జరి = జలతారు నారి = స్కీ
 ఝరి = సెలయేఱు పారి = పాత్ర
 తరి = కన్వము బారి = గొపప్
 త్వరి = వేగము భారి = సింగము
 దరి = గట్టు మారి = బొబ్బరోగము
 నరి = హద్దు వారి = జలము
 పరి = సేన శౌరి = గోరువంక
 బరి = పాఠశాల సారి = తడవ
 మరి = తడవ హారి = దొంగ
 వరి = వడ్లు ఆరు = నింద
 శరి = మెంతులు కారు = అడవి
 పరి = హారము గారు = గౌరవాశకము
 హరి = విషువు చారు = సుందరమైన
 అర్తి = దుఖము జారు = వదలు
 జర్తి = అడవినువ్వు తారు = దాఁగు
 భర్తి = నింపుట ధారు = ఒకమల్లవిద్య
 వర్తి = దీపపువత్తి నారు = అనరు
 ఆరి = గ్రామసీమ బారు = వరుస
 ఖారి = పుట్టి మారు = మజ్జిగ
 పదకోశము -
 వారు = తోలుచీలిక కిరి = పంది
 సారు = నృత్యగతి గిరి = కొండ
 ఆరె = చెపప్కుట్టుసూది చిరి = చిలుక
 కారె = ఉపప్గకి తిరి = మెలి
 గారె = ఒకభక్తము ఆర్య = పార్వతి
 చారె = చేర కార్య = వాఁకుడు
 వారె = అంకుశము గార్య = మినపవడ
 సారె = తడవ ధార్య = కోరింద
 ఆర్చు = అఱచు భార్య = పెండ్లాము
 కార్చు = ఒలికించు పిరి = మెలిత్రాడు
 జార్చు = జాఱునట్లుచేయు రిరి = ఇత్తడి
 తార్చు = కూర్చు విరి = పూవు
 మార్చు = మాఱుపఱచు సిరి = సంపద
 ఆరుప్ = ఆఱపు ఈరు = పేనుగ్రుఝ
 కారుప్ = ఒలికింత చిరు = చీల్చు
 తారుప్ = తార్చుట జీరు = వ్రేలాడు
 మారుప్ = మార్చుట తీరు = రీతి
 వారుప్ = వార్చుట నీరు ' = జలము
 ఇర = కల్లు మీరు = తమరు
 గిర = వాక్కు వీరు = వీండ్రు
 పిర = దమ్మిడి ఈరె = పంటెనూలు
 మిర = మేర గీరె = గిలక
 శిర = నాడి చీరె = కోక
 వర = నరము ఉరి = ఉచ్చు
 ఇరి = ఇఱ్ఱి కురి = ధాన్యము
 ."' -పాసాకర
 కురి . = మంగలి చెర = వడి
 ఖురి = తెల్లదింటెన తెర = అఝచీర
 గురి = ములక నెర = నేరప్రి
 మరి = చురకత్తి పెర = పరాయి
 ఛురి = చూరకత్తి సెర = కంటిజీర
 తురి = నేఁతపనిముట్టు వర = ఏమిర
 పురి = మెలి చేర = చార
 మురి = గర్వము డేర = గుడారు
 సురి = చిన్నకత్తి తేర = అపప్నము
 ఊరు = నాను మేర = హఝ
 కూరు = చొపిప్ంచు వీరి = ఎక్కడనుణరు
 చూరు = నుసి బేరి = కోమటి
 తూరు = పొల్లు భేరి = ఒకవాద్యము
 దూరు = చొచ్చు వీరు = నాఁగలి
 ఊర్చు = ఉవిరివిడుచు కేరు = కూయు
 కూర్చు = చేర్చు తేరు = రధము
 ఊరుప్ = ఊపిరి పేరు = దట్టమగు
 కూరుప్ = కలుపు మేరు = వీణాగ్రము
 తూరుప్ = ప్రాగ్దిశ వేరు = అన్యము
 ఉర్మి = అల సేరు = శేరు
 కూర్మి = కపేమ వర్చు = ఏరప్ఱచు
 మార్మి = లోహపుబొమ్మ చేర్చు = అందించు
 సూర్మి = శూర్మి నేర్చు = అభ్యసించు
 ఎర = తిండి పేర్చు = అతిశయించు
 కెర = కలకలము - ఎరుప్ = ఏబటు
 పదకోశము -
 చేరుప్ = చేరువ నోరు = మెుగము
 నేరుప్ = అభ్యాసము పోరు = యుధము
 పేరుప్ = వరుస బోరు = పెద్దది
 ఒర ' = గీటు భోరు = ధ్వన్యనుకరణము
 గొర = పందిఠూఁత మారు = మజ్జిగ
 తొర = త్వర సోరు = పెట్లుపప్
 దొర = ప్రభువు హోరు = గాలిధ్వని
 పార = మడత ఔరు = అవురుగఢి
 సొర = సొరచేఁప గౌరు = వినుఁగు
 ఓర = అంచు చారు = లొట్ట
 కోర = పానపాత్ర జౌరు = కొట్టు
 గోర = గోరువంక గౌరు = రుచి,
 ఘెార = రాత్రి నౌరు = మెతనైన
 దోర = పండుబాఱినది సౌరు = అందము
 బోర = అమ్ము కర్త = చేయువాఁడు
 మెార = పశుముఖము గర్త = ఇల్లాలు
 హోర = గంటకాలము ధర్త = తాల్చువాఁడు
 ఓరి = ఓయి భర్త = మగఁడు
 గోరి = సమాధి హర్త = దొంగ
 తోరి = చమురుగింజలు కార = కసింద
 ఓరు = గాలిసడి గార = సున్నము
 కోరు = వాంఛించు ఘార = తడుపుట
 గోరు = నఖము చార = చేర
 జోరు = తీవ్రత తార = నకత్రము
 డోరు = ముండ్లకంచె దార = ఆలు -పానౌకర
 ధార = దర గీర = గర్వము
 నార = పీచు చీర = కోక
 బార = రెండుగజములు జీర = గీఁత
 వార = తేడా ధీర = ధీరురాలు
 శార = చాఱ వీర = మద్యము
 హార = గుమ్మడి హీర = చీమ
 కూర = శాకము చుర = దొంగతనము
 కూర = జల్లు చుర = సున్నము
 దూర = మడిహద్దు ధుర = బరువు
 బూర = మురళి సుర = కల్లు
 మూర = 2 జేనలు చూరి = నిశ్చయార్ధకము
 శూర = పిన్నపాల బూరె = బూరియ
 క్లిరి = జిల్లేడు సూదె = కటారు
 తీరి = చిన్నబాణము చూర్తి = తిరుగుట
 శీరి = ముంజగకి జూర్తి = జ్వరము
 సీరి = బలరాముఁడు పూర్తి = నింపు
 కారి = ఛురిక మూర్తి = ప్రతిమ
 గౌ రి = పార్వతి సూరిమెు = ప్రకాశము
 చౌరి = దొంగతనఘు అరఁగు = తిన్నె
 మారి = నాగసరము కరఁగు = కరగించు
 శౌరి = కృషుడు గరగు = లోయ
 సారి = యముఁడు జరగు = ప్రక్కకు తొలఁగు
 గర్వి = గర్వముకలవాడు పరఁగు = ఒపప్
 దర్వి = గరిటె బరగు = రెమ్మ
 బర్వి = హింగుపత్రి మరఁగు = ఆశపడు
 = పదకోశము -
 సరగు = వేదము అరము = కోణము
 అరఁటి = కదళి కరము = చేయి
 కరటి = వినుఁగు కరము = నశించనది
 ఖరటి = తగరము ఖరము = గాడిద
 పరఁటి = వంటకుండ గరము = రోగము
 వరటి = కందురీఁగ చరము = కదలునది
 సరటి = ఉలవలు . జ్వరము = రోగము
 అరక = నాఁగలి ఝరము = సెలయేఱు
 కరక = కరణయ తరము = జీవితకాలము
 జరక = గొడ్లపాఱుడు దరము = శంఖము
 తరక = నూక ధరము = తాల్చునది
 పరక = 2 వీసములు నరము = నాడి .
 బరక = కఱకు పరము = చదును
 అరణి = నిపప్కొయ్య బరము = కురువేరు
 కరణి = రీతి భరము = భారము
 తరణి = సూర్యుఁడు వరము = శ్రేవుము
 ధరణి = భూమి శరము = బాణము
 బరణి = డబ్బి సరము = చెఱువు
 సరణి = రీతి స్వరము = అచ్చు
 అరత = సమీసము హరము = ఆరుద్ర
 జరత = జలతారు అరయు = వెదకు
 పరత = ఆసక్తి తరయు = తొలఁగు
 వరత = ఎఱు నరయు = వెండ్రుకలు తెల్లనగు
 అరతి = ఇష్టములేమి అరలు = ప్రాకు
 జరతి = వముఁడు చరలు = చెర్లాడు -పానౌకర
 తరలు = వెడలు బరిగ = ధ్యానవిశేషము
 మరలు = మళ్ళు వరిగ = పెద్దారుగుపైరు
 వరలు = ఒపప్ సరిగ = సరిగె
 అరవ = కొండదారి హరిగ = డాలు
 చరవ = గంజికుండ అరిగె = డాలు
 నరవ = కొండదారి గరిగె = కుండ
 మరవ = తూము పరిగె = రాలినవరివెన్ను
 వరవ = తూముకాలువ సరిగె = జలతారు, హారము
 అరవు = దుందిలము అరిజ = పొట్టిచేఁప
 తరవు = త్వర - కరిజ = కజ్జికాయ
 దరవు = తినుబండారము చరిక = గీతిభేదము
 వరపు = బంటు అరిణె = తాటిదోనె
 అరసు = రాజు కరిణె = మద్దెలకన్ను
 కరసు = బిరుసు తరిణె = కవ్వము
 సరసు = చెఱువు బరిణె = చిన్నడబ్బి
 సరసుస్ = కొలను అరిది = దుర్లభము
 అరాబు = కోటబురుజు కరిది = ఉరుము
 కరాబు = చెడుట చరిధి = వాంతి
 ఖరాబు = చెడుట పరిధి = పరిధి
 షరాబు = షాహుకారు పరిధి = కైవారము
 సరాబు = షరాబు అరిసె = భక్యవిశేషము
 అరిగ = డాలు కరిసె = కరష్ము
 కరిగ = మడి గరిసె = గాదె
 గరిగ = చిన్నకుండ బరిసె = తోమరము
 పరిగ = రాలినవెన్ను అరుఁగు = తిన్నె
 పదకోశము.
 అరుగు = పోవు పరువు = పరుగు, వ్యాపించు
 కరుగు = పోతపోయు బరువు = భారము
 గరుగు = గులకఱాతినేల భరువు = ప్రభువు
 జరుగు = కదలు మరువు = ఎడారి
 పరుగు = త్వరితగతి తరువు = బాణము
 వరుగు = ఎండినకాయ స్వరువు = పిడుగు
 సరుగు = అతిశయించు, వకిల్లుహరువు = చక్కదనము
 అరుజు = ఒకజాతిచేప అరుసు = రాజు
 దరుజు = గచ్చుచేయుట కరుసు = కరినవాక్కు
 పరుజు = కత్తిపిడి గరుసు = తోలు, మేర
 బరుజు = గజ్జె వరుసు = పరుషత
 వరుజు = మడికట్ట బరుసు = గఱుకైనది
 అరుదు = వింత అర్కము = జిల్లేడు
 కరందు = మాట కర్కము = ఎండ్రకాయ
 సరుడు = ఎల్ల తర్కము = చర్చ
 అరులు = కేష్మ మర్మనము = మేను, కోతి
 తరులు = చర్మరేఖలు సర్కము = గాలి
 మరులు = వలపు అరణము = అకరము
 అరువు = అపప్ కర్ఱము = చెవి
 కరువు = మట్టిముద్ద జకము = చెట్టు
 ఖరువు = గర్వము తరణము = లే(తదూడ
 గరువు = గరుపనేల పకము = పతము
 చరువు = మబ్బు, హవ్యము వరణము = రంగు
 తరువు = చెట్టు అర్తము = ధనము
 దరువు = ద్రువతాళము గర్తము = గోయి -పానౌక-ర
 సర్తము = నృత్యము,ఆట మర్శము = ఆలోచన
 మర్తము = ధరణి సప్ర్శము = తా(కుడు
 ఆర్ధము = భావము, సొత్తు అరష్ము = చారకంద
 గర్ధము = పేరాస కరష్ము = దున్నుట
 వ్యశము = దండుగ ఘరష్ము = రాపిడి, పాత్రము
 అర్మము = నేత్రరోగము తరష్ము = దపిప్, నావ
 కర్మము = పని ధరష్ము = హింస
 ఘర్మము = చెమట ' మరష్ము = ఓరుప్
 చర్మము = తోలు వరష్ము = వాన, సంవతస్రము
 తర్మము = కంబపుకొన హరష్ము = ఆనందము
 ధర్మము = న్యాయము ఆరడి = నింద
 నర్మము = పయాచరికము గారడి = పాములఁవాడు
 భర్మము = పైఁడి వారడి = లోపము, నష్టము
 మర్మము = కీలకము ఆరణి = నీటిసుడి
 వర్మము = కవచము చారణి = గన్నేరు
 శర్మము = సంతసము జారణి = జీలకఱ్ఱ
 అర్వము = గుఱ్ఱము తారణి = నావ
 కర్వము = ఎలుక ధారణి = భూమి
 ఖర్వము = పొట్టిది సారణి = కాలువ
 గర్వము = పొగరు ఆరము = ఇత్తడి
 దర్వము = దయ్యము కారము = రుచులలోనొకటి
 పర్వము = పండుగ క్రారము = కాఱుట
 సర్వము = అంతయు భారము = పుట్టి
 అర్శము = ఒకరోగము గారము = మైత్రి వలపు
 దర్శము = చేపు ఘారము = తడుపుట పదకోశము -
 చారము = తిరుగుట . కారుచ = ఒలుకు
 రారము = సురుఁగుమంచు తారుచు = తార్చు
 తారము = కంటిగ్రుఈ నారుచు = బాధించు
 దారము = మాలిత్రాడు వారుచు = వార్చు
 ధారము = ధరించునది ఆరుణి = యముఁడు
 నారము = నీరు ధారుణీ = నేల
 పారము = ఆవలిఒడు వారుణీ = పడమటిదిక్కు
 భారము = బరువు అరువు = పంది
 మారము = మృత్యువు కారువు = విశ్వకర్మ
 వారము = గుఱ్ఱము చారువు = సుందరము
 శారము = చిత్రవకము దారువు = కఱ్ఱ
 సారము = బలము, ద్రవము పారువు = సూర్యుఁడు
 ✓ హారము = సరము బారువు = 20మణులకొలది
 ఆరిక = ధాన్యవిశేషము హారువు = ద్యూతపరిభాష
 కారిక = క్రియ ఆర్జము = విలాసము
 కాైరిక = ఆఁకలి కార్జము = కాలేయము
 సూరిక = గారె మార్జము = శుశిచేయునది
 చారిక = దాసి ఆర్తము = పీడితము
 తారిక = కల్లు వార్తము = పొల్లు
 వారిక = ముహూర్తకాలము సారైము = సృతిసంబంధి
 సారిక = దాసి ఆరష్ము = ఋషిసంబంధి
 మారిక = మశూచివ్యాధి దారష్ము = కంటిలోపుట్టినది
 శారిక = మైనగోరఁక మారష్ము = శాకిని
 సారిక = తారుప్కత్తి ఇరియు = బిగియు
 అరుచు = ఆర్చు కిరియు = బరువుతఱుగు -పానౌకర
 తిరియు = బిచ్చమెత్తు చీరిక = చీలిక
 విరియు = వికసించు తీరిక = పనిలేని కాలము
 ఇరుకు = చాలీచాలనిచోటు ఈరుచు = ఈఝ్చ
 గిరురు = రాట్నపుచక్కము తీరుచు = ఇచ్చివేయు
 నిరుకు = నిర్ణయము పేరుచు = పీల్చు
 ఇరుగు(వు) = ప్రక్కయిల్లు ఈరువు = మాంసము
 చిరుఁగు(వు) = చీలిక తీరవు = ఒపప్
 తిరుగు(వు) = భ్రమణము భీరువు = భీతుఁడు
 ఇరుసు = బండికన్ను ఉరక = పలుకక
 కిరుసు = రెండువైపులపదునుగలకత్తికురక = అందుగు
 బిరుసు = బెట్టు గురక = గుఱక
 ఈరము = పొదరిల్లు చురక = వాత
 కీరము = చిలుక తురక = మహమ్మదీయుడు
 కీరము = పాలు ఉరగి = ఆఁడుపాము
 చిరము = నారచీర తురగి = ఆఁడుగుఱ్ఱము
 తీరము = గట్టు మరగి = మల్లె
 ధీరము = ధైర్యము ఉరము = గుండె
 నీరము = జలము కురము = పనులవ్యాధి
 బీరము = దరప్ము కురము = మంగలికొే
 మీరము = సంద్రము ఖురము = గిట్ట
 వీరము = పులికడుగు ఛురము = దూలగొండోరు
 నీరము = నాగలి తురము = తవర
 టారము = వజ్రము దురము = పోరు
 ఈరికడె) = మెులక పురము = పట్టణము
 కీరిక = పాలచెట్టు మురము = చుట్టుట
 వదకోశము.
 ఉరియు = ఉడుకు, కదలు ఘూకము = తిరుగుట
 కురియు = పరిష్ంచు చూర్ణము = పొడి
 మురియు = సంతనించు జూర్ణము = జొన్న
 ఉరుజు = ఒకచేఁప తూర్ణము = వేగము
 కురుజు = డేగ పూర్ణము = నిండు
 గురుజు = తిరుగటికొయ్య ఎరఁగు = దూఁకు, మ్రెుక్కు
 తురుజు = ఒకఠూరాకు చెరఁగు = బట్టఅంచు
 బురుజు = కోటకోన వెరఁగు = భీతి
 ఉరుకు = దుముకు సెరగు = కష్టము
 కురుకు = కునుకు ఎరలు = తపించు
 గురుకు = కుపప్ కెరలు = పొంగు
 ఉరులు = పడు చెరలు = ఉతస్హించు
 కురులు = శిరోజములు తెరలు = క్రాలు, పొంగు
 బురులు = న్యూనత ఉరవు = అరువుసొమ్ము
 ఉరువు = పెద్దది నురవు = ఉనికిపట్టు
 కురువు = అన్నము వెరవు = ఉపాయము
 గురువు = ఒజ్జ ఎరువు = పెంట
 నురువు = ఫేనము చెరువు = కొలవు
 పురువు = క్రిమి తెరువు = మాధము
 మురువు = మురుఁగు పెరువు = దధి, వ్ళల్లు
 రురువు = ఒకలేడి వెరువు = ఉపాయము
 ఊరువు = ఊపిరి విరుచు = ఏరప్ఱచు
 హరువు = గుఢలుకలిపికుట్టు కేరుచు = ఉచిహపడు
 హరువు = ్రపాగ్దిశ చేరుచు = చేర్చు
 ఊర్ణము = ఉన్ని,నార నేరుచు = నేర్చు
 -పానౌకర
 పేరుచు = పేర్చు ఒరవు = విధము
 ఐరము = క్రితిజము దొరవు = కలు(గజేయు
 గైరము = కొండసంబంధి బరువు = సూచన
 పైరము = ధేనువు దొరువు = నీటిగుంట
 వైరము = పగ పొరువు = పొరుగు
 స్వెరము = స్వేచ్చగలది ఓరడి = పగ
 ఒరక = ఏటవాలుగట్టు కోరడి = మట్టిగోడ, దడి
 కొరక = దున్ననినెల గోరడి = గోటినొక్కు
 గొరక = బాణము ఓరెము = ఓర్మి
 తొరక = పాలతెట్టు రూము = డేగఠుకట్టుత్రాడు
 పొరక = గఢపిోచ ్లము = దూదిమున్నగువానిమూట
 ఒరగు ' = వంగు కరిక = కరిణి
 తారఁగు = రాలు ఖరిక = కస్తూరి
 సొరగు = మూర్ఛిల్లు గరిక = కఱిక
 ఒరము = పొందు పరిక = పరిగెపెట్ట
 మెురము = గులకరాయి వరిక = ఒకపిట్ట
 సారము. = స్వరము సరిక = సరము
 ఒరయు = రాచు।డీకొను కరిణి = ఆఁఢేనుఁగు
 దొరయు = చేరు, పోలు తరిణి = ఓడ
 పొరయు = కలుగు హరిణి = ఆఁడులే(డి
 మెురయు = మ్రెాయు కరిత = చిమ్మువాఁడు
 ఒరలు = దొరలు గరిత = ఇల్లాలు
 తొరలు = కలుగు జరిత = జీర్ణించినది
 దొరలు = తిరుగు తరిత = తరించువాడు
 పొరలు = పొర్లు హరిత = పసుపు పదకోశము -
 కరుకు = పొలిగీఁత కారణ = యాతన
 గరుకు = పొత్తి, కరుకు దారణ = వెల
 జరుకు = జాఱుట ధారణ = ధర
 బరుకు = గీఱు పారణ = ఆరగింపు
 సరుకు = సామగ్రి సారణ = గొంతెమ్మగోరు
 కరుడు = గట్టిముద్ద కారియ = నలుపు
 నరుఁడు = మనుజుఁడు గారియ = వడ
 వరుఁడు = పెండ్లి కుమారుఁడు సారియ = గోరువంక
 సరుడు = బాణము కార్యము = పని
 కర్కటి = దోస ధార్యము = తాలప్దగ్గది
 పర్కటి = జువ్వి భార్యము = భరింపతగినది
 మర్కటి = ఆఁడుకోఁతి హార్యము = హరింపఁదగ్గదీ
 కర్జము = పని కిరము = పంది
 గర్జము = ఉఱుము చిరము = చాలకాలము
 వర్జము = పీడుట తి(స్ధి)రము = శాశ్వతము
 వరజ్యము = వీడదగినది పిరము = ప్రియము
 సర్జము = సజ్జలు శి(సి)రము = శిరసుస్
 సర్జ్యము = మహిసాకి కీర్ణము = న్యాప్తము
 కర్ణిక = చెవిదుద్దు గీర్ణము = మ్రింగినది
 పర్ణిక = చిన్నయాకు చీర్ణము = చీల్చినది
 వర్ణిక = సుధమన్ను జీర్ణము = శిధిలము
 స్వర్ణిక = దనియాలు దీర్ణము = చీలిక
 కర్మువు = పని శీర్ణము = రాతిపువ్వు
 ధర్మువు = ధర్మము కురుగు = తొడ
 వర్మువు = కవచము గురుగు = ఒకభక్తము -పానౌకర
 తురుగు = క్రుక్కు ఘోరము = బెట్టిదము
 నురుఁగు = నురుగు చోరము = చోరకము
 పురుగు = వురువు డోరము = వ్రతతోరము
 మురుగు = చేతికడియము తోరము = లావైనది
 నురుఁగు = వాడపిోవు దోరము = ద్వారము
 సురుగు = సొరగు మెారము = ముఖము
 కూరము = వంటకము కోరిక(కె) = వాంఛ
 తూరము = వాద్యవిశేషము గోరిక = గోరువంక
 దూరము = దవ్వు చోరిక = దొంగతనము
 పూరము = వెల్లువ క్రౌర్యము = క్రూరత్వము
 శూరము = సింహము చౌర్యము = చోరిక
 కెరడు = కరుడు తౌర్యము = వాద్యధ్వని
 నెరడు = ఎచ్చుతగులున్నది దౌర్యము = ఒకఅశ్వగతి
 పెరడు = ఇంటిదొఢి శౌర్యము = విక్రమము
 బెరడు = బరుడు, చెట్టుపట్ట కౌష్రము = ముండనము
 కేరువు = ఉబిహము గౌరము = ఎఱుపు
 చేరువు = చేరుప్ చౌరము = చోరపుషిప్
 నేరువు = ప్రావీణ్యము పౌరము = నిమ్మగఢి
 పేరువు = ఒకటిపైనొకటిఉంచు సారము = సానమానము
 కొరవ = ఒక కొండజాతి ఖురళి = సాము
 గౌరవ = పరిచారకుడు మురళి = ఒకతీరునడక
 చొరవ = సాహసము సురళి = జతుక
 కోరము = తురుముపనిముట్టు గరగ = అమ్మవారిఘటము
 ఖోరము = కుంటిది తరఁగ = అల
 గోరము = గోరమైనది వరగ = ఆరుగాప్రు
 వదకోశము -
 సరగ = శీఘ్రముగా చర్యము = నడవడి
 గరల = తేనెటీఁగ నర్యము = నరునకు ఇష్టమైనది
 తరల = గంజి వర్యము = ముఖ్యము
 పరల = పొట్ల హర్యము = ఆవులింత
 మరల = పునర౪కము చొరుగు = ఎండుటాకు
 సరల = తెగడ తొరుఁగు = రాలు
 గరిమ = రీతి పొరుగు = ప్రక్క
 భరిమ = పోషణము బొరుగు = వేఁపుడులు
 మరిమ = మృత్యువు సొరుగు = సొమ్మసిల్లు
 మరిహ = . పచ్చఁదనము ఛళము = వాంతి
 గరుము = గర్వము నకము = మ్రెాఁగునది
 చరుము = నిమురు, పూయు పకము = వెండ్రుక
 తరుము = తురుము మళము = గట్టిదెబ్బ
 గళము = ఎఇ జరణ = ముదిమి
 భర్గము = కాంతి తరణ = తరవాణి
 వర్గము = గుంపు 1 తెగ వరణ = గంగకుఉపనది
 సర్గము = స్వభావము శరణ = నెల్లి
 స్వధము = దేవలోకము సరణ = తెగడ
 గురియు = లక్కపిడుత జరపు = జరుపు
 చురియ = సురియ తరపు = దాఁటు
 మురియ = తునుక నరపు = పలితము
 సురియ = చిన్నకత్తి పరపు = పఱపు
 ఎరుసు = హణ మరపు = మరగఁజేయు
 ఎరుసు = తొందర వరపు = వానలేమి
 బురుసు = వెండ్రుకలకుంచె జరుపు = నడుపు -పానౌకర
 తరుపు = తఱచుట బేరము = వ్యాపారము
 నరుపు = వెండ్రుకలు తెల్లనగు వేరము = వేగము
 పరుపు = శయ్య హేరము = పసుపు
 జారిణి = అంకుటాలు అరకము = నాచు
 పారిణి = పచ్చయిరుగుడు కరకము = కమండలువు
 సారిణి = ప్రత్తిచెట్టు చరకము = వైద్యగ్రంధము
 హారిణి = హరించునది దరకము = భీరువు
 తురుము = కొండవాఁగు, కోయు నరకము = ఒకలోకము
 మురుము = అందుగుచెట్టు బరకము = కంబళి
 సురుము = చూర్ణము మరకము = మారిరోగము
 దరప్ము = గర్వము వరకము = నీటిసుడి
 పరప్ము = ఘాసము సరకము = కల్లు
 సరప్ము = పాము హరకము = మడతకత్తి
 ధూర్తము = ఉమెతటా అరణము = కానుక
 పూర్తము = నిండినది కరణము = కారణము
 మూర్తము = సొమ్మసిల్లినది కరణము = కాఱుట
 నారువ = ఒకజాతిచెట్టు గరణము = విషము
 పారువ = జాడ చరణము = పాదము
 బారువ = పుట్టి జరణము = ముదిమి
 సారువ = ' అడుగాకట్టినది తరణము = ఈ6దుట
 నెరసు = రేణువు త్వరణము = వేగిరపాటు
 పెరసు = మాంసము-పాలసు దరణము = చీల్చుట
 చెరసు = గట్టిది, క్రూరుడు ధరణము = ధరించుట
 నేరము = దోషము భరణము = భరించుట
 పేరము = గుఱ్ఱపుపరుగు మరణము = చావు
 వదకోశము -
 ' వరణము = వరించుట హరసము = సంతోషము
 శరణము = రకణము ఆరాళ(ల)ము= మద్దిజిగురు
 సరణము = పోవుట కరాళము = భీకరము
 స్తరణము = పఱచుట మరాళ(ల)ము= హంస
 స్మరణము = సృతి వరాళము = లవంగాలు
 హరణము = హరించుట సరాళము = సరళము
 అరత✓ము = అప్రియము అరుణము = ఎఱుపు
 బరతము = ఎ్రటింత కరుణము = జాలి
 భరతము = నాట్యశాపుము తరుణము = క్రొత్తది
 మరతము = మృతి ధరుణము = అగ్ని
 అరదము = రథము వరుణము = జలము
 గరదము = విషము ఆరుసము = సంతసము
 దరదము = భయము వరుసము = కఠినము
 నరదము = వట్టివేరు హరుసము = సంతోషము
 పరదము = అడపము అర్తనము = నింద
 అరలము = దుందిలము కర్తనము = కత్తిరించుట
 తరలము = చంచలము నర్తనము = నృత్యము
 శ(స)గలము = సరబోవదారు వర్తనము = నడవడి
 ఆరళము = తలుపు అరప్టము = అపప్డము
 గరళము = ఒకవిషము కరప్టము = జీర్ణవపుము
 తరళము = చలించునది చర్చటము = చంపకాయ
 సరళము = తిన్ననిది తరప్టము = ఏఁడాది
 అరసము = ప్రీతి అరప్ణము = ఇచ్చుట
 తరసము = వేగము కరప్ణము = ఒకఅయుధము
 గసము = రుచికలది తరప్ణము = తపిమెు -పానౌక-ర
 దరప్ణము = అద్దము గిరణము = మ్రింగుట
 సరప్ణము = ప్రా(కుట విరణము = వట్టివేరు
 అర్మణము = మానవిశేషము హిరణము = వీర్యము
 ధర్మణము = వింటివలెఉండునది ఈరణము = గాలి, పురికొలుప్ట
 వర్మణము = నారింజ చరణము = చిన్నఉలి
 ఆరష్ణము = పోవుట జీరణము = జీలకఱ్ఱ
 కరష్ణము = దున్నుట వీరణము = అవురుగకి
 ఘరష్ణము = ఒఱపిడి ఈరసము = ఈర్య
 తరష్ణము = దాహము కీరసము = పాలవిరుగుడు
 ధరష్ణము = తిరనిరఘు నీరసము = బలములేమి
 మరష్ణము = ఓరుప్ ఉరణము = గొఱ్ఱెపోతు
 వరష్ణము = వరిష్ంచుట గురణము = పూనిక
 హరష్ణము = సంతసించుట ఘురణము = ధ్వని
 ఆరటము = బాధ చురణము = గచ్చు
 మారటము = కలహము ఓరణము = ఒకజాతిడేగ
 వారటము = పొలము గోరణము = పట్టుదల
 ఆరతము = ఉడికినది ఛోరణము = విడచుట
 పారతము = పాదరసము తోరణము = దండ
 భారతము = హిందూదేశము దోరణము = తోరణము
 ఆరవము = ధ్వని ధోరణము = అశ్వగమనము
 కారవము = కాకి మెారణము = చెట్టుబంక
 గారవము = ఆదరము సోరణము = కిటికీ
 మారవము = ఎడారి సంబంధమైనది కరజము = గోరు
 ఇరణము = చౌటినేల శ(స)రజము = వెన్న
 కిరణము = మయూఖము హరజము = పాదరసము వదకోశము -
 కరటము = కాకి ఛధనము = వాంతి
 చరటము = కాటుకపిట్ట నకనము = అఱచుట
 తరటము = తగిరస పశనము = వెండ్రుక
 మరటము = ఒకచండ్ర మర్దనము = మర్దించుట
 వరటము = హంసము కరవటము = నగరము
 శరటము = తొండ ఖర్వటము = చిన్నగ్రామము
 సరటము = తొండ, గాలి వరవటము = బొబ్బర్లు
 కరభము = ఒంటె, గాడిద కర్వరము = పులి, దోసిలి
 గరభము = గర్భము వర్వరము = పీతచందనము
 శరభము = మీగండ్లమేకము శర్వరము = చీఁకటి
 కరాటము = బరిణె కరిష్తము = దున్నినది
 మరాటము = లాంగలిచెట్టు ధరిష్తము = తిరసదితము
 రరాటము = నొసలు మరిష్తము = ఓర్వబడినది
 వరాలము = గవ్వ హరిష్తము = సంతసించినది
 కరీరము = కుండ, వెదురు కారకము = చేయునది
 పరీరము = కాకరకాయ క్రారకము = లేఁతకాయ
 శరీరము = దేహము చారకము = చెఱసాల
 కర్కటము = ఎండ్రకాయ తారకము = పడవ
 పర్కటము = క్రౌంచవక్తి దారకము = ఊరఁబంది
 మర్కటము = కోఁతి ధారకము = పాత్రము
 కర్కరము = గట్టిది నారకము = దుర్గతి
 బర్కరము = ఎగతాళి, మేఁక బా(భా)రకము = బరువు
 మర్కరము = కుండ మారకము = అంటువ్యాధి
 వర్కరము = మేఁక వారకము = వారించునది
 కధనము = పొట్టలోమ్రెాఁత సారకము = ఒకఓషది -పానౌకర
 స్మారకము = సృతిచి✓ణము జీరకము = జీలకఱ్ఱ
 హారకము = హారము వీరకము = తాఁబులు
 కారణము = హేతువు హారకము = వజ్రము
 జారణము = జీలకఱ్ఱ గూరణము = పూనిక
 తాళము = రకించుట పూరణము = పూరించుట
 దారణము = చీల్చుట శూరణము = కందదుంప
 ధారణము = ధరించుట సూరణము = శూరణము
 నారణము = నారాయణపకిష్ ఘరష్కము = ఒఱయునది
 పారణము = ఆరగింపు వరష్కము = చిఱుటేఁకు
 మా రణము = చంపుట హరష్కము = సంతోషపర్చునది
 వారణము = ఆటంకము చరమము = కడపటిది
 సారణము = ఒకజాతిడేగ దరమము = విల్లు
 స్మారణము = గుర్తుచేయునది పరమము = ముఖ్యము
 కారితము = చేసినది తారసము = కనఁబడినది
 క్రారితము = స్రవించినది నారసము = బాణము
 చారితము = నడుపఁబఢది సారసము = తామరపూవు
 జారితము = భస్మీకృతము దారదము = పాదరసము
 తారికము = రక్తితము నారదము = నారింజ
 దారితము = చీల్చబడినది పారదము = దారదము
 ధారితము = పుచ్చుకొనతగినది శారదము = ఏ డాకులరఁటి
 మారితము = చంపబడినది -
 స్మారితము = తలఁపఁబడినది అల
 హారితము = ఆకరిష్ంచినది అఱ = సగము
 కీరకము = చిలుకపిల్ల కఱ = నలుసు
 చీరకము = చెఢవ్రాత పఱ = ఊషల్తోత్రము వదకోశము -
 మఱ = యంత్రము ఆఱు = ఇంకు
 వఱ = సీమ, వఱకు కాఱు = స్రవించు
 అఱి = బాణారిసంధానము జాఱు = కాఱు
 క(ఱిఱ)ఱి = నలుపు తాఱు = దాఁగు, కృశించు
 గఱి = రెక్క, ఈఁక నాఱు = పైరుమెులకలు
 చఱి = కొండకొన పాఱు = ధవహించు
 తఱి = అదను మాఱు = ✓ంతి, తడవ
 పఱి = విధము వాఱ = వారు
 బఱి = హద్దు, సీమ ఇ(ఱిఱ)ఱి = జింక
 మఱి = ఇంకను గిఱి = గుండ్రనిగీత
 అఱ్ఱ = గది చి(ఱ్ఱి)ఱి = చిఱికూర
 కఱ్ఱ = కొయ్య తి(ఱ్ఱి)ఱి = మెలి,వత్తి
 గఱ్ఱ = పొగరు ఉఱు = జంకు
 తఱ్ఱ = నీ6చుడు కుఱు = చిన్నది
 నఱ్ఱ = ఎద్దు గుఱు = గుఱక
 వఱ్ఱ = బయలుఛఱ చుఱు = ఒకఅనుకరణము
 అ(ఱు)ఱ్ఱు = మెడ ముఱు = ముఱుఱబాలు
 కఱ్ఱు = దగుట ఉఱ్ఱ = ఉబలాటము
 గఱ్ఱ = త్రేనుస్మ్రెాఁత కుఱ్ఱ = కూన
 జఱ్ఱు = కత్తిదూత జుఱ్ఱ = పీల్చు
 ట (డ)ఱ్ఱు = ఒకఅనుకరణ తుఱ్ఱ = మెంటకుపప్
 తఱ్ఱు = న్రీచుడు పుఱ్ఱ = ఎడమ
 వ(బ)ఱ్ఱు = ఒకఅనుకరణము బుఱ్ఱ = పుఱ్ఱ
 వఱ్ఱు = వెర్లువ ఉఱ్ఱు = కోఁతిచపప్డు
 సఱ్ఱు = అనుకరణము తుఱ్ఱు = కూఁత  -పానౌక-ర
 గుఱ్ఱు = గుఱు వేఱు = భిన్నము
 చుఱ్ఱు = మఱు ఒఱ = నూతియెుఱ
 జుఱ్ఱు = పీల్చు కొఱ = లోటు
 తుఱ్ఱు = అనుకరణము చొఱ = సొరచేఁప
 పుఇ = పల్చనిరొంపి తొఱ = సందు
 బుఱ్ఱు = అనుకరణము మెుఱ = కుయ్యి
 ముజు = ముఱు సొఱ = ఆనస
 ఊఱు = సాటివచ్చు ఒఱు = గొపప్ది
 కూఱు = పొందు కొఱు = మేకుచసిక
 తూఱు = చొచ్చు గొఱు = గొఱుగుట
 దూఱు = నిందించు ఒఱ్ఱ = కారము
 నూఱు = పదను పెట్టు కొఱ్ఱ = ఒకచేఁప
 ఎఱ = అరుణము చొఱ్ఱ = చొఱ
 గెఱ = గీఁత తొఱ్ఱ = తొఱ
 చెఱ = ఖెదు బొఱ్ఱ = బానపొట్ట
 తెఱ = వల మెుఇ = మెుఱ
 నెఱ = నిండు సొఱ్ఱ = ఆనప
 ెఎఱ = అన్యము ఒతి = రెచ్చగొట్టుమాట
 వెఱ = వింత, భీతి తొఱ్ఱి = బోన, మెుఱ్ఱి
 ఎఱ్ఱ = వానపాము మెుఱ్ఱి = అవయవ'లోపము
 జెఱ్ఱ = కొంచెము కఱ్ఱె = నల్లన
 తెఱ్ఱ = ఎడము, విపప్ తఱ్ఱె = వఢెవాఁడు
 ఎఱు = ఎన్ను, నది వఱ్ఱె = పఱియ
 చేఱు = చింతపండురసము బఱ్ఱె = గేదె
 తేఱు = ఊరడిల్లు వఱ్ఱె = పగులు వదకోశము -
 కిఱు = కిఱుచపప్డు పుఱి = నేలికొలపాత్రము
 చిఱు = చిన్నది ముఱి = కుతిస్తము
 నిఱు = మిక్కిలి అఱక = నాఁగలి
 పిఱు = వెనుక కఱక = మచ్చ, నలుపు
 కిఱ్ఱు = కిఱు తఱక = పొల్లు
 గిఱ్ఱు = ముడుచుట మఱక = డాగు, మచ్చ
 చిఱ్ఱు జఱ్ఱు నిఱ్ఱు = ఒక అనుకరణము అఱచు = కూయు
 బిఱ్ఱు = గట్టి కఱచు = కఱుచు
 మిఇ = ఉన్నతము చఱుచు = చఱుచు
 గిఱ్ఱ = గుండ్రముగా తఱచు = ఎక్కువ
 చిఱ్ఱ = కినుక పఱచు = పాఱు
 జిఱ్ఱ = బొద్దింక మఱచు = గుర్తుతగు
 విఱ్ఱ = పిఱుదు అఱడు = మెడనగ
 గీఱ = గీఁత బఱడు = చెట్టుపట్టణెఱడు
 జీఱ = గీఁత వఱడు = ముదినక్క
 తీఱ = పూర్తిగా అఱపు = కూఁత
 బీఱ = ఒకతీగశౌకము కఱపు = నేరుప్
 గీఱు = గోకు డఱపు = చఱుపు
 చిఱు = చీల్చు పఱుపు = నడుపు
 తీఱు = విలువడు మఱపు = గురులేమి
 వీఱు = బూడిద వఱపు = వానలేమి
 బీఱు = వ్యకము అఱవ = తుంటరి
 వీఱు = అడరు, దాఁటు కఱవ = ఒకానొక యెాషది
 గుఱి = నమ్మిక పఱవ = వ్రవాహము
 తుఱి = ్రపోగు అఱియు = అర్య -పాసాకర
 కఱియు = నలుపు తఱియు = దా.టు
 చఱియ = కొండకొన నఱియు = చీలు
 పఱియ = ముక్క, నేలికొలప్రాత అఱుచు = ఆర్చు
 అఱియు = చెడు కాఱుచు = కాఱచేయు
 తఱియు = దాకటు జాఱుచు = వదల్చు
 పఱియు = చీలు మాఱుచు = వినిమయముఁజేయు
 అఱుఁగు = తిన్నె. ఇరికి = బాల్యక్రీడ
 ఆఱుగు = జీర్ణమగు తిఱికి = ఒకచేఁవ .
 గఱగు = ఒకచెట్టు పిఱికి = భీరువు '
 తఱుఁగు = నఱుకు, తగు ఇఱుకు = చిక్కుకొను
 మఱుగు = నీఝకాఁగు . కిఱుకు = మెాసము
 ఆఱుపు = ఇముడ్చు గిఱుకు = కొట్టివేతలవ్రాత
 చఱుపు = అఱచేతిదెబ్బ ఉఱక = ఉవ్వెత్తుగా
 తఱుపు = తగ్గించు గఱక = గుఱుక, పశులగొంతువ్యాధి
 పరుపు = శయ్య చుఱక = వాఁత
 మఱుపు = గుర్తులేమి ఉఱుకు = దుముకు
 అలుము = తెగించు, బిగువు కుఱుకు = ప్రోగు
 తఱుము = వెళ్ళగిట్టు గుఱుకు = ఒక పశువ్యాధి
 నఱుము = నరి చుఱుకు = వేఁడిమి
 అఱువు = జీర్ణమగు జుఱుకు = గద్దించు
 గఱువు = పెద్దది ఉఱుము = గర్జించు
 తఱువు = తగ్గు గుఱుము = విత్తనము
 నఱువు = నలి తుఱుము = కోఱుట
 మఱువు = కవచము నుఱుము = చంపు, పీడించు
 అఱియు = చెడు ఎఱఁగు = మ్రెుక్కు వదకోశము -
 చలి = శీతము నల్ల = నెత్తురు
 ఛలి = మాయావి పల్ల = పాటలవరణము
 ఝలి = జలగ బల్ల = ఎత్తుపలక
 తలి = అమ్మ మల్ల = మూఁఠుడు
 దలి = మట్టిగక వల్ల = వలన
 నలి = గుండ అల్లి = తెల్లకల్వ
 వలి = ఈఁగ కల్లి = కంచెకోట
 ఫలి = వండ్లచెట్టు ఖల్లి = పెనము
 బలి = కపప్ము చల్లి = చెఱడు
 లలి = వికాసయు జల్లి = కుచ్చు
 వలి = వణకు ఝల్లి = మఢెల
 నలి = సందడి తల్లి = అమ్మ
 స్థలి = మెరక నల్లి = మత్కుణము
 హలి = నాగలి పల్లి = గుడిసె
 అఇ = కోపించు బల్లి = గౌళి
 కలు = పుట్టు మల్లి = మల్లెతీఁగ
 తల్గు = తొలఁగు వల్లి = లత
 వల్గు = గునపము తల్లి = ఏ(దుపంది
 వఇ = కంటివెంట్రుక అల్లు = నేయు
 అల్ల = కొంచెము కల్లు = సారాయి
 కల్ల = బొంకు గ(ఘ)ల్లు = నగమ్రెాత
 క్రల్ల = బూడిద చల్లు = చిలుకు
 గల్ల = పొల్లు జల్లు = తుంపర
 చల్ల = మళిగ ఝల్లు = జల్లు
 జల్ల = గంప ' దల్లు = తుంపర -పాసాకర
 పల్లు = దంతము గాలు = గుదిగళి
 బల్లు = ఒకఅనుకరణము చాలు = పరపిోవు
 మల్లు = కోతి జాలు = విరు
 హల్లు = వ్యంజనము డాలు = జెండా
 అల్లె = వింటినారి తాలు = పొల్లు
 నల్లె = 4 అంగుళాలు ధాలు = డాలు
 పల్లె = గ్రామము పాలు = కీరము
 మల్లె = మల్లితీఁగ ప్రాలు = బియ్యము
 వల్లె = సమ్మతి మాలు = చెడు
 ఆలి = భార్య మ్రాలు = సోలు
 కాలి = పార్వతి రాలు = పడు
 గాలి = వాయువు వాలు = వంగు
 జాలి = దయ వ్రాలు = వాలు '
 ఝా.లి = ఊరుగాయ సాలు = వతస్రము
 తాలి = కల్లు ఇల = భూమి
 దాలి = అగ్నికుండం జిల = తీఁట ి
 నాలి = నరము శిల = ఱాయి
 పాలి = పాకపాత్ర సిల = సెల
 మాలి = తోటవాడు ఇలి = ఎలుక
 లాలి = జోలపాట గిలి = జంకు
 శాలి = వరి శెలి = బుజపతి
 స్థాలి = వంటగిన్నె ఇల్ల = లేదు .
 ఆలు = ఆఁడుది కిల్ల = అడుపు
 కాలు = మండు గిల్ల = మెల్ల
 క్రాలు = ఒపప్ చిల్ల = కొంకికఱ్ఱ వ ఏదకోశము -
 చిల్ల = బెరడు నీల = చీమ
 జిల్ల = గోణిబిళ్ళ పీల = సన్నని
 డిల్ల = డీలు లీల = విలాసము
 తిల్ల = మరువము సీల = చీల
 దిల్ల = పిఱికితనము ఈలి = చేతికత్తి
 పిల్ల = బిక చీలి = చీలిగాడు
 బిల్ల = తలగడ నీలి = నలుపు
 బిల్ల = లావుగ పీలి = పిగిలిపట్ట
 ఇల్లి = పస్తు ఉల = గుల
 కిల్లి = కిళ్ళీ గుల = దురద
 చిల్లి = తూఁటు తులు = త్రాసు
 జి ల్లి = చిన్నతూటా పుల . = పుల్లనిది, పుడక
 ఝిల్లి = ఈలపురుగు ఉలి = చెక్కునది
 పిల్లి = మార్జాలము కులి = చేయి
 ఇల్లు = గృహము . గులి = ఉండ
 గిల్లు = గిచ్చు డులి = ఆడుతాబేలు
 చిల్లు = రం్రధము ఢులి = డులి
 జిల్లు = ఒకఅనుక దులి = ఆడుతాబేలు
 విల్లు = గకి నులి = చిన్న
 విల్లు = ధనువు పులి = పుల్లన
 ఈల = కూతకూయునది బులి = ఆఁడుగుఱి
 కీల = . చీల ములి = కోరింత
 చీల = తిరుగుడు బులి = తక్కువ
 డీల = కలఁత ఉల్ల = దగ్గఱ
 దీల = డీల గుల్ల = పొక్కు -పాసాపరి✓
 చుల్ల = మగగుఱి కెల = నపీన
 పుల్ల = పుడక గెల = పూగుత్తి
 బుల్ల = చుల్ల జెల = నీటిబుగ్గ
 ఉల్లి = ఉల్లిపాయ తెల = తెలుపు
 మల్లి = మగగపఱి సెల = మాసము
 ఛుల్లి = మల్లి వెల = ధర
 బుల్లి = మగ✓గుఱి సెల = బాణము
 పుల్లె = విస్తరి ఎల్ల = హద్దు
 ముల్లె = మూట చెల్ల = ఆశ్చర్యము
 ఊల = నక్కకూత జెల్ల = ఒకవేఁప
 ✓బూల = జుట్టు తెల్ల = తెలుపు
 ✓లూల = ప్రత్తి పెల్ల = బెడ్డ
 దూల = దురద మెల్ల = కంటికడచూపు
 బూల = చెండు రెల్ల = మెతుకు
 మూల = కోణము వెల్ల = తెల్లని
 శూల = కడుపుకుట్టు ఎల్లి = ఱేపు
 సూల = శూలవ్యాధి కెల్లి = నెండి
 స్థూల = బలిసిన గెల్లి = ఉపప్కుపప్
 ఊలు = పడు చెల్లి = చెల్లెలు
 కూలు = పడు బెల్లి = ఇచ్చకము
 చూలు = గర్భము వెల్లి = వెల్లువ
 జూలు = కేశములు ఎల = వలకులు
 తూలు = కదలు ఖేల = క్రీడ
 నూలు = దారము చేల = చీర
 ఎల = లే(తది నేల = భూమి వదకోశము =
 వేల = ఎంగిలి పొలి = బలి
 బేల = అమాయిక ఒల్ల = గొపప్
 వేల = మేర కొల్ల = దోపుడు
 సేల = చేలము గొల్ల = గోపాలుడు
 హేల = విలాసము జొల్ల = సెలయేఱు
 వలి = ఇచ్చకము డొల్ల = డొలుక
 బేలి = క్రీడ తొల్ల = చిల్లి
 గేలి = ఎగతాళి దొల్ల = డొల్ల
 వేలి = గుఱ్ఱము పొల్ల = త్రోపుడు
 మేలి = మంచి మెల్ల = కుందము
 వీలు = కాపాడు లొల్ల = దిమ్మిసా
 కేలు = చేయి ఒల్లి = సన్నన
 తేలు = వృబకము కొల్లి = ఒకచెట్టు
 సేలు = శాటిక తొల్లి = తొలి
 మేలు = మంచిది బొల్లి = తెల్లపొడ
 వేలు = అంగుళి లొల్లి = ఎత్తుపల్లములుకలది
 ఒల = నెపము ఒల్లు = ఒపప్కొను
 కొ ల = హింస కొల్లు = నీటితొభె
 గొల = గెల గొల్లు = గందరగోళము
 తొల = తొన చొల్లు = చొంగ
 పాల = పొలసు జొల్లు = చొల్లు
 మెుల = కటి డోల్లు = దుల్లు
 బలి = కిల్ల దొల్లు = దొరలు
 కొలి = బిల్లగోడుగుంట నొల్లు = ప్రోగుచేయు
 త్మొలి = పూర్వపుది పొల్లు = పొల్ల
 -పాసాక-ర
 బోల్లు = కల్లమాట కౌలు = కవులు
 ఓల = జలక్రీడ గాలు = చెడుకంపు
 కోల = బాణము చాలు = కాంతి
 గోల = అల్లరి డాలు = దంభము
 జోల = జోలపాట తాలు = వెణడు
 డోల = డోల పౌలు = పగులు
 దోల = ఊయల కలు = కల్లు
 ప్రోల = పురమందు పలు = ఎక్కువ
 మ్రెాల = ఎదుట బలు = బలముగల
 లోల = లక్మి మచు = మఱు
 సోల = పావుశేరు కల్య = కల్లు
 ఓలి = వరుస ఖల్య = దుషులు
 కోలి = రేఁగు తల్య = కంచము
 ఖోలి = తూణీరము వల్య = పెన్నేరు
 గోలి = కొండమ్రుచ్చు శల్య = కానరేగు
 ఘోలి = పావలికూర హల్వ = దున్నిననేల
 జోలి = సంబంధము కల్వ = కలువ
 డోలి = ఉయ్యల చల్వ = చలువ
 దోలి = ఊయల నల్వ = బ్రహ్మ
 బోలి = ఒంటె వల్వ = వపుము
 కోలె = కొయ్యకాలు కాల = దుశ
 జోలె = ఉయ్యాల చాల = మిక్కిలి
 పోలె = వలె జాల = వల
 బోలె = ఓటికుండ పాల = తెల్లనిది
 ఔలు = రాలు బాల = బాలిక పదకోయిా✓వ౫ ।
 షూల = పుఞుదండ బెల్లు = మెాన౨ము
 లమెు = చొంగ జెల్లు = గడ్డి
 బేల = సాల కోలు = కొల్ల
 సాల = చావడి క్రోలు = త్రాగు
 హాల = కల్లు గోలు = గోడు
 కీలు = సీల డోలు = చర్మవాద్యవప
 గీలు = కాఱు తోలు = చర్మము
 చీలు = పగులు అ్రలోలు = గెంటు
 డీలు = పిఱికితనము పోలు = సాటివచ్చు
 తీలు = తగ), ప్రోలు = పట్టణము
 దీలు = ఊడు బోలు = బోసి
 పీలు = పిగులు ఱోలు = అఱచు
 మీలు = చేఁవలు సోలు = సొక్కు
 వీలు = అవకాశము కోలె = వఱకు
 కూలి = బాడిగ జోలె = ఊయల
 చూలి = బిడ్డ పోలె = వలె
 తూలి = ప్రత్తి బోలె = ఓటికుండ
 దూలి = నీలి చెలి = చెలువ
 పూలి = పూలవరహా తెలి = తెల్లని
 బూలి = బెండు నెలి = నెల్లి
 శూలి = శువుడు మెలి = మెలిక
 కెల్లు = కెరలు వెలి = ఆంక
 గెల్లు = రొద డుల్లు = రాలు
 చెల్లు = సరపిోవు దుల్లు = పడు
 పెల్లు = హెచ్చు పుల్లు = గడ్డి -పాసాకర
 ముల్లు = కంటకము అలఁత = చిన్నది
 తలె = కంచము అలతి = స్వరసాధన
 బలె = రీతిగా ఖహుతి = బట్టతలవాడు
 వలె = పోలె వలఁతి = ఆఁడుది
 దులు = రాలు వలతి = ఇల్లు
 పులు = గడ్డి అలఁదు = పోయు
 ములు = ముల్లు కలదు = ఉన్నది
 అలఁగు = జంకు వలదు = వద్దు
 అలగు = అలుకు అలక = కోపము
 కలఁగు = బాధపడు కలఁక = కలవరము
 తలఁగు = తొలఁగు చలక = పొలము, చెలక
 నలఁగు = నల్లు , నలఁక - రేణువు
 ములఁగు = తిరుగు పలక = నుదురు
 అలఁచు = బాధించు మలఁక = మెలిక
 కలఁచు = చలించు మలక = మూఁకుడు, తురక
 తలఁచు = ఊహించు సలక = గోనె
 నలచు = పీడించు అలపు = శ్రమము
 మలచు = తొలచు కలపు = చేర్చు
 వలచు = కోరు తలఁపు = కోరిక
 అలఁత = శ్రమము నలపు = పీడించు
 కలఁత = కోభము మలఁపు = చెక్కు
 ఖలత = దుష్టత్వము మలపు = మరలించు
 నలఁత = జబ్బు వలపు = కపేమ
 భలత = ఒకలత సలపు = నొపిప్
 మలత = గర్వించినది అలము = వ్యాపించు పదకోశము -
 కలము = గంటము వలయు = అవసరమగు
 ఖలము = పిపిప్ అలరు = ఒపప్
 గలము = కంఠము ' కలరు = ధనికులు
 ఘలము = మజ్జిగ తలరు = ఒపప్, వణకు
 చలము = గాలి మలరు = యత్నించు
 చలము = నెపము అలవ = కంచె
 జలము = నీరు కలవ = కలిపినది
 జ్వలము = మంట చలవ = చలువ
 తలము = గోయి పలవ = కొమ్మలమెుదలు
 దలము = ఎక్కువ సలవ = సలగపాఱ
 నలము = పద్మము అలిక = పాటల
 పలము = మాంసము కలిక = మెుగ్గ
 ఫలము = పండు జలిక = జలగ
 బలము = శక్తి తలిక = గుఱ్ఱము
 మలము = ముఱికి నలిక = ఒకసుగంధము
 లలము = వ్రేలాడునది బలిక = అత్తిబల
 వలము = విరివి, లావు ఆలిని = ఆఁడుతుమ్మెద
 శలము = ముల్లు ఖలిని = ఖలులగుంపు
 వలము = నీరు తలిని = ్రపాసాదము
 స్థలము = చోటు నలిని = తామరతీఁగ
 హలము = నాఁగలి పలిని = మేడి
 అలయు = బడలు ఫలిని = పండ్లచెట్టు
 కలయు = కూడు, పోందు బలిని = అతిబల
 బలయు = చుట్టుకొను మలిని = రజస్వల
 మలయు = తిరుగు హలిని = పొత్తిదుంప -పాసాకర
 అలియు = బడలు పలుకు = మాట
 కలియు = కూడు మలుకు = చెక్కు
 నలియు = పొడియగు వలుకు = కానుక
 బలియు = లావెక్కు అలుచు = అలుప్డు
 వలియు = చిక్కు కలుచు = పాపము
 అలుఁగు = బాణపుములికి దలుచు = గుమికూడు
 అలుగు = కోపించు నలుచు = మధించు
 క లుఁగు = కన్నము మలుచు = చెక్కు
 కలుగు = ఉండు అలుపు = అలపు
 తలుగు = తొలఁగు కలుపు = చేర్చు, రతి
 తలుగు = పలుపు చలుపు = నడపు
 నలుఁగు = నలియగు, కృశించు తలుపు = కవాటము
 పలుఁగు = పటికఱాయి నలుపు = కృష్ణవరణము
 పలుగు = గునపము పలుపు = దామెనత్రాడు
 బలుగు = రెమ్మ బలుపు = పుష్టి, బలము
 మలుఁగు = ఒకదినుసుఛేఁప మలుపు = ఆరుప్, సందు
 మలుగు = క్రీణించు, తుంటి సలుపు = నొపిప్
 సలుగు = ఎదుపంది అలుము = వ్యాపించు
 అలుక = కోపము కలుము = ముఱికి
 జలుక = జలగ తలుము = వితము
 న లుక = నలియనుసుగంధము పలుము = ప్రలావము
 పలుక = డాలు, పలక అలువు = గండిదారి
 అలుక = అలుకుట కలువు = కన్నము
 కలుకు = ఒకఅనుక చలువు = పుక్కిలింత
 నలుకు = ముక్కు జలువు = మంచినాగలి పదకోశవసు -
 తలువు = తలుగు వల్లన = వల్లించుట
 నలువు = అందము అల్లము = వచ్చిసాంగిట
 బలువు = బలము కల్లము = రతిబంధవప
 వలువు = బట్ట ఖల్లము = గోయి
 సలువు = విదుపంది గల్లము = చెక్కిలి
 అలుసు = లోకువ యుల్లము = ఒకమద్దెల
 కలుసు = కలుపుతీయుట తప్లిము = బిలము
 నలుసు = రేణువు పల్లము = గొయి
 బలుపు = బలాక భల్లము = బల్లెము
 అలప్ము = తేలిక మల్లము = కణత
 కలప్ము = పకాంతరము వల్లము = వల్లవము
 జలప్ము = వదరుట శల్లము = కపప్
 తలప్ము = పఱుపు అల్లరి = గొడవ
 వలప్ము = తెల్లబట్ట కల్లరి = కల్లరీఁడు
 స్వలప్ము = కొంచెము య.ల్లరి = నీటిసుడి
 అల్లన = మెల్లన బల్లరి = మెంతులు
 చల్లన ' = పకాష్ంతరము మల్లరి = మల్లుడు
 జలప్ము = వదరుట వల్లరి = తీఁగ
 తలప్ము = పఱుపు అల్లిక = అల్లుట
 వలప్ము = తెల్లబట్ట ఖల్లిక = వేపుడుచట్టీ
 స్వలప్ము = కొంచెము జల్లిక = ఎక్కువగా
 అల్లన = మెల్లన ఝల్లిక = కాంతి
 చల్లన = శైత్యము తల్లిక = తాళపుఁజెవి
 నల్లన = క✓౫వరణము కల్లిక = కలిగం
 వల్లన = పల్లము నల్లిక = కలిగండ్లపాము -పానౌకర
 పల్లిక = తట్ట ఫాలము = నుదురు
 భల్లిక = నల్లజీడి బాలము = వాలము
 మల్లిక = మల్లితీఁగ భాలము = నుదురు
 వల్లిక = తీఁగ మాలము = పొలము
 అల్లియ = వింటినారి రాలము = గుగ్గిలము
 తల్లియ = కంచము లాలము = వ్రేలాడుజాలరు
 నల్లియ = నల్లె వాలము = తో(క
 పల్లియ = పల్లె వ్యాలము = పులి
 మల్లియ = మల్లె శాలము = ఒకవేఁప
 వల్లియ = అల్లియ సాలము = చెట్టు
 ఆలకి = దిక్కులేనిది స్ధాలము = వంటగిన్నె
 తాలకి = తాటికల్లు నిలము = రాపిడి
 పాలకి = పల్లకి హాలము = నాఁగలి
 బాలకి = బాలిక ఆలరి = తుంటరి
 అలము = పోరు కాలరి = కాల్బలము
 కాలము = వేళ జాలరి = బెస్తవాఁడు
 గాలము = గాలాము అలుక = చెంబు
 చాలము = కదలిక తాలుక = కపటి
 జాలము = వల నాలుక = జిహ్వ
 జ్వాలము = మంట బాలుక = ఇసుక
 డాలము = డాలు లాలుక = మెడనగ
 తాలము = చపప్ట వాలుక = ఇసుక
 దాలము = తొఱ్ఱతేనె అలుపు = కొమ్ముచెంబు
 నాలము = కిక్కిసగకి కాలుప) = కాలుప్
 పాలము = దొనె చాలుపు = వరుస వదకోశము -
 తాలుపు = పొగపు ఇల్లము = 6 తులములు
 వాలుపు = వంచుట చిల్లము = పిల్లము
 అలుపు = గ్రుఢగూబ డిల్లము- = దుర్బలము
 జాలువు = ప్రవాహము దిల్లము = పిఱికితనము
 తాలుపు = దౌడ పిల్లము = తడిసినకన్ను
 నాలువు = నాలుగు బిల్లము = పల్లము
 బాలువు = ఒకసుగంధము విల్లము = పాదు
 బాలువు = సూర్యుఁడు హిల్లము = శరారిపకి
 మాలువు = ఒకలత, స్కీ ఈలిక = గుఢపీలిక
 శాలువు = జామూరు చీలిక = పాయ
 సాలువు = శాలువు నీలిక = నల్లచెట్టు
 హాలువు = దంతము పీలిక = చినిగినబట్ట
 ఇలుకు = బెణుకు ఈలుగు = చచ్చు
 గిలుకు = ఒకఅనుకరణము జీలుగు = బెండుచెట్టు
 చిలుకు = మధించు నీలుగు = ఈలుగు
 పిలుకు = గర్వము ఈలువు = నడవడి
 మిలుకు = మెరయు జీలువు = ఒకచెట్టు
 ఇలుగు = చచ్చు పీలువు = పువ్వు
 చిలుగు = ఒకచెట్టు ఉలక = తేలిక
 జిలుఁగు = ఇంపు గులక = గలకఱాయి
 జులుగు = గొలుసుకట్టువ్రాత చులక = చులుక
 నిలుగు = గర్వించు నులక = నారదారము
 )లుఁగు = లోభి పులక = నారతడుపుట
 ఎలుగు = కపటముగల ఉలియు = మ్రెాయు, కదలు
 సిలుగు = ఆపద నులియు = పొడియగు -పాసాక-ర
 పులియు = పుల్లనగు ఎలము = పొందు
 బులియు = మురియు కెలయు 5 గర్వించు
 ఉలుకు = బెదరు చెలయు = చెలరే(గు
 కులుకు = సంతసించు నెలయు = ఉండు
 తులుకు = కదలిక బెలయు = వ్యాపించు
 ములుకు = వాఁడియైనది ఎలికడె) = ఎలుక
 ఉలుచు = పెకల్చు చెలికడె) = చేను
 డులుచు = రాల్చు తెలిక = గాండ్లజాతి
 తులుచు = పడగొట్టు మెలిక = మరి, పెన
 దులుచు = దులుచు ఎలుఁగు = కంఠధ్వని
 నులుచు = మెలిపుట్టు ఎలుగు = దడి
 ఉలుపు = ఉలుచు తెలుఁగు = ఆంధ్రభాష
 దులుపు = రాల్చు వెలుఁగు = కాంతి
 నులుపు = మలుచు, యుక్తి ఎలుక = మూషికము
 పులుపు = పుల్లన చెలుక = ఒకజాతిపకి
 బులుపు = ఉబలాటము వెలుక = తెల్లన
 ఉలుము = కు✓్శరోగము ఎలుచు = ఎంచు
 తులుము = తులుచు గెలుచు = నెగు
 దులుము = కూర్చు తెఱచు = బయలప్డు
 నులుము = పిసుకు మెలుచు = మెలఁచు
 పులుము = పూయు వెలుచు = తోడు, కడపు
 ఉల్లము = ఎద ఎలువు = కంఠధ్వని
 ఖుల్లము = అలప్ము చెలువు = అందము
 చుల్లము = తడికంటిది వెలువు = కంచె
 పుల్లము = వికసించినది వలము = వేలముపాట పదకోశవపే -
 ఖేటము = వెదురు కొలువు = కనుగీటు
 చలఘు = వసము దొలువు = దొరలించు
 పేలము = పట్టకాయ పాలుపు = అందము
 మేలము = ఎగతాళి ఒల్లము = మూర్ఛ
 ఎలిక = ఱేడు కొల్లము = కొండపైభాగము
 "చెలిక = పట్టుబట్ట, అవిక గొల్లము = నీళ్ళగుంట
 తేలిక = చుల్కన మెుల్లము = అధికము, సొత్తు
 పే(ఢపే)లిక = చిరిగినగుడ్డ ఓలము = మఱుఁగు
 బలము = భూసంబంధి కోలము = తెపప్
 వెలము = వసంసంబంధమైనది ఖో.లము = కుంటిది
 తైలము = నూనె గిేలము = మ్రంగ
 శైలము = కొండ ఘెాలము = మజ్జిగ
 ఒలయు = ప్యెపించు చోలము = అవిక
 చొలయు = మూర్ఛిల్లు డోలము = ఒకఅభిసయవస్తము
 పొలయు = ప్రసరించు ఢోలము = డోలు
 సాలయు = మూర్ఛిల్లు, అలయు తోలము = తూనిక
 ఒలికి = వల్లకాఁడు దోలము = ఊఁగులాట
 కొలికి = కంటికొన, క్కూము పోలఘు = గుగ్గిళు
 పాలికి = ఒకజాతిగడ్డి బోలము = బాలెంతమందు
 ఒలుచు = ఒల్చు భోలము = పులి
 కొలుపు = సేవించు మెాలము = లోహపుపూఁత
 డొలుచు = డొల్లచేయు రోలము = అల్లము
 తొ(దు)లుచు = రంధ్రముచేయు లోలము = కదలునది
 పొలుచు = కనఁబడు వోలము = ఒకగంధద్రవ్యము
 బలువు = ఒలుచుట సోలము = మత్తు .పాఁపాకర
 కలఁకు = కళ్ళెము నల్లెడ = పశులవ్యాధి
 తలఁకు = వణకు కల్వము = మందునూఱు పయి
 నలఁకు = ఒకరిసుసుకుండ నల్వము = 400మూర్ల్రపమాణము
 వలఁకు = ఫలించు వల్వము = వలువ
 వలఁకు = వైపు కాలిక = బొధ, పార్వతి
 కలన = పోరు చాలిక = పామశ్యము
 ఛలన = నెపము జాలిక = కవచము
 మలన = దోస తాలిక = మెలిక
 లలన = ఇంతి నాలిక = నాలుక
 వలన = వల్ల పాలిక = మట్టిమూఁకుడు
 కలికి = ఒయ్యారి బాలిక = కన్యక
 తలికి = పూర్వము మాలిక = మాల
 వలికి = శ్మశాసము రాలిక = ధూపగుగ్గిలము
 క లువ = వెరవము లాలిక = గేలి, గేదె
 చలువ = చల్లన వాలిక = పొడవు
 నలువ = బ్రహ్మ శాలిక = నేలగుమ్మడు
 పలువ = దుషుఁడు శ్యాలిక = మఱఁదలు
 వలువ = బట్ట పాలిక = వేణువు
 సలువ = సలవ కాలిని = ఆళ
 'కల్కము = ముఱికి గాలిని = ఒకానొకముద్ర
 తల్కము = ఆడవి జాలిని = చిత్రశాల
 వల్కము = పట్టనార, తునుక రాలిని = మెులనూలు
 శల్కము = తునుక ఫాలిని = పొత్తిదుంప
 కల్లెడ = నురుఁగు బాలిని = అశ్వని
 జల్లెడ = చాలని మాలిని = పూలమ్మునది వదకోశము.
 లాలిని = విలాసిని కీలము = మేకు, మంట
 శాలిని = గృహిణి నీలము = నీలమణి
 హాలిని = పెకబల్లి శీలము = స్వభావము
 కాలియ = పిశాచము హీలము = వీర్యము
 జాలియ = ఒకడేగ కులము = తెగ, వంశము
 పాలియ = పాలిక,పల్లె గులము = బెల్లము
 మాలియ = మాలిక తులము = తూపాయయెత్తు
 సాలియ = సాలెవాఁడు పులము = గగుణటు
 కాలుచు = కాల్చు కుల్యము = మాంసము, ఎముక
 తాలుచు = ధరించు గుల్యము = తియ్యనిది
 మా।మ్రా)లుచు = పోగొట్టు తుల్యము = సాటి, సమానము
 రాలుచు = పడగొట్టు కూలము = ఒడు
 వా।వ్రా)లుచు = వ్రాలజేయు చులము = వెండ్రుక
 కాలువ = కాల్వ తూలము = దూది, మిన్ను
 తాలువ = దౌడ దూలము = తనాబి, లావుగుంజ
 వాలువ = వాలుగచేఁప పూలము = గఢిమెాఁపు
 సాలువ = జామూరుహౌటిక మూలము = వేరు, కారణము
 లౌల్యము = వేఁకువ, ప్రాప్తకాలముశూలము = కొఱ్ఱు
 బాల్యము = చిన్నతనము స్థూలము = బలినినది
 మాల్యము = పూలదండ కూల్యము = ఒఝన కలది
 కిలము . = ముఱికి మూల్యము = వెల
 ఖిలము = చెడినది శూల్యము = శూల
 గిలము = నిమ్మ . పక్వమాంసము
 బి(వి)లము = గుహ కలఁకు = రేపు, ఊరతీయు
 శి(సి)లము = పఱిగలేరుకొనిమనుట బెలఁకు = చలించు -పౌసాకర
 మెలఁకు = మండు పులుగు = సూచన, గుర్తు
 కలవు = కోరిక ములుగు = మూలుగు
 చెలవు = వఱకు గెలుపు = జయము
 నెలవు = చోటు చెలువు = పూయు
 మెలవు = మెలఁగు, మరలు తెలుపు = తెలియజేయు
 సెలవు = విడువు, ఆజ్ఞ మెలుపు = మెఛిజేయు, నేరుప్
 కొలఁకు = కొలను వెలుపు = వెడలుప్
 తొలఁకు = ఒఱకు గొలక = గుత్తి
 తొలతు = ఉపరంధ్రము దొలక = చిన్నగాదె
 పొలఁకు = తహొఱేణ తొలక = చెట్టుపట్ట
 పాలకు = మండిగవు ఫలము దొలక = దొలుక
 గిలక = నూతిగిఱక మెులక = అంకురము
 చిల(లు)క = రామచిల్క చిలువ = పాము ,
 తిలక = ఒకమెడనగ నిలువ = బాకీ, నిల్వ
 నిలక = నిలువు విలువ = వెల
 పిల(లు)క = మెులక నిలువ = ఒకరకవుకొఝి
 గిలుపు ె మెావగించు మాలిక = కోడిపుంజుజుత్తు
 నిలువు = ఆఁపు, ఉంచు తూలిక = ఊక, కుంచె
 పిలువు = ఆహ్వానము పూలిక = బొబ్బట్టు
 గిలువు = చౌర్యము మూలిక = ఓషధి
 జిలువు = చెలువు నన్నని చెలఁగు = చలరేఁగు
 నిలువు "- పొడుగు మెులఁగు = వర్తించు
 శిలువు = ఎజిదోస సెలఁగు = చెలఁగె
 గులుగు = గొణుగు జలాక = జలగ
 పులుఁగు = పిట్ట బలాక = మహాబకము పదకోశంవసు -
 మలాక = చందనము సల్లకి = అందుగు
 శలాక = ఎముక అలకము = ముంగురులు
 నంలాక = లోహపుకడ్డి కలకము = బేడిసచేఁప
 జాలెము = జాలెసంచి ఖలకము = కుండ
 పాలెము = సేన, ఊరు జలకము = స్నానము
 వాలెము = సతతము తలకము = కొలను
 హాలెము = మిక్కిలి నలకము = విల్లుతొడుగు
 జెలగ = జలగ పలకము = చిన్నమంచము
 నెలగ = ధనము ఫలకము = డాలు
 వెలఁగ = కపిళము శలకము = సాలెపురుగు
 పెలఁగ = ధాన్యపుకొలత, ఉపశాఖ అలకువ = కొఱత, లోకువ
 డోలిక = ఊయల కలఁకువ = కలఁత
 డోలిక = డోలిక నలఁకువ = అలసట
 పోలిక = సామ్యము అలగము = అలంగము
 హోలిక = వసంతోతస్వము బలగము = పరిజనము
 తిల్వము = లొద్దుగు శలగము = లవణవిశేషము
 బిల్వము = మారేడు సలగము = పురీషము
 విల్వము = మారేడుపండు అలజము = కుక్కుభము
 తెల్లము = సప్ష్టము జలజము = తామర, నాఁచు
 బెల్లము = గుడము వలజము = వరిమడి
 పల్లకి = పాలకి అలయము = నాశములేమి
 వల్లకి = ఒకదినుస్ఛేఁప బలయము = గళరోగవిశేషము
 భల్లకి = అందుగు మలయము = ఆరామము
 వల్లకి = వీణ వలయము = కడియము
 కల్లకి = ఎదుపంది అలయిక = ఆయాసము -పానౌకర
 కలయిక = కూడిక జాలకము = వల, కిటికీ
 మలయిక = విహారము, తిరుగుట తాలకము = తాళము
 అలికము = నొసలు పాలకము = ఎవులజబ్బు
 కలికము = కాటుక, కంటిమందు బాలకము = వట్టివేరు
 నలికము = వింటితొడుగు మాలకమ) = వేఁపచెట్టు
 సలికము = కొంచెము వాలకము = ఆకారము
 ఆలీకము = నొసలు వ్యాలకము = మదపుటేనుఁగు
 బలీకము = వలీకము శాలకము' = నాడీశాకము
 మలీకము = కాటుక హాలకము = వన్నెలగుఱ్ఱము
 వలీకము = ఇంటిచూరు అలుకము = గెనుసు
 వల్మీకము = పుట్ట తాలుకము = దౌడ, మాడపట్టు
 అల్లకము = అల్లుట పాలుకము = పపప్
 గల్లకము = మద్యపాన పాత్రము బాలుకము = నూగుదోస
 చల్లకము = చల్లుట భాలుకము = ఎలుఁగుబంటి
 ఝల్లకము = కంచుతాళము మాలుకము = నల్ల తులసి
 డల్లకఏము = తట్ట వాలుకము = నూఁగుదోస
 పల్లకము = ఒకదినుసు చేఁప శాలుకము = కలువగఢ
 భల్లకము = గారచెట్టు ఆలేయము = పద్మకాష్టము
 మల్లకము = ప్రమిద కాలేయము = కారిజము
 వల్లకము = అందుగు ప్రాలేయము = మంచు
 శల్లకము = ముళ్ళపంది బాలేయము = మెత్తనిది
 హల్లకము = చెంగల్వ మాలేయము = పెద్దయేలకు
 ఆలకము = పెద్దనీలి శాలేయము = వరిమడి,సో(పు
 కాలకము = పుట్టుమచ్చ, లక్క సాలేయము = సదాప శాలేయము
 చాలకము = మెు౮డిఎను, కలత్రము = భార్య వదకోశము -
 జల్రతము = గొడుగు కలితము = కూడియున్నది
 తలత్రము = విలుకానిచేతి తొడుగుచలితము = కదలిన
 కలనము = చిసుము చలితము = మెాసగింపఁబఢది
 చలనము = చలించుట జ్వలితము = మండినది
 ఛలనము = మెాసగించుట తలితము = పక్వముంసము
 జ్వలనము = మంట పలితము = నరపు
 ట లనము = హాఘుదోకము ఫలితము = ఫలించినది
 వలనము = పండుట బలితము = బలిష్ఠము
 మలనము = నూఱుట, గుడారము లలితము = సున్నితము
 లలనము = విలాసము వలితము = చుట్టబడినది
 వలనము = కంటపిాపతిరుగుడు సలితము = నీలితము
 స్ధలనము = జాఱపాటు స్ఖలితము =
 కలపము = ఒకలేపన ద్రవ్యము కలిమము = మాంసము
 దలపము = ముఖత్రాణము తలిమము = మృదువైనది ఱాతినేల
 బలపము = పలకపుల్ల దలిమము = సన్ననిది
 మలపము = పిట్టలఠూఁత కలప్నము = ఏబటు
 కలలము = మావి, చిట్టము జలప్నము = చెపప్ట
 పలలము ' = మాంసము తలప్నము = వినుఁగుయెుక్కవి(పు
 శలలము = ఎదుపంది కాలికము = బొగు
 కలశము = కుండ జాలికము = లూత
 ఫలశము = చాఱకంద తాలికము = చాచిన అఱచేయి
 బలశము = గాలము దాలికము = కమలము, దున్న
 కలాపము = సొంటి మాలికము = ఒకజాతిపకి
 .. ప్రలాపము = వదరుట లాలికము = దున్నపోతు
 . సలాపము = ముల్లెపు చిపులుతీయుట శాలికము = సుంకము
 -పానౌకర
 హాలికము = దుక్కి టెద్దు తలినము = పఱుపు
 కాలియము = కాలసంబంధమైనది నలినము = తామరపూవు
 జాలియము = వలరూపుసంచి వలినము = చెట్టు
 పాలియము = పాలిక మలినము = కలుషితము
 కీలకము = మర్మము ఖలీనము = గుఱ్ఱపుకళ్ళెము
 నీలకము = నల్లనిది, తుమ్మెద బలీనము = తేలు
 పీలకము = చీమ వలీనము = తేలు
 మీలకము = గండుమీను హలీనము = మెుగలి, టేఁకు
 కీలనము = ధరించుట ఖేలనము = కదలుట
 మీలనము = మూయుట వేలనము = ఇంగువ
 శీలనము = అభ్యాసము, ధరించుట హేలనము = ఎగతాఖుహేళనము
 కీలితము = తాలప్బఢది . గాలనము, = వడఁభోయుట
 మీలితము = మూయబఢది చాలనము = కదల్చుట
 సీలితము = ఉద్యోగిని తపిప్ంచుటదాలనము = దంతరోగము
 కులకము = గుంపు పాలనము = పెంచుట
 చులకము = పుడిసిలి లాలనము = ఓదార్చుట
 పులకము = పులగము శాలనము = కరణయ
 కోలకము = మిరియము సాలనము = మద్దిజిగురు
 ఖోలకము = పుట్ట, పాకము సాప్లనము = రాపిడి
 గోలకము = వలయము గాలవము = లోద్దుగు
 చోలకము = కవచము దాలవము = స్థావరవిషభేదము
 తోలకము = త్రాసు మాలవము = ఒకరాగము
 లోల్లకష్ము = గడియారము-ఆందోళకము శాలవము = లొద్దుగు
 హోలకము = గఢివేసికాల్చినది గాలితము = వడ6బోసినది
 ఖలినము = ఖలీనము తాలితము = త్రాడు వదకోశము.
 పాలితము = రక్తితము శాలూకము = శాలుకము
 లాలితము = లాలింపఁబడినది ద్శా
 మాలికము = కోడి, నువ్వులు పె
 తూలికము = కుంచె, ఈఁక అలి = తెమ్మెద
 శూలికము = కఱకుట్లు, కుందేలు దళి = కొయ్య, బెఢ
 చోటనము = మనికట్టు బళి = ప్రశంసా౪కము
 డోలనము = ఊఁచుట వళి = బట్టముడుత
 తోలనము = తూఁచుట ఆశి = వరుస
 తలాటము = తురాయి కాళి = పార్వతి, రాత్రి
 బలాటము = పెసలు చాలి = చాడీ
 లలాటము = నుదురు తాళి = మంగళసూత్రము
 శలాటము = శకటపరిమాణము దాళి = పపప్
 తూలూరీము = నీటిసుడి నాళి = తామరకాడ
 పాలూరము = ఎఱ్ఱకలువ పాళి = కొండ, జూదము
 మాలూరము = మారేడు, వెలఁగ బాలి = ఆసక్తి
 శా(సా)లూరము = కపప్ వాళి = అలవాటు
 తూలకము = దూది వ్యాళి = ఆఁడుపాము
 పూలకము = గఢివామి హాళి = ఎగకాళి
 మూలకము = ఒకదినుసువిషము ఒ'ళు = ఒడలు
 ✓ పల్లవము = చిగురు కొఝ = దరుధ్వని, ఉలవలు
 బల్లవము = ఆహారము పచనమగుట క్రొ4 = దఝధ్వని
 వల్లవము = అగ్ని కు4 = మాలిన్యము
 బాలూకము = విషభేదము క్రుఇ = నశించు
 భూలూకము = భల్లుకము త్రు4 = గర్వించు
 రూలూకము = నల్లతులసి మువు = ఆయుధాగ్రములు -పాహూర
 కె4 = తిను పాళము = పరిమాణము
 ఠె4 = చచ్చు రాళము = రాలము
 త్రెఇ = విఱుగు లాళము = లాడము
 పె4 = ఒకఅనుకరణము వ్యాళము = క్రూరము, పులి,
 వెళు = వెడలు పాము
 గో।ఘెు)ళి = పావలికూరహాఘోలి కాళియ = బూరగొమ్ము
 లో(ర)ళి = గుంపూనాణెము చాళియ = ఒకమల్లబంధము
 పోలి = ఒకభక్తము జూలియ = గుళిపుదౌడు
 మెాళి = జాలవిద్య పాళియ = జూదపుపలక
 అళము = ఉపప్దుకాణము కేళము = పలక, డాలు
 గళము = కుత్తుక కషేుళము = విషము
 దళము = సేన, దట్టము మేళము = గుంపు, కలయిక
 అళుకు = బెదరు వేళము = త్వరితముగా
 కళుకు = కాంతి కోళము = కాలికివేయుబండ
 జళుకు = జరుపు, తళుకు గోళము = గుండ్రనిది
 తళుకు = కాంతి ఘోళము = మళిగ -
 వళుకు = తగవు చోళము = అవిక
 కళ్ళెము = మిలీనము బోళము = బోలము
 గఖెము = లే(తకొబ్బరి గొళ్ళెము = గొండెము
 ప్భము = ప్భరము, చాల్లెము = సిగ
 భోజనపాత్రము జొళ్ళెము = జడకొపప్
 కాళము = క్రూరము సొల్లెము = నెమలియిాఁకపాగ
 కొళము = శుఛిచేయునది చాళీయము = చాళెము
 తాళము = బీగము జాళీయము = వరహాలుషోయుసంచి
 నాళము = రం్రధము,గోట్టము పాళీయము = దండువిఢియుచోటు వదకోశము. .
 దాయ త్రవు = త్రవ్వు
 ఎ ల దవు = దవ్వు, దౌ
 అవ = అవ్వ అవ్వ = వృళస్కీ
 కవ = జంట త్రత్ర)వ్వ = 112శేరు
 కవ = తెల్లఆవాలు దవ్వ = అర6టిధూఁట
 జవ = చుట్టు నవ్వ = బాలుఁడు
 దవ = దవ్వ, దుమ్ము రవ్వ = నూక
 ధవ = కదలుట ఆవ = ఆవగింజ
 నవ = తొమ్మిది, దురద కావ = కావాకరము
 రవ = రేణువు, రవ్వ జావ = నూకలగంజి
 నవ = ధ్వని దావ = వ్యాజ్యము
 అవి = భూమి నావ = ఓడ
 కవి = పద్దెమల్లువాఁడు పావ = పావకోడు
 గవి = గుహ ప్రావ = పాపము
 చవి = రుచి బావ = అక్కమగఁడు
 ఛవి = కాంతి సావ = మూఁకుడు
 జవి = గుఱ్ఱము ఆవి = ఆవిరి
 నవి =తోటప్రక్కకాల్వ కావి = ఎఱ్ఱనిది
 పవి = పిడుగు చావి = తగునట్లు
 రవి = సూర్యుఁడు తావి = సువాసన
 హావి = నేయి ద్రావి = వెలిగారము
 అవు = అగు నావి = సస్యరోగము
 కవు = మేను పాలి = దుషుఁడు
 చవు = నాఇచౌ బావి = నూయి
 తవు = తగు, త్రవ్వు భావి = కాఁగలది -పానౌకర
 మావి = మాంసపుపొర లివి = భూజపత్తిరి
 యావి = గండలితీఁత ఈవ(వె) = ఈవె, ఈఁగ
 రావి = రాగి జీవ = పస, బ్రతుకు6దెరువు
 వావి = బంధుత్వము తీవ(వె) = తీఁగ
 శ్రావి = సిర్జికాక్రారము పీవ = జలము
 సావి = సమయము ఈవి = దానము
 ఆవు = గోవు జీవి = ప్రాణి
 కావు = కావిరిబొట్టు టీవి = సొగసు, టెక్కు
 గాను = బలి దీవి = ద్వీపము
 చావు = మృతి నీవి = పందెపుసొత్తు
 టా(రా)వు = తాపు ఉవ్వ = ఒకచెట్టు
 తావు = చోటు కువ్వ = పెంటకుపప్
 త్రావు = త్రాగు గువ్వ = పిట్ట
 పావు = 114వ వంతు చువ్వ = సన్ననిరెమ్మ
 ్రపావు = వ్యాపించు జువ్వ = పక్తులవల
 మావు = గుళిము తువ్వ = దూడ
 లావు = బలము దువ్వ = దుమ్ము పుషొడి
 సావు = చావు బువ్వ = అన్నము
 ఇవ = చల్లఁదనము మువ్వ = కింకిణి
 తివ = మూడు రువ్వ = దమ్మిడీ
 లివ = చులకన ఉవ్వు = పూనిక
 శివ = పార్వతి, నక్క జువ్వు = ఒకఅనుకరణము
 ఇవి = ఈయవి తువూ = లేఁగదూడ
 చివి = గఢము దువ్వు = నిమురు
 దివి = ఆకనము నువ్వు = తిలసస్యము వదకోశము ..
 పువ్వు = సూనము నొవ్వు = నొపిప్
 రువ్వు = ఱువ్వు, తడవ మెువ్వు = మెాపు
 ఱువ్వు = విసరివైచు ఓవు = ఒవ్వు
 ఊపు = ఊగు, వ్రేలాడు కోవు = ఆరుప్యెుక్క అనుకరణ
 దూవు = దువ్వు గోవు = ఆవు
 మావు = నువ్వు నోవు = నొవ్వు
 పూవు = సుమము పోవు = వెడలు
 ఱూవు = రువ్వు ప్రోవు = ్రపోగు
 ఎవ్వ = లేమి మెావు = మెులక
 తెవ్వ = వఱద మ్రెావు = మ్రెాగు-మెురయు
 చెవ్వ = చిదుముశభి లోవు = లొంగు
 నెవ్వ = లేమి, బాధ కవ్వు = కబళించు
 ఎవ = రోఁత జవ్వు = సౌందర్యము
 వ్రేవ = ప్రమచోటు త1త్ర)వ్వు = గుఢవించు
 చేవ = బలము దవ్వు = దూరము
 రేవ = రీతి నవ్వు = నగవు
 లేవ = ఒకానొక ఉతస్వము కివ్వు = చచ్చు
 దేవ = మగనసిోదరుఁడు చివ్వు = త్రుంచు
 మేవ = మీనభేదము జివ్వు = ఒకఅనుకరణము
 రేవ = నీలి తివ్వు = త్రివప్ు
 లేవ = గుర్రపుతురాయి ఱీవ్వు = ఒకఅనుకరణము
 సేవ = కోలువు కేవు = ఒడకూలి
 ఒవ్వు = అనుకూలించు.గిట్టు కేవు = ఒకఅనుకరణము
 కొవ్వు = మదము దేవు = వెదకు
 తావు = త్రవ్వు పె(ఢపే।వు = ్రేపగు-అంత్రము -పానౌకర
 బ్రేవు = త్రేన్చుటయెుక్కధ్వని నవని = వెన్న
 మే।మ్రే)వు = పూయు సవని = మాతులుంగము
 రేవు = ఐనఘట్టము యవని = వాము
 లేవు = తెల్లవారు అవర = పశ్చిమదిశ
 క్రోక్రో)వ = హారము గవర = ఎరుపు
 గోవ = యౌవనము జ(స)వర = నున్నది
 జోవ = జోల , టవర = ధూర్తుడు
 తో(త్రో)వ = మాధము కవర = నేరప్రి
 పోవ = మెాసము అవాయి = ఎకొసక్కెము
 లోవ = నేలబొఱియ టవాయి = టముకు
 కోవి = క్రీణసస్యము తవాయి = చిక్కుసమస్య
 క్రోవి = గొటము రవాయి = గాజురాయి
 దోచి = ఎర్రనిబట్ట సవాయి = నుఖరోగము
 నవి = నొపిప్ అవిత = రక్తించువాడు
 మెావి = పెదవి కవిత = కవిత్వము
 లోవి = ఇత్తడిబిందె నవిత = వంది
 చివ్వ = కలపాము భవిత = కాఁగలవాఁడు
 తివ్వ = తీఁగ సవిత = సూర్యుడు
 రివ్వ = రెమ్మ అవిరి = కంటిజబ్బు
 తోవ = కలువ కవిరి = పో(కలసారము
 పావ = పొగ తవిరి = నెమ్మది
 సోవ = జాడ బవిరి = గుండ్రము
 అవని = భూమి అవిసె = అగిసె
 జవని = తెర కవిసె = చాణ
 ధవని = కొలష్మ గవిసె = పొణక వదకోశము -
 తవిసె = ఒకజాతి కలుపుమెుక్క గవులు = దుర్వాసన
 అవుకు = బలహీనము డవులు = డాబు
 చవుకు = కొరడా త(ద)వులు = తగులు
 జవుకు = మెత్తగిలు పవులు = పగులు
 నవుకు = పల్లము రవులు = మండు
 గవుకు = కోటవాకిలి ఆవుసు = సొగసు
 అవుఁజు = ఔజు కవుసు = మాంసముకుఝనీరు
 కవుఁజు = కౌఁజుపిట్ట గవుసు = తాలుగింజ
 నవుఁజు = ఒకదినుసుభక్తము హవుసు = ఆవుసు
 పవుఁజు = సేన అవ్వము = గొఱ్ఱెబొచ్చు
 అవుడు ఎ పెకవి కవ్వము = పితృదేవతలకిచ్చునది
 కవుడు = అపస్వరము క్రవ్యము = మాంసము
 చవుడు = చౌటినేల గవ్యము = గోనబంధి
 జవుడు = తొందర చవ్యము = మందుదినుసు
 తవుడు = తౌడు ద్రవ్యము = సొత్తు
 దవుడు = దౌడు ధవ్యము = మెచ్చదగ్గది
 అవురు = అగురు, అవురుగకి నవ్యము = క్రొత్తది
 కవురు = ముదురురంగు భవ్యము = కాఁగలది
 గవురు = ఏను, బాకా యవ్యము = మాసము
 చవురు = సారము శ్రవ్యము = శ్రవణీయము
 జవురు = మీఱు, కొట్టు సవ్యము = ఎడమ
 దవురు = కాంతి పావ్యము = దేవతలకిచ్చు అన్నము
 నవురు = మెత్తనిది ఆవడి = ఉపద్రవము
 సవురు = అందముహౌరు కావడి = కావటిబధ
 అవులు = చీలు, ఊడు చావడి = నడవ -పానౌకర
 జావడి = చాఁకలి శివము = శుభము
 ప్రావడి = ప్రాసము సివము = దేవతావేశము
 రా(హా)వడి = ఆవడి ఇవురు = ఇంకు
 ఆవము = బట్టీ గివుఱు = గీరు
 గ్రావము = ఱాయి చివురు = చిగురు
 రావము = కార్చిచ్చు జివురు = జిగురు
 ద్రావము = బురద తివురు = వ్యాపించుట
 ధావము = కడుగునది నివురు = దువ్వు
 భావము = అధము ఎవము = రోఁత
 రావము = ధ్వని రేవము = తడి
 లావము = లావుకపిట్ట దేవము = పాదరసము
 శావము = మైల నేవము = సాకు
 శ్రావము = వినుట శేవము = శిశ్నము
 స్రావము = కాఱుట ఎవురు = ఐదుగురు
 హావము = కిలికించితము జేవురు = గైరికము
 ఆవలి = బాధ దేవురు = దేబెతనము
 కావలి = కాపలా వేవురు = వేయిమంది
 మావలి = సుగంధిమూల కవలి = జత
 సావల = బుడబుక్కలవాఁడు గవలి = గేదె
 ఆవళి = వరుస జవలి = తిన్నె
 జావళి = వినోదగీతము టవలి = బొంకు
 దా(ధా।వళి = మడిదోవతి రవలి = రవళాధ్వని
 హావళి = ఉపద్రవము, బాధ కవలు = యమళశిశువులు
 ఇవము = మంచు . జవలు = యవధాన్యము
 దివము = పగలు, స్వధము పవలు = పగలు వదకోశము.
 యువలు = జవలు నవము = క్రొత్తది
 కవిక , = కళ్ళెము పవము = గాలి
 పలిక = వాఁకుడు ప్లవము = తెపప్
 చవికడె) = మండపము భవము = పుట్టుక
 రవిక = చోళీ - కంచులి దవము = ధ్వని
 అవికడె) = రవిక లవము = లేశము
 కవిలె = పఝపుస్తకము శవము = పీనుఁగు
 గవిలె = కులగోవు శ్రవము = చెవి
 చవిలె = శిశువ్యాధి సవము = యజ్ఞము
 జవిలె = వేదిక స్తవము = స్తుతి
 కవడి = ఱొమ్ము స్రవము = కారుట
 రవడి = అపప్ దువము = యజ్ఞము
 సవడి = ధ్వని, జాడ గ్రీవము = కంఠము
 కవ్వడి = అఝనుఁడు జీవము = ప్రాణము
 నవ్వడి = సవడి సీనము = బలిసినది
 కావ్యము = గ్రంధము శవము = కొండచిలువ
 ధావ్యము = ధావనీయము లెవము = మెడయందున్నది
 నావ్యము = క్రొత్తది జైవము = జీవాత్మసంబంధి
 భావ్యము = కాఁదగినది దైవము = వేలుపు
 శ్రావ్యము = వినదగ్గది శైవము = ఒకమతము
 క్రవము = తుము ్మ జవలి = జంటాజమటి
 జనము = వేగము టవళి = బొంకు
 దవము = చిచ్చు, వనము తవళి = టవళి
 ద్రవము = కాలునది రవళి = మ్రె(తురవలి
 ధవము = చలనము ద్రావిక = చొంగ -పౌసాకర
 లావిక = అమ్మునది తావకము = నీసంబంధి
 వావిక = అంగిటిగుంట ద్రావకము = కరగించునది
 సావిక = మంత్రసాని పాకవము = నిపప్
 అవనము = రఱణము యావకము = యావాన్నము
 కవనము = కవిత్వము లావకము = చీల్చునది
 జవనము = మ్రెాగుట శ్రావకము = కాకి
 చ్యవనము = కా1పా।రుల్ సావకము = మాన, పిల్ల
 , జవనము = వేగము స్రావకము = మిరెము
 దవనము = ఒకమెుక్క కవకము = గా(సము
 నవనము = పొగడ్త క్రవకము = జిల్లేడు
 సవనము = గాలి నవకము = మెత్తనిది
 స్లవనము = దాటుట ప్లవకము = జువ్వి
 భవనము = గృహము యువకము = కారుమినుములు
 యవనము = గోధుమలు కవతము = ఎండుగఢి
 లవనము = పైరుకోయుట గవతము = కసవు గఢి
 సవనము = యజ్ఞము నవతము = ఏఇపై పఱచు గుఢ
 హసనము = హోమము కవణము = గుఱ్ఱపురాణా
 అవరము = అధమము చవణము = స్రావణము
 కవరము = ఉపప్ రవణము = మ్రెాగునది
 ' జవరము = దట్టమైనది లవణము = ఉపప్
 తవరము = లక్క, తగరము శ్రవణము = చెవి
 ప్రవరము = గోత్రముపేరు కవల(ళ)ము = కబళము.ముద్ద
 బవరము = యుధము గవలము = దున్నపోతు
 సవరము = వెండ్రుకలకుచ్చు చవలము = బొబ్బర్లు
 అవకము = కాపాడునది ధవళము = తెలుపు వదకోశము.
 కవసము = కవచము దిశ
 జవసము = గఉ ్ర
 దవసము = ధాన్యముకొలుచు ఆశి = పాముకోక
 యవసపము = గకీ కాశి = కాంతి
 కావర(ల)ము= మదము పాశి = యముఁడు
 తావర(ల)ము = చోటు రాశి = ప్రోగు
 దావరము = చౌర్యము వాశి = బాడిసచెట్టు
 సావరము = పాపము కశ = కొరమ
 సావరము = కదలనిది దశ = ఇతి
 చివరము = వసము వశ = గొడుది
 తీవరము = కోపము దశి = దీపము
 ధీవరము = ఇనుము మని = సిరా
 పీవరము = క్రొవ్వినది వని = లో(బడినవాడు
 మీవరము = చంపునది ఆశము = అన్నము
 చ్యావనము = తఱీమివేయుట కాశము = కాంతి, జెల్లు
 ధావనము = తోముట నాశము = పొడగుట
 పావనము = పవిత్రమైనది పాశము = త్రాడు
 యా(సా)వనము = చిల్లమ్మ వాళము = వాశకము
 జావళము = అశ్వవిశేషము ఋశము = తృణము
 తావళము = పూసలదండ కృశము = చిక్కినది
 పావళము = పావురము భృశము = ఎక్కువ
 ద్రావణము = కరగించుట కశ్యము = నశింపతగ్గది
 ప్రావణము = కండువా వశము = లొంగినది
 లావణము = ఉద్యోగమిచ్చుట దినశ్యము = లొంగినది
 శ్రావణము = వినిపించుట కేశము = వెండ్రుక
 -పానౌకర
 క్లేశము = దుఃఖము దశకము = బియ్యము,
 పేశము = గుంజు, ముక పదింటి సమూహము
 లేశము = కొంచెము మశకము = దోమ
 వేశము = ఇల్లు, వేశము శశకము = కుందేలు, శశము
 కోశము = నిఘంటువు గ్రా
 క్రోశము = ఏడుప్ ష్ర
 దేశ్యము = దేశమునబుట్టినది అవు = ఎనిమిది
 లేశ్యము = కాంతి త(త్వ)తు = వడ్రంగి
 వేశ్యము = వేశ్యలవాడ ద్రష్ట = దర్శకుడు
 నశము = నిశించునది ప్రవు = పృచ్ఛకుడు
 మశము = దోమ, కోపము యవు = యాగకర్త
 యశము = కీర్తి స్రష్ట = బ్రహ్మ
 వశము = లోబడినది ఇఫు = జమ్మి
 శశము = కుందేలు విష్ఠ = మకాము
 అశనము = అన్నము నిష్ఠ = నీమము
 దశనము = దంతము, కవచము విష్ఠ = మలము
 మశనము = ధ్వని ఇఖ = యాగము
 ఆశనము = పిడుగు క్రివు = క్లేశము
 నాశనము = నాశముచేయుట దివు = ఉపదేశము
 పాశనము = వల, ఉరి రివు = కత్తి
 ్రపాశనము = తినిసించుట వ్ని = వెట్టి
 కాశకము = ఱెల్లు శఖీ = ఆన
 పాశకము = పాచిక శివు = దండన
 వాశకము = అవుసరము, ఋషి = ముని
 మంచిమందు కకిషి = యత్నము పదకోశము '.
 వృషి = నెమలి ఓఖీ = దొండతీఁగ
 హృషి = హరష్ము క్రోష్టి = ఆఁడునక్క
 ఋష్టి = రివు చోఇ = సల్లాపము
 కృష్టి = సేద్యము ్రపోవు = శవరి(ఛేఁప)
 ఘుృవు = పంది కుషిం = కుషురోగి
 దఫ్టిో = చూపు తుష్టి = తపిమెు
 పృష్టి = సప్ర్శము దుష్టి = దోషము
 వృష్టి = వరష్ము పువు = సమృధి
 సృవు = సృజనము ముఖ = పిడికిలి
 విష = కోరిక ఘెుష = రోద
 మేష = వలకులు జోష = ఆఁడుది
 శేష = సేసలు బోష = రాత్రి బుజము
 శ్లేష = కూడిక యెాష = ఆఁడుది
 హే(ఢహే)ష = గుఱ్ఱపుసకిలింత చూష = పీల్చు
 ఏషి = విష్ట పూష = రవి
 ద్వేషి = సగవాఁడు భూష = నగ
 పేషి = వజ్రము మూష = మూస
 మేషి = ఆడుగొఱ్ఱె యాష = హింస
 వేషి = కపటి సూష . = పురుటాలు
 శేషి = విషువు తష్టి = చెక్కుట
 హేషి = గుఱ్ఱము నష్టి = పాశము
 విష్ట = కోరువాడు యవు = ఊ(తకఱ్ఱ
 చేష్ట = చర్మ వ్యష్టి = ఒంటపిాటు
 జ్యేష్ట = వక్క షష్టి = పార్వతి
 వేవు = కరక ఇ✓్జఏము = కోరిక -పానౌకర
 క్లిష్టము = క్లేశము శోషము = ఎండురోగము
 విష్టము = పిండి ఓవుము = పెదవి
 మిష్టము = మనోహరము కోశము = కొట్టు
 రిష్టము = అమంగళము గోవుము = గొల్లపల్లె
 శిష్టము = శేషము లోషము = మట్టిపెల్ల
 ఉషము = వేకువ కష్టము = బాధ
 ఘుషము = పోష తష్టము = చెక్కుట
 ముషము = మూస దష్టము = కఱపఁబడ్డది
 శుషము = గుంట నష్టము = నశించినది
 ఊషము = వేకువ భ్రష్టము = చెడినది
 జూషము = పపప్కట్టు సప్ఛము = వెల్లడి
 యాషము = జూషము కాషము = ఒరగల్లు
 రూషము = అడసరము చాషము = పాలపిట్ట
 సూషము = కసివెంద మాషము = మినుము
 ఋష్యము = మనుబోతు ఘుష్టము = పేనఁబడినది
 కృష్యము = దున్నదగ్గది జుష్ట = ఎంగిలి
 వృష్యము = మినుము దుష్టము = చెఢథి
 ఓషము = కాఱుట పువుము = పోషింపఁబడినది
 కోషము = నిఘంటువు కృ✓్శము = లాగఁబఢది
 ఘెుషము = ధ్వని ఘుప్ట్ుము = ఘరిష్డము
 జోషము = ప్రీతి దృష్టము = చూడఁబఢది
 తోషముం = తుష్టి సృష్టము = అడుగబఢది
 దోషము = తపప్ భృష్టము = కాలప్బఢది
 ్రపోషము = కాలుప్ మృష్టము = పవిత్రమూనది
 లోషము = కోసము వృష్టము = చాన
 పదకోశవ౫ ।
 పనిష్టకయి = సంతోషపడినది హస్తి = వినుఁగు
 ద్వేషము = పగ ఉసి = పొడి
 మేషము = మేక కులి = మెుదలు
 వేషము = అలంకరణము గులి = బండిగూటము
 శేషము = మిగులు నుసి = పొడి
 హేవము = సగిలింత పుని = కంటిమలము
 గా ్ర బుసీ = పొల్లు
 ె ్ర రుసి = ముని
 అసి = కత్తి కస = ముఱికి
 కసి = పగ గస = దగ్గు
 గసి . = మేకు నస = దురద
 పసి = వశువు పస = సారఘు .
 మసి = సలుపు బస = మకాము
 రని = పుంటిచీము మస = విలాసము
 ససి = ఒెగు వస = మందు
 ఆ స = ఆశ కాని = కాశీ
 కాస = దగ్గు చాసి = వెత
 నా స = ముక్కు ఘాని = అగ్ని
 ప్రాస = ్రపాసము దాసి = పనికత్తె
 బాష = భాష పాసి = సూర్యుఁడు
 యాస = ఒకానొకషకి రాసి = ్రపోగు
 అస్తి = కలదు వాసి = ప్రసిద్ధి
 కస్తి = కష్టము కోసు = క్రోశము
 గస్తి = పహారా ్రకోసు = కోసు
 స్వస్తి = ముగింపు గోసు = చాటింపు -పాసాక-ర
 మెాసు = మెులక శస్త్రము = ఆయుధము
 రోసు = దుషుఁడు ఆసము = కీర్తి
 అసము = యశము కాసము = దగ్గు
 ఖసము = గజ్జి గాసము = తిండి
 రసము = పసరు గ్రాసము = ఆహారము
 వసము = వశము ఘాసము = గడ్డి
 అసరు = పసరు త్రాసము = వెఱపు
 కసరు = గద్దించు దాసము = ధాస్యము
 పసరు = ఆకురసము ప్రాసము = ్రపాస
 మసరు = పొగరు భాసము = వెలుఁగు
 అస్తము = సాయంకాలము మాసము = నెల
 దస్తము = చిక్కినది యాసము = తీటకసింద
 నస్తము = ముక్కుపొడి రాసము = సల్లాపము
 మస్తము = తల లాసము = సయ్యాట
 లస్తము = నేరుప్కలది వాసము = నివాసము
 వస్తము = నివాసము శ్వాసము = ఊపిరి
 శస్తము = ప్రశస్తము ఆస్యము = మెుగము
 హస్తము = చేయి దాస్యము = చాకిరి
 అస్రము = కన్నీరు నాశ్యము = నశించునది
 ఘస్రము = దినము లాస్యము = తాండవము
 దస్రము = గాడిద శాస్యము = శాసింపదగ్గది
 నస్రము = ముక్కుతార్ర గోసము = వేకువ
 అపుము = మంత్రించిన బాణముదోసము = దోషము
 దపుము = కాగితాలకట్ట మెాసము = వంచన
 కపుము = బట్ట రోసము = కోపము వదకోశము -
 తసుకు = కల్ల మహము = తేజసుస్
 నసుకు = గొణుగు వహము = వాహనము
 బసుకు = గ్రుచ్చు వహ్యము = హేయము
 లసుకు = చెఱచు దేహ్యము = పూయఁదగినది
 అసనము = చిమ్ముట లేహ్యము = నాకఁదగినది
 ఆసనము = పీరము కహ్వము = ఆఁడుకొంగ
 వసనము = వస్రము గహ్వము = గంభీర్యము
 పాసనము = విరేచనము ప్ర✓వ్వాము = వంగినది
 వ్యసనము = చెఢఅలవాటు గాహము = నినము
 వాసనము = బట్ట చాహము = తేయాకు
 హసనము = నవ్వు దాహము = దపిప్
 శాసనము = ఆజ్ఞ, తీరుప్ సాహము = చెఱ
 డా ్ర వాహము = వాహనము
 " ్ర గేహము = గ్రహము
 అహ = ఆహా దేహము = శరీరము
 జహ = బోడసరము మేహము = మూత్రవ్యాధి
 వహ = దుంపరాష్టము లేహము = తినుట
 సహ = చిన్నగారంట స్నేహము = చెలిమి
 కుహ = కటుకగోహిణి గ్రాహ్యము = గ్రహింపఁదగ్గది
 గుహ = బిలము దాహ్యము = ధహింపఁదగినది
 రుహ = మంజఁటి బాహ్యము = వెలుపలిది
 . సమిహ = కోరిక వాహ్యము = మెాయఁదగినది
 అహము ' = పగలు దోహము = పాలుపిదుకుట
 గ్రహము = రాహువు ద్రోహము = మెాసము
 ద్రహము = మడుగు మెహము = మూర్ఛ -పాసాతూ

16 comments:

 1. బావుందండీ! కానీ ఇది సరైన ఆర్డర్ లో వచ్చినట్లు లేదు. కొన్నిచోట్ల సరిగా OCRing జరగలేదు. నేనూ ఇలాగే కొన్ని పుస్తకాల్ని OCR చేసి వెబ్ లో పెడదామనుకుంటున్నాను. అందుకు వీలుకల్పించే సాఫ్ట్ వేర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? కాస్త చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోగలరు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. మీరు వెబ్సైటు తయారు చేస్తానంటే నేను కోడు అందిస్తాను.

   Delete
 2. నాకు సొంతంగా వెబ్సైటు ఏర్పాటు చేసుకునే ఉద్దేశం లేదండీ! ఆల్రెడీ ఉన్న scribd.com , archive.org లాంటి పుస్తకాల సైట్లలో పెడదామని! అంతే! ఇందులో నాకు లాభాపేక్ష ఏమీ లేదు. నా బాధల్లా పాత పుస్తకాల్ని శ్కాన్ చేసి PDF చేస్తూంటే అవి ఒక్కొక్కటీ 50 - 100 - 150 MB ల పరిమాణంతో డౌన్ లోడ్ లకీ, ఈమెయిల్ చేయడానికీ కష్టంగా తయారవుతున్నాయి. దాని బదులు OCR చేసి PDF చేస్తే వాటి సైజు భారీగా పడిపోతుందని నా ఐడియా.

  ReplyDelete
  Replies
  1. R U TESTED SCAN TAILOR.
   THIS NICE ONE HAVE A LOOK

   Delete
 3. భారీపరిమాణం పెద్దసమస్యకాదు. అలాబొమ్మరూపంలో పీడీయెప్ లో వున్నా లేనట్టేలెక్క. అక్షరరూపంలో వుంటే గూగులాదులలో సాధించడం సాధ్యమవుతుంది.

  ReplyDelete
 4. nice website. i shared this info to my friends. Thanks for sharing .today telugu

  ReplyDelete
 5. ఝల్లిక=కాంతి అని వ్రాసారు. తప్పు. ఝుల్లిక=కాంతి. ఝల్లిక అంటే శరీర మాలిన్యము(ఝిల్లిక, జీండ్రుత). ఝ కు కొమ్ము పెట్టాలి.

  ReplyDelete
 6. తెలుగు dictionary కావాలంటే ఓ లింకును సూచన చేయండి

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://andhrabharati.com/
   ఇది చూడండి.

   Delete
 7. మరిన్ని వార్తల కోసం క్లిక్ చేయండి
  Breaking News and World wide news

  ReplyDelete
 8. Sir I need this text Alfabetic order

  ReplyDelete
 9. Very interesting,good job and thanks for sharing such a good blog.your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it up

  Telugu News - this site also provide most trending and latest articles

  ReplyDelete
 10. Where is the minimum bet? - Klahomacasinoguru
  Where is the minimum bet? The minimum bet is 우리계열 a $20 bet, not 포커 규칙 more. You will 강원 랜드 칩걸 win a $20. You 바카라게임 will bet surface area receive an entry-level bonus. For example, if the player

  ReplyDelete
 11. https://crazymovieupdates.com/

  ReplyDelete

నవతరంగం సినిమా తెవికీ పొద్దు కూడలి తెలుగుబ్లాగు సాహిత్యం